Posts Tagged ‘Ruig Wild en Gevogelte’


OOSTZAAN - Burgemeester Paul Möhlmann opent op zondag 7 september aanstaande om 13.00 uur de expositie 'Geplukt voor u...', een tentoonstelling over de pluimveehouderij en meer in het bijzonder de betekenis van de slacht. De expositie is ingericht in het atrium van de KunstGreep/Gemeentehuis (Kerkbuurt 4, Oostzaan) en blijft 3 maanden staan.

Enige tijd geleden verscheen in onze reeks Historische Uitgaven Oostzaan het boekje 'Vervlogen Tijden' (Over de handel en wandel van de Oostzaanse eenden- en kippenhouders). Een jaar geleden kwamen Piet Roels (oud-voorzitter) en Siem Meijn (medewerker) met het idee om naar aanleiding van Vervlogen Tijden een tentoonstelling te maken rondom de pluimveehouderij/slacht in Oostzaan. Het heeft door bestuurlijke wisselingen wat langer geduurd om een en ander te realiseren.
Mede dankzij het Nederlandse Pluimveemuseum in Barneveld, de firma Meyn Foodprocessing Technology, de firma Ruig Wild en Gevogelte en een aantal inwoners uit Oostzaan die spullen beschikbaar stelden, kon de Oudheidkamer voldoende materiaal bijeen brengen om een tentoonstelling in te richten.

Eeuwenlang heeft men in Oostzaan op kleine schaal eenden en kippen gehouden. Maar aan het eind van de negentiende eeuw, als het slecht gaat in de landbouw en de binnenvisserij, schakelen vele ondernemers over op het bedrijfsmatig houden van eenden en kippen. De eieren worden geleverd aan de Zaanse beschuit- en koekfabrieken, maar worden ook via de groothandel verkocht naar het buitenland. Het kippenvlees en de eendenbouten vinden hun weg naar de consumenten in Amsterdam en tot ver daarbuiten. Zo bloeit in korte tijd een levendige bedrijfstak op, met honderden eenden- en kippenhouders. Maar ook allerlei afgeleide bedrijven: slachterijen, handelsbedrijven in eieren, veren en dons, poeliers en machinefabrieken voor de vele slachterijen.
De watersnood van 1916, de Tweede Wereldoorlog hebben de bedrijfstak in Oostzaan bijna geheel weggevaagd. Toch werken nog heel veel Oostzaners in de kippen en eenden: bij Meyn Foodprocessing Technology (nummer één in de wereld van de kippenslachtmachines) of bij Ruig Wild en Gevogelte (meer dan 20 vestigingen in het hele land).

Kunstmoeder
In de expositie 'Geplukt voor u...' wordt een overzicht gegeven van de pluimveehouderij, meer in het bijzonder de slacht. Veel gebruikte materialen zijn in Oostzaan niet meer te vinden. Met dank aan het Nederlands Pluimveemuseum kunnen we veel laten zien, zoals een kunstmoeder, slacht- en eierkisten, broedmachines en ook veel kleinere, voor de kippenslacht onontbeerlijke, gebruiksvoorwerpen, zoals plukvingers in allerlei vormen en maten.

De firma's Meyn Foodprocessing Technology en Ruig Wild en Gevogelte laten met behulp van een fotopresentatie de ontwikkelingen van de bedrijven zien in de vorige eeuw tot heden. Daarnaast konden van de firma Ruig ook nog het nodige aan kisten lenen.

De expositie "Geplukt voor u..." van de Oudheidkamer Oostzaan is te zien van 7 september tot en met 30 november 2014, tijdens de openingstijden van theater de Kunstgreep/Gemeentehuis.

FOTOBRON
De foto is beschikbaar gesteld door de Stichting Oudheidkamer Oostzaan.

Meer informatie
Interesse in het werk van de Oudheidkamer? Heeft u nog oude foto's, films, bijzondere andere zaken, die van belang zijn voor de cultuurhistorie van het dorp, neem dan contact op met de Oudheidkamer Oostzaan (075 - 614 15 32), kijk op www.oudheidkameroostzaan.nl (website wordt de komende maanden vernieuwd). De Oudheidkamer Oostzaan is ook te vinden op Facebook: www.facebook.com/oudheidkamer.oostzaan.

Expositie Oudheidkamer


OOSTZAAN - De hoogspanningsproblematiek in Oostzaan begint nu ook nijpend te worden voor de firma Ruig Wild en Gevogelte. Het bedrijf is al jaren in gesprek met de gemeente Oostzaan over een verplaatsing van het bedrijf naar het gloednieuwe bedrijventerrein Bombraak. Maar het blijkt puur lastig om voor de huidige locatie aan het Zuideinde een zodanig geschikte invulling te vinden dat daarmee de verplaatsing gefinancierd kan worden. De firma kwam in 2012 zelf tot de conclusie dat er géén goeie mogelijkheden waren.

B. en W. schrijven op 15 januari jl aan de Gemeenteraad een brief waarin nu ten aanzien van een eventuele verplaatsing naar Bombraak de raad wordt geadviseerd "om geen verdere tijd en middelen hieraan te besteden, aangezien de kans op mislukken erg hoog wordt ingeschat." Als de raad dit advies volgt kan Ruig niet verhuizen naar Bombraak.

Er is onderzocht of op het terrein van Ruig recreatiewoningen gebouwd kunnen worden. De firma Revivre was op verzoek van de gemeente Oostzaan bereid hiervoor een plan te ontwikkelen. Volgens B. en W. zouden de ontwikkelingskosten betaald kunnen worden uit de luchtkwaliteitssubsidie en de HIRB-subsidie (HIRB staat voor: Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen). Het is onduidelijk of ook daadwerkelijk van deze regelingen gebruik gemaakt kan worden voor dit doel. De HIRB-subsidie is een provinciale subsidie. Aanvragen moeten door de provincie worden goedgekeurd. Volgens B. en W. past de omvorming van bedrijfsgebouwen naar recreatiewoningen niet binnen de HIRB-subsidie.
Een financiering met de luchtkwaliteitssubsidie noemen B. en W. ook een lastige route. "De gemeente krijgt dit bedrag pas als aangetoond is dat er daadwerkelijke verbetering van de luchtkwaliteit zal optreden." Ook hier gaat het om een provinciale subsidie. Volgens B. en W. "kan er nog niet worden gerekend op deze subsidie".
B. en W. stellen - nu de subsidies onzeker zijn - niet te kunnen toezeggen dat Oostzaan de kosten van Revivre gaat betalen. Het college rekent op een bijdrage van de firma Ruig, maar hierover zijn geen afspraken gemaakt.

Niet alleen het wel of niet succesvol aanvragen van subsidies is een belemmering voor het plan van Revivre. Het Ministerie van VROM (nu I&M) noemt een dergelijke ontwikkeling geen 'goede ruimtelijke ordening', al zijn er geen formeel wettelijke beperkingen (gelet op de normen voor hoogspanningslijnen). B. en W. denken verder dat het nog maar de vraag is of er "een recreatieondernemer of ontwikkelaar bereid is ... aan te geven dat hij een dergelijke ontwikeling ziet zitten op deze plek."
De ontwikkeling van een herontwikkelingsplan kost ook tijd. Als het plan er eenmaal ligt vrezen B. en W. dat de gemeenteraad geen medewerking zal verlenen. "Gezien de gevoeligheid van de hoogspanning in het dorp is dat zeer twijfelachtig. Men zal het misschien niet voor zijn rekening willen nemen dat particulieren met kinderen in deze recreatiewoningen gaan zitten onder de hoogspanningslijnen," schrijven B. en W. aan de raad. B. en W. schatten dus in dat de raad niet meewerkt.

Er is nog een reden waarom B. en W. pas op de plaats maken met de verplaatsing van Ruig naar Bombraak. Er zijn namelijk kapers op de kust voor het perceel waar Ruig zijn oog op heeft laten vallen. "Als de gemeente deze geïnteresseerden 'in de wacht zet' in afwachting van de uitslag van dit onderzoek (naar de ontwikkelingsmogelijkheden van het oude terrein, red.), is het maar de vraag, als na enkele maanden blijkt dat de verplaatsing van Ruig niet gelukt is, of deze partijen dan nog steeds geïnteresseerd zijn." De niet met name genoemde - mogelijk niet-Oostzaanse - geïnteresseerden zijn dus kennelijk voor B. en W. belangrijker dan firma Ruig.

Uitkoopregeling
Het is opvallend dat B. en W. alleen negatieve argumenten aanvoeren om zo de onmogelijkheid van een verplaatsing van Ruig naar Bombraak te ondersteunen. Terwijl vanuit de politiek al jaren wordt geroepen om oplossingen voor de woningen onder of langs de hoogspanningslijnen, is er voor bedrijven die door de hoogspanningslijnen en het beleid van TenneT (ophoging tot 380 kilovolt) in problemen komen nog niet veel ondernomen. Nu de minister heeft gezegd op zeer korte termijn te zullen komen met een brief aan de kamer over de uitkoopregeling (en andere oplossingen) is het nog maar de vraag of de problematiek van bedrijven is of wordt meegewogen. De gemeente Oostzaan lijkt onvoldoende oog hiervoor te hebben. Dit moet voor een oer-Oostzaans bedrijf als Ruig bijzonder teleurstellend zijn.

Raadsvragen
De fractie van GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de informatiebrief van het college. Zo wil GroenLinks weten of het college nog steeds van mening is dat de verplaatsing van Ruig zeer gewenst is. Verder wil de fractie horen van B. en W. of niet ook een oplossing gevonden moet worden voor de firma Ruig in relatie tot aangekondigde oplossingen voor de 380 kV problematiek. Zo vraagt Arjen Ronner namens zijn fractie aan het college: "Of het college bereid (is) om er bij de nieuwe minister (dhr. Kamp) aan te dringen op een oplossing (zoals recentelijk aangekondigd) die ook geldt voor bijv. de firma Ruig?"

Na 15 jaar gaat Herman Wierewijn met prepensioen. Waarschijnlijk zegt u nu: 'er gaan zoveel mensen met prepensioen, krijgen die ook allemaal een verslag op Beeld van een Dorp?' Het simpele antwoord: "neen!" Het onderscheidend criterium is 'bekendheid'. Onnoemelijk veel dorpelingen die bij Ruig Wild en Gevogelte boodschappen doen kennen Herman. Herman kent onnoemelijk veel dorpelingen. Hij is zo goed bekend met zijn klanten dat hij vaak al weet wat ze willen hebben als de winkeldeur openpiept. Het is niet alleen maar 15 jaar Ruig dat hij vandaag achter zich laat. De poelier Wierewijn zit al 48 jaar in het vak. Eerst een hele tijd in een eigen winkel in Amsterdam-Oost. Maar daar veranderde de wijk nogal en ging de vaart een beetje uit de winkel. Ook al keek hij met veel plezier op die Mokumse ervaring terug, hij stopte net op tijd. Na enige tijd kwam hij bij Ruig omdat ze daar iemand met zijn ervaring verschrikkelijk goed konden inzetten. Eerst in Alkmaar maar uiteindelijk ook in Oostzaan. Aanvankelijk had Herman het in Alkmaar wel naar zijn zin en een 'verhuizing' naar Oostzaan leek hem in eerste instantie niet zo aangenaam. Maar na al die jaren dat hij in het dorp heeft gewerkt poetst hij graag al het voorbehoud van destijds alsnog de winkel uit. Het beviel buitengewoon.

Of het moeilijk is om te stoppen? Herman kijkt met die ietwat meewarige blik in de ogen. "Tja, ja en nee." Ja omdat hij toch eigenlijk ook wel erg verknocht is aan zijn werk bij Ruig. Nee, omdat hij nog zoveel andere noten op zijn zang heeft. Hij wil nu eindelijk meer tijd kunnen steken in al zijn hobbies. En hij heeft nog wat verbouwingen uit te voeren. Het eerste dat hij gaat aanpakken is 'de keuken thuis'. Waarom verbaast ons dat helemaal niet? Het zal hem makkelijk afgaan, want ooit was hij timmerman, maar uiteindelijk vond hij dat toch niet het leukste werk.

De laatste jaren heeft hij verschillende veranderingen meegemaakt. Herman heeft het altijd leuk gevonden om klanten te adviseren. Hoewel hij een uitstekende opvolgster heeft, zal Ruig Wild en Gevogelte aan het Zuideinde dat nog wel gaan missen. Die enorme productkennis en bevlogenheid waarmee hij zijn werk deed. Is hij nou echt helemaal weg, of komt hij af en toe, als de drukke tijd (zo rond de Kerst) aanbreekt. "Nou, dat zou best nog eens kunnen", zegt Herman. "Ik sluit het niet uit dat hij dan weer even meewerkt", zegt commercieel manager Michael Ruig. "Andere vutters doen dat ook wel, maar uiteindelijk hangt het niet alleen van Herman af, maar ook wat mevrouw Wierewijn er van vindt." Duidelijk is wel dat de deur voor Herman openblijft.

Klanten zullen hem zeker missen. Dat bleek wel vandaag tijdens Herman's laatste werkdag. Het was een komen een gaan van klanten. Er was een mevrouw die de winkel binnenkwam. Ze liep linea recta naar de toonbank. "Ja, ik heb helemaal niets nodig hoor, maar ik moet toch even afscheid van je komen nemen." Intussen was er in de winkel een tafel neergezet waar allerlei lekker hapjes stonden. "Herman wilde zijn klanten tracteren", zegt Michael Ruig.

AUDIO

Beluister hier de interviews met Herman Wierewijn en Michael Ruig:

Herman Wierewijn:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Michael Ruig over Herman:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Laatste Nieuws
Nieuwscategorieën
Archief
Het weer