Posts Tagged ‘Marit Jekkers’


Oostzaan (21.00 uur) – “Wij staan er dubbel in”, zegt Marit Jekkers voorzitter van het Comité Oostzaan 380 kV, als we haar om een reactie vragen op het ‘gerucht’ dat minister Maxime Verhagen een alternatief tracé wil laten onderzoeken voor de hoogspanningslijnen, namelijk via het Twiske. Ze blijkt verrast te zijn dat de minister, nadat hij in een schrijven aan het gemeentebestuur min of meer te kennen gaf geen mogelijkheden te zien, nu ineens toch verder wil kijken. Ze is verbaasd over het alternatief dat wordt genoemd. Jekkers: “We hebben het Rapport Ruimtelijke Verkenning Oostzaan bekeken, waarin het Twiske niet als mogelijkheid werd gegeven omdat het een natuurgebied is. Wij vinden ook dat het dat moet blijven. We hebben wel zoiets dat als het een mogelijkheid biedt om de bewoners vrij te stellen van de gevaarlijke E(lectro)M(agnetische) velden en zou het enige alternatief zijn je dan in overleg met gemeentebestuur en bewoners moet bekijken wat men wil.”  De voorzitter van het comité haast zich wel meteen om te zeggen dat Oostzaan nog helemaal niet is uitgediscussieerd over het hoogspanningsthema met het Rijk. Er komt nog een Tweede Kamerdebat over het onderwerp. Dat debat zou deze week plaatsvinden maar is voor onbepaalde tijd uitgesteld, vanwege de besluitvorming over de CO2-opslag bij Bergen.

Jekkers: “In het kamerdebat komen ook andere alternatieven aan de orde. Hier wordt nog steeds gekeken naar ‘palen’. Er zijn alternatieven die ook op andere locaties dan door het Twiske zijn uit te voeren. Het Twiske heeft niet onze voorkeur, maar als het de enige oplossing voor Oostzaan zou zijn, tja, wat moet je dan?”

Noordzeekanaal-variant
Verhagen stelt in zijn brief aan de Kamer dat er geen realistische alternatieven zijn. De Noordzeekanaal-variant is zo’n alternatief. Niet realistisch en dus van de baan. Marit Jekkers is het daar niet mee eens. “Het gaat er hier ook om hoe de minister wordt geïnformeerd. Er zijn alternatieven die dóór het Noordzeekanaal gaan, niet perse langs het kanaal en bekeken kunnen worden. Dat gaat op een andere manier, zoals dat bijvoorbeeld door NorNed wordt gedaan met een heel ander systeem.” NorNed transporteert electriciteit via een hele dikke kabel van Nederland naar Scandinavië. Volgens Jekkers kan dat ook op het 380kv-tracé. “Je hebt dan geen probleem bij IJmuiden met de radar”, zegt ze. Een nogal voor de handliggende innovatieve oplossing. Toch wel vreemd dat daar dan niet naar wordt gekeken. Jekkers: “TenneT geeft het aan als duurder dan de hoogspanningsmasten die er nu staan. Ze bieden dan wel als alternatief de kunststofmasten aan, waarbij de draden dichter bij elkaar hangen.” De Noordzeekanaal-variant is dus gewoonweg te duur? Marit Jekkers heeft daarover heel andere informatie. “Uit de informatie van de firma’s die dit soort systemen maken en uitvoeren blijkt dat de kosten evenredig zijn. Als je het hebt over zeven keer zo duur is het andere systeem op gelijkspanning ook zo duur. Je moet alleen grotere converterstations (d.i. omvormers) neerzetten. Die zouden in IJmuiden op een andere plek neergezet kunnen worden, want de kabels moeten uiteindelijk uit zee aan land komen.” Volgens Jekkers is dit allemaal heel goed te doen. Ze wordt gesterkt in haar visie door informatie die het comité de afgelopen jaren heeft ingewonnen. “We praten continu over het Oostzaanse probleem, maar als je bij de randen van Oostzaan stopt met het aanpassen zit je op een enorm kostenplaatje. Ga je verder naar Zaanstad dan praat je al over 281 woningen. Bekijk je het op landelijke schaal dan heb je het over 50.000 wooneenheden. Je praat dan over een ander kostenplaatje, waarbij de omslag voordeliger kan zijn.”

Het is in dit verband van belang dat Nederlandse gemeenten, in elk geval gemeenten die met hoogspanningslijnen te maken hebben hun krachten bundelen. De Rijksoverheid kan een dergelijk gebundelde inzet niet zomaar negeren. Jekkers: “We hebben dat ook vorige week met wethouder Casper Stevens besproken. Stevens gaat alle 418 gemeenten aanschrijven en de gemeenten die last hebben van de hoogspanningsproblematiek zal oproepen om met Oostzaan zich sterk te maken naar Den Haag. Hoe meer je bundelt hoe beter dat gaat!”

Twiske-Tracé
De mogelijke keuze voor een tracé langs het Twiske is in strijd met het huidige beleid juist omdat het om een nieuwe situatie gaat en andere inwoners en bedrijven in Oostzaan met de consequenties worden geconfronteerd. “Je gaat altijd woonwijken overkruisen. Je lost het op de ene plaats op en je brengt het op een andere plaats weer terug. Of je lost het helemaal niet op”, zegt Marit Jekkers. In elk geval blijven er op het hele 380 kilovolttracé voldoende kwetsbare plekken, bijvoorbeeld in Zaanstad, waar bijna niemand – in elk geval niet vanuit de politiek- op de problematiek reageert. Een beetje bizar. Marit Jekkers: “Wij snappen dat ook niet. Wij hebben destijds ook Peter Visser aangespoord om met Zaanstad samen te werken. De enige reactie die je uit Zaanstad krijgt is van de club ‘Hart voor Stad’. We zijn ook wel door diverse bewoners uit Zaanstad benaderd met de vraag hoe ze het moeten aanpakken.” In Oostzaan zijn maarliefst 82 gezinnen die zich als lid van het comité hebben aangemeld (op een gemeenschap van 450 gezinnen). Een kwart van Oostzaan is dus bij het comité betrokken. Dat is in Zaanstad, waar de sociale structuur wat losser is wellicht wat lastiger tot stand te brengen.

Jekkers verwijst naar het Ronde Tafelgesprek van vorige maand, waarin het comité Oostzaan 380kv uitdrukkelijk naar voren heeft gebracht dat er in Oostzaan sprake is van een ongelijke behandeling die in strijd is met de Grondwet en dat het Rijk een verplichting heeft zorg te dragen voor een veilige en gezonde woonomgeving. De aanleg van de Coentunnelweg maakt de situatie voor Oostzaan er ook niet rooskleuriger op. Een extra reden voor het Rijk om de gang van zaken met de hoogspanningslijnen bloedserieus te nemen. “Het stuk oude en nieuwe situatie is ook op 14 april aan de orde gesteld. Het frappante was dat alle Tweede Kamerleden achter het comité stonden toen wij de vraag opwierpen hoe het uit te leggen is dat kinderen niet onder hoogspanningslijnen mogen sporten, maar een paar meter verderop wel in hun huis onder de lijnen mogen slapen.” Niet uit te leggen! Net zo min als het is uit te leggen dat een Twiske-tracé een doorkruising is van het huidige beleid. Een dergelijk tracé is namelijk niet een bestaande, maar een nieuwe situatie en loopt over het Zuideinde en over bewoond gebied in het noorden van het dorp. Eigenlijk is het comité bij monde van Marit Jekkers wel content met het feit dat minister Verhagen beweegt in een richting waarbij het beleid ten aanzien van oude en nieuwe situaties wordt verlaten. “Dat is de discussie die wij in de Tweede Kamer wilden opwerpen, namelijk dat het beleid ten aanzien van oude en nieuwe situaties over boord moet, omdat het niet kan.” Temeer daar inmiddels na de vele rapporten veel meer duidelijkheid bestaat over wat EM-velden veroorzaken. Emeritus hoogleraar Lucas Reijnders en Ronald van de Graaf van het Milieu Kenniscentrum waren daarover op 14 april in de Tweede Kamer zeer duidelijk. Jekkers: “Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat je 150 – 200 meter van die lijnen af moet blijven en dat je dus ook geen onderscheid kunt maken tussen oude en nieuwe situaties. Waarschijnlijk heeft die informatie minister Verhagen bereikt en gaat hij daarmee iets doen.”

Politieke reacties
In de Oostzaanse politiek is met enige verbazing gereageerd op het Twiske-tracé. Peter Visser van Gemeentebelangen heeft via twitter met een mengeling van tevredenheid en ironie gereageerd (zie HS-lijnen door Twiske, oprechte poging voor oplossen moeilijke kwestie – 18 mei 2011). Niettemin lijkt hij de inschatting te hebben gemaakt dat de minister meer opschuift richting daadwerkelijk oplossen van de problematiek voor Oostzaan. “We zijn al jaren bezig vandaar deze opmerking. Heel erg mooi. Bedankt”, lezen we in een tweet van Visser. Die kwam nadat Verhagen stelde dat het Twiske-tracé een oprechte poging is om een oplossing te vinden. Kennelijk is Visser zo happy met deze ‘move’ dat hij meteen ook maar Verhagen namens de gemeenteraad uitnodigt voor een werkbezoek.

Marco Olij van D66 Oostzaan reageerde deze week ook met de nodige scepcis. Hij schrijft: “Dit is inderdaad het probleem van de Kerkstraat verplaatsen naar De Haal waar minder mensen wonen. Maar daar wil ik aan toevoegen dat het ook voor de  mensen op het Zuideinde die onder de masten wonen geen oplossing lijkt.  Als de leiding over het Twiske loopt dan moet de lijn alsnog over het Zuideinde om bij het elektriciteitsstation naast Bombraak te komen. Vervolgens moet de lijn vanaf dat station weer terug over het Zuideinde om zijn huidige route te behouden. Met die oplossing lijkt het voor een leek dat de straling op
het Zuideinde zal verdubbelen (als twee keer zoveel kabels niet twee keer zoveel straling betekent dan heb ik niks gezegd).”

De meeste scepcis is te beluisteren bij Arjen Ronner van GroenLinks. “Je kan denken: ‘de minister denkt mee hij heeft geluisterd naar de noden van Oostzaan en ook naar wat Kamerleden daarover hebben gezegd. Hij lijkt toch mee te bewegen in het zoeken naar een alternatieve oplossing.’  Is het ook een oplossing? Vanuit GroenLinks kan ik dan zeggen: het is niet realistisch en ook onwenselijk.” In de brieven van het ministerie wordt helemaal nergens over het Twiske-tracé gesproken. Waar komt dat dan ineens vandaan?  Ronner: “Géén idee! Dat er geen realistische alternatieven zijn geeft de minister heel duidelijk aan in zijn brief van 29 april aan de Kamer. Daarin staat ook dat er geen inbreuk kan worden gedaan op natuur en milieu bij alternatieven. Bij nieuwe tracés moeten ze daar ook heel voorzichtig mee zijn. Sterker nog. De minister geeft aan volgens het bestaand beleid te zullen handelen. Een van de kaders binnen dat beleid is het kostenaspect. Verhagen zegt: ‘We gaan helemaal niet meer betalen.’ Als een tracé via het Twiske moet lopen ga je enorme kosten maken. Je krijgt bovendien een nieuwe situatie. Op het Zuideinde staan huizen, het bedrijf van Ruig. Dat moet allemaal worden uitgekocht. De minister heeft voortdurend laten blijken daar echt geen geld voor over te hebben.”

Verder is er natuurlijk Natura 2000 dat mogelijkheden om via het Twiske te gaan beperkt. Is het alternatief dan wel serieus, of zoals door Visser deze week beoordeeld als zoethoudertje? Ronner: “Hij zet eigenlijk de bevolking van Oostzaan voor het blok. Hij zegt: ‘Kies voor mensen, of kies voor natuur.’ We zijn in Oostzaan dol op ons dorp, op het Oostzanerveld, op het Twiske. Dát zet Oostzaan op de kaart. De reden waarom we hier heel graag wonen met z’n allen. Je hebt dan een aantal mensen gered (mensen die nu last ondervinden van de HS-lijnen, red.) en die moeten ook gered worden, maar je strijkt tegelijkertijd zo ongelooflijk veel mensen tegen de haren in. Ik denk dat Verhagen gaat zeggen: ‘Ik heb jullie een alternatief geboden, jullie willen niet? Nou jammer dan. Dan laten we het zo en gaan over tot de orde van de dag.’ En dan verder niet meer zeuren.”

Ronner zegt ook dat hij het jammer vindt dat innovatieve oplossingen niet worden ingezet. Die oplossingen zijn er al. Het ondergronds aanleggen van de lijnen ziet hij nog altijd als een oplossing. “Zelfs als 38o kv-leidingen niet onder de grond kunnen, dan kan dat nog wel met de 150kv-leidingen. Misschien moet je dan om een capaciteitsprobleem op te lossen wat meer aanleggen.” Ja, maar dat is duur! Ronner: “Je moet wel investeren. Het kost geld. Die investeringen doe je voor heel veel jaren. Alle gebruikers in Nederland betalen er aan mee, 6-7 miljoen huishoudens. Dat merk je dus niet in je portemonaie.”

De oplossing Twiske is broddelwerk meent Ronner als je de problematiek in grotere gemeenschappen, zoals Zaanstad niet ook oplost. “Pak het in een keer goed aan en zoek naar een echt alternatief.” Geopperd wordt om het transformatorstation te verhuizen naar Hoogtij, het industriegebied van Zaanstad. Vanaf dat punt kan dan de 150 KV naar 380 worden opgewaardeerd. Je zit dan achter alle woongebieden en kunt de route langs, of door het Noordzeekanaal volgen. Probleem opgelost. Ronner: “Het zijn allemaal mogelijkheden. Maar Verhagen zit natuurlijk ook wel klem in het huidige regeerakkoord, dus misschien wil hij ook snel van het ‘gezeur’ af zijn.”

 

Een forse delegatie uit Oostzaan, onder aanvoering van het comité Oostzaan 380kV, en veel belangstelling uit andere delen van het land. Dat was het gehoor waar de Vaste Kamercommissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie  tijdens het gistermiddag gehouden rondetafelgesprek tegenover zat. Voor het nu al vijf jaar strijdend comité moet de enorme belangstelling,  ook van de media de afgelopen tijden,  een flinke steun in de rug zijn geweest.

De Kamercommissie bestaande uit René Leegte (VVD), Gerda Verburg (CDA), Jhim van Bemmel (PVV), Diederik Samson (PvdA), Bruno Braakhuis (GL) en voorzitter Paulus Jansen (SP) was vooral van het kort en bondige verhaal van Kees Lust onder de indruk. Het betoog van Lust was emotioneel.  “Het moeilijke is dat als je kind thuis komt en aan je vraagt ‘Papa wij mogen niet meer op het grasveldje spelen van school, want dat is te dicht bij de hoogspanningskabels.’ En dan verwacht ze van mij een antwoord waarom ze er dan wel onder mag slapen. Het is een vraag die u ook niet kan beantwoorden”, zei Lust tegen de commissie. Een vraag waarop nog niemand hem een antwoord had kunnen geven. Hij maakt zich grote zorgen over de gezondheidsrisico’s die verbonden zijn aan het wonen onder hoogspanningskabels en het stuit bij hem op groot onbegrip waarom de alternatieven voor de tracés makkelijk worden afgedaan als onmogelijk. Lust: “Wat mij boos maakt is dat het ene tracé de radar van IJmuiden stoort en het andere tracé over een natuurgebied ging dat toch voornamelijk instant moest blijven.” Was het geknetter van de hoogspanningslijnen na de ophoging naar 380 kilovolt de grootste irritatie, nu is dat minder van belang vertelde Lust. “Met een koptelefoon kreeg Lust dat weg en in het weekeinde ging hij van zijn stukje grond af om het geluid niet te horen. Alleen de gedachten dat er iets fout zou kunnen gaan door de gezondheidseffecten op de lange duur, daar kan ik niet mee leven.” Dat vervolgens aan de bewoners wordt gevraagd naar eventuele oplossingen vindt Kees Lust ‘diep triest’.  “Als ik chemicaliën spuit tegen onkruid moet ik daar papieren voor halen en dure instrumenten voor kopen. Een kussensloop rond een slijptol door zo’n groot bedrijf, waar miljarden in omgaan, vind ik schandalig.” Met de laatste opmerking verwees Kees Lust naar de wijze waarop netbeheerder TenneT het geluidsprobleem dacht op te lossen door de kabels te gaan borstelen. Het vrijkomend stof werd niet afgevangen. Pas nadat de bewoners daarover klaagden besloot het bedrijf op een dus wel danig amateuristische wijze het stof op te vangen: sloop om de slijpmachine. Het werkte niet afdoende.

Het gaf het comité Oostzaan 380kV wel de mogelijkheid om de stoffen die bij het borstelen vrij kwamen te onderzoek en die bleken giftig te zijn. Gerda Verburg (CDA-Kamerlid) vroeg waaruit dat stof bestond. Marit Jekkers: “Door een professioneel laboratorium is een rapport opgemaakt. Er zat onder andere thallium in.” De sloop waar Kees Lust het over had is naar het Lab gebracht. TenneT had vrij snel in de gaten dat de borsteloperatie weinig resultaat opleverde. Maanden later werd besloten tot het vervangen van de isolatoren.

Jekkers hield de commissie ook voor dat er bij de toepassing van de normen nogal grote verschillen bestaan. In 2005 werd door Van Geel (staatssecretaris Milieu) de norm opgesteld dat bij woningen nog maar 0,4 microtesla gemeten mag worden, hetgeen betekent dat bij dit soort hoogspanningskabels tenminste 150 meter afstand gehouden moet worden.  In Oostzaan wonen mensen veel dichterbij, of zelfs onder de hoogspanningskabels.  De hoeveelheid electromagnetische straling is in die gevallen veel hoger.  Terwijl in buurlanden veel lagere normen worden gehanteerd (in België bijvoorbeeld 0,1 microtesla), ging men in de Oostzaanse situatie uit van 100 microtesla. De norm van Van Geel leidt tot de bizarre discussie over oude en nieuwe situaties. Een gemeente mag geen woningen bouwen binnen een zone waar een hogere electromagnetische straling gemeten wordt dan 0,4 microtesla. Maar voor oude situaties, waar mensen al in zo’n gebied wonen, worden geen maatregelen getroffen. En in het geval van de hoogspanningslijnen van TenneT die over Oostzaan lopen, mocht de netbeheerder zomaar het voltage verhogen van 150 kV naar 380 kV, wat tot meer electromagnetische straling leidt. Is dat dan een oude of een nieuwe situatie?

Communicatie

De netbeheerder handelde zonder de inwoners te informeren. Die kwamen er pas achter toen de lijnen begonnen te knetteren. Het totale gebrek aan communicatie kwam TenneT op een flinke reprimande te staan van de Kamercommissie. Verschillende kamerleden spraken hun onbegrip uit over het belabberde communicatiebeleid van TenneT en de absoluut gebrekkige inschatting van de emoties bij de inwoners van Oostzaan. En op de hoorzitting deed TenneT het eigenlijk niet veel beter. Het bleef een koud, technisch verhaal, waaruit geen enkel begrip voor de consequenties van het eigen handelen bleek. Gerda Verburg (CDA) smeerde het TenneT-directeur  ir. Ben Voorhorst onder de neus:  “U zult wel in de gaten hebben dat TenneT er niet best opstaat in dit verhaal. Ik denk dat het zaak is dat u probeert de Kamer te overtuigen dat het niet is zoals wij nu de hele middag hebben gehoord en zoals uit verschillende e-mails blijkt: namelijk dat als er een probleem is dat dat voor een ander is, hetzij de politiek in Den Haag, hetzij de politiek in de regio. En als er gescoord moet worden dat TenneT dan zegt: ‘nou daar zijn wij goed in’. Ik realiseer me dat u een monopoliepositie hebt, maar het kan niet zo zijn dat als u een opdracht krijgt van ons (red:  de Tweede Kamer) u dan zegt alle risico’s zijn voor een ander en alle lusten doen wij!” Verburg wil gewoon zien dat TenneT midden in de samenleving staat en als het bedrijf dat niet kan aantonen dan, zo dreigde het CDA-kamerlid, zal de Tweede Kamer maatregelen voorstellen in het debat met de minister.

Deskundigen

Voor het rondetafelgesprek waren Ronald van der Graaf ( secretaris Kennisplatform Electromagnetische Velden) en Lucas Reijnders (emeritus hoogleraar) uitgenodigd.  Van der Graaf vertelde de commissie dat de vele onderzoeken steeds weer een verband aantonen tussen het voorkomen van leukemie en de aanwezigheid van hoogspanningslijnen. Reijnders: “De discussie gaat vooral over de vraag of het electrisch veld of magneetveld is of een ander effect. Voor de mensen die er vlakbij wonen is dat niet zo interessant, want het gaat vooral om de afstand tot de hoogspanningslijnen.” Volgens Reijnders is er een duidelijk causaal verband tussen het voorkomen van kinderleukemie en de aanwezigheid van hoogspanningslijnen. Er is geen alternatieve verklaring stelt hij. Daarom is het toepassen van het voorzorgsbeginsel (norm Van Geel, 0,4 microtesla) van groot belang, meent Reijnders.

Volgens Reijnders is het van toepassing verklaren in nieuwe situaties en niet in oude situaties niet uit te leggen. “Nog afgezien van deze discussie mag je zeggen dat in Oostzaan sprake is van een nieuwe situatie. Als je van 150 kV naar 380 kV gaat is dat gewoon een nieuwe situatie. Degene die bedacht heeft dat dat geen nieuwe situatie is … ik wil niet zeggen dat die naar een psychiater moet, maar toch…”

Ander tracé

Reijnders ging tenslotte nog in op het ondergronds brengen van de lijnen. Je lost in elk geval de fijnstofproblematiek ermee op en het magnetisch veld neemt sterk af.  In het rondetafelgesprek werd ook aan het comité  Oostzaan 380 kV gevraagd naar de opvattingen over andere tracés.  Een van die tracés is de Noordzeekanaal variant. De lijnen zouden dan helemaal uit Oostzaan verdwijnen. Een kostbare oplossing, maar nog altijd niet van de baan. Burgemeester Paul Möhlmann vertelde na afloop van de bijeenkomst dat hij nog had gesproken met de Tweede Kamerleden van de PvdA, GroenLinks en de VVD. Het was hem opgevallen dat die helemaal niet zoveel moeite lijken te hebben met de Noordzeekanaal variant. In het rondetafelgesprek werd wel aangegeven dat gemeente(n) en provincie met elkaar rond de tafel moeten gaan om dit soort zaken te bespreken, waarbij dan ook bepaald kan worden wie voor de kosten moet opdraaien. De Oostzaanse deelnemers aan het gesprek in Den Haag zijn van mening dat TenneT een onderdeel is van het ministerie van Economische Zaken. Een onderdeel dat bovendien fors zal verdienen aan de export van energie, waar de opwaardering van het net (Randstad 380 kilovolt) gedeeltelijk ook mee samenhangt. Kosten van het aanpassen van tracés kunnen dus niet zomaar worden afgewenteld op lokale, of regionale overheden.

Het vervolg

Met het rondetafelgesprek is een nieuwe fase gestart rond de hoogspanningsproblematiek. René Leegte van de VVD vertelde na afloop dat het rondetafelgesprek aanleiding is voor een debat in de Tweede Kamer. Waarschijnlijk wordt dat debat binnen twee maanden gehouden. Een mooi resultaat voor de Oostzaanse politiek, met de VVD voorop. De VVD-fractie heeft namelijk onder aanvoering van Tine Schaafsma veel werk gemaakt van het bewerken van de Haagse politiek. Het rondetafelgesprek was daarvan het eerste resultaat. Oostzaan maakt zich nu op voor het definitief afkaarten van alle hoogspanningsproblemen.

Audio

Op de terugweg van Den Haag naar Oostzaan sprak Dré Prijs van Beeld van een Dorp met achtereenvolgens Marit Jekkers van het comité Oostzaan 380 kV, met Kees Lust, Peter Visser (oud-wethouder), Paul Möhlmann (burgemeester van Oostzaan) en Tine Schaafsma (fractievoorzitter VVD-Oostzaan). De interviews zijn hieronder te beluisteren.

Marit Jekkers (deel 1):

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Marit Jekkers (deel 2)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kees Lust:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Peter Visser:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Paul Möhlmann:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Tine Schaafsma:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

De foto’s, gemaakt en bewerkt door Dré Prijs zijn te zien op de fotopagina van Beeld van een Dorp


TenneT: 'Voor zomer zijn hoogspanningslijnen geborsteld'

Oostzaan - Minister Ria van der Hoeven (Economische Zaken) bezocht maandag 17 maart Oostzaan. Ze kwam zich op de hoogte stellen van de problemen met de hoogspanningslijnen in het dorp. Sinds midden 2006 worden de bewoners geteisterd door geknetter van de lijnen. Dat blijkt zulke ernstige vormen te hebben aangenomen dat men niet eens meer in de tuin kan zitten. De minister beloofde eind vorig jaar zelf poolshoogte te komen nemen en heeft netbeheerder TenneT intussen onder druk gezet om voortvarend met oplossingen voor de geluidhinder te komen.

Burgemeester Mohlmann en wethouder Peter Visser ontvingen de minister en een delegatie van TenneT rond twee uur. Na een half uurtje bestuurlijk overleg stapte het gezelschap met leden van het Comité Oostzaan 380 kV, Oostzaanse raadsleden en een flinke aantal journalisten in de bus. De tocht ging naar twee locaties in het dorp. Op de Kerkstraat kon de minister goed waarnemen hoe de situatie is. Daar lopen de hoogspanningslijnen dwars over de huizen. Pal onder één van de masten is een paardenbox gebouwd en spelen geregeld kinderen. Een situatie, zo maakte het comité duidelijk, die eigenlijk niet kan.
De tweede locatie betrof de Brasem in Oostzaan. Het hoogspanningstracé loopt hier op amper 30 meter achter de relatief nieuwe woningen. Op deze locatie liggen de wortels van het comité. Minister en practisch het hele gezelschap ging op bezoek bij Jan Wals. "Dit is géén overval meneer Wals", zei de minister toen ze ontvangen werd door een enigszins verbouwereerde Wals. Hij had op haar bezoek had gerekend, maar waarschijnlijk niet op de 20 mensen die ineens in zijn woonkamer stonden. Wals gaf de minister een pamflet mee met zijn visie op de zaak. Informatie die de minister graag in ontvangst nam. De hele middag gaf zij aan dat ze goede informatie wenst te ontvangen en dat informatie vanuit de bevolking door haar bijzonder serieus wordt genomen.

Kinderleukemie
Geluidhinder is niet de enige zorg van de bewoners. Misschien zijn de zorgen over de electromagnetische straling nog wel groter. In wetenschappelijk onderzoek is namelijk vastgesteld dat er een statistisch verband bestaat tussen kinderleukemie en de aanwezigheid van hoogspanningslijnen. Maar het keiharde wetenschappelijk bewijs dat er ook een oorzakelijk verband bestaat is nog altijd niet geleverd. Niettemin is enkele jaren geleden door het kabinet een norm vastgesteld met betrekking tot die electromagnetische straling. In feite komt die er op neer dat gemeenten niet mogen bouwen binnen afgebakende zones als de norm wordt overschreden. Het gaat dus om nieuwe situaties. In geval van bestaande situaties hebben zij die met de gevolgen van hoogspanningslijnen worden geconfronteerd pech gehad.

Borstelen
Netbeheerder TenneT heeft getracht de geluidhinder te lijf te gaan door de hoogspanningslijnen te borstelen. De borstelactie gebeurde echter dermate onverantwoord dat het Comité Oostzaan 380 kV direct de activiteiten liet stilleggen. Reden: er was géén goede afvang van het vrijkomend stof geregeld. Dat dwarrelde alle kanten op. In die stof zitten elementen die kankerverwekkend zijn. TenneT moest dus omzien naar andere oplossingen of de apparatuur en het afvangen van stof zo regelen dat het géén enkel risico zou opleveren voor de volksgezondheid. In november, bij de discussie in de Kamer over het nieuwe electriciteitsnet, beweerde minister Van der Hoeven dat de problemen in Oostzaan waren opgelost. Tot grote verontwaardiging van een delegatie Oostzaners, die dat niet onder stoelen of banken stak. Van der Hoeven reageerde toen direct. Ze beloofde Oostzaan te zullen bezoeken. TenneT werd door het ministerie onder druk gezet. Dat bleek tijdens de persconferentie in het gemeentehuis nog eens. Daar moest TenneT plechtig beloven dat voor de zomer de geluidhinder opgelost moet zijn. Naast het borstelen van de lijnen zullen ook nieuwe isolatoren geplaatst worden. Die zouden al besteld zijn, maar het comité wilde dat zeker weten. Toen Van der Hoeven aan TenneT hierom vroeg, stelde de vertegenwoordigers van de netbeheerder dat de isolatoren er al zijn.

Straling
Aan de straling kan de minister niet veel doen. Ze kon de bewoners op dit punt dus niet geruststellen. Er was naar haar idee nog te veel vaagheid over het verband tussen kinderleukemie en straling. Niettemin sloot ze ook weer niet uit dat als er meer helderheid komt op dit punt er weldegelijk op termijn ingegrepen wordt.
Duidelijk werd ook dat de minister laat onderzoeken welke opties er zijn om de stralingsproblemen te bestrijden. Daar hoort ook bij de mogelijkheid dat de lijnen onder de grond gaan. Maar, zoveel werd wel duidelijk, de kosten voor dergelijke ingrijpen zijn voor de gemeente. Wethouder Visser zei na afloop dat hij het daar niet mee eens is en dat hierover in de onderhandeling met de minister het laatste woord nog niet is gezegd. Ans Lischer van het comité vond het ook eigenlijk niet kunnen en gaf aan dat de gemeente Oostzaan in dit verband een medestander vindt in het Comité Oostzaan 380 kV.

Stonden de gemeente en het comité eerder lijnrecht tegenover elkaar, het lijkt er op dat zowel het college van B. en W. als het comité hebben ontdekt dat gezamenlijk optrekken meer effect heeft.

Trevredenheid
Zowel wethouder Visser, als de leden van het Comité Oostzaan 380 kV keken met grote tevredenheid terug op het bezoek van de minister. Visser verwacht dat er oplossingen zullen komen voor de problemen. Op korte termijn voor het irritante geknetter en misschien op de lange termijn ook voor de straling. Ans Lischer blijft echter een slag om de arm houden. Ze verwacht wel dat er adequate maatregelen zullen komen, maar geeft ook aan dat als het borstelen niet op een verantwoorde manier plaatsvindt het comité zonder pardon direct de activiteiten zal laten stopzetten. Verder hoopt zij dat het onderzoek hoe het verder moet met de hoogspanningslijnen (ondergronds, verkabelen, omleiden, enz.) snel met resultaten komt.

Laatste Nieuws
Nieuwscategorieën
Archief