Posts Tagged ‘Lucas Reijnders’


Oostzaan (21.00 uur) – “Wij staan er dubbel in”, zegt Marit Jekkers voorzitter van het Comité Oostzaan 380 kV, als we haar om een reactie vragen op het ‘gerucht’ dat minister Maxime Verhagen een alternatief tracé wil laten onderzoeken voor de hoogspanningslijnen, namelijk via het Twiske. Ze blijkt verrast te zijn dat de minister, nadat hij in een schrijven aan het gemeentebestuur min of meer te kennen gaf geen mogelijkheden te zien, nu ineens toch verder wil kijken. Ze is verbaasd over het alternatief dat wordt genoemd. Jekkers: “We hebben het Rapport Ruimtelijke Verkenning Oostzaan bekeken, waarin het Twiske niet als mogelijkheid werd gegeven omdat het een natuurgebied is. Wij vinden ook dat het dat moet blijven. We hebben wel zoiets dat als het een mogelijkheid biedt om de bewoners vrij te stellen van de gevaarlijke E(lectro)M(agnetische) velden en zou het enige alternatief zijn je dan in overleg met gemeentebestuur en bewoners moet bekijken wat men wil.”  De voorzitter van het comité haast zich wel meteen om te zeggen dat Oostzaan nog helemaal niet is uitgediscussieerd over het hoogspanningsthema met het Rijk. Er komt nog een Tweede Kamerdebat over het onderwerp. Dat debat zou deze week plaatsvinden maar is voor onbepaalde tijd uitgesteld, vanwege de besluitvorming over de CO2-opslag bij Bergen.

Jekkers: “In het kamerdebat komen ook andere alternatieven aan de orde. Hier wordt nog steeds gekeken naar ‘palen’. Er zijn alternatieven die ook op andere locaties dan door het Twiske zijn uit te voeren. Het Twiske heeft niet onze voorkeur, maar als het de enige oplossing voor Oostzaan zou zijn, tja, wat moet je dan?”

Noordzeekanaal-variant
Verhagen stelt in zijn brief aan de Kamer dat er geen realistische alternatieven zijn. De Noordzeekanaal-variant is zo’n alternatief. Niet realistisch en dus van de baan. Marit Jekkers is het daar niet mee eens. “Het gaat er hier ook om hoe de minister wordt geïnformeerd. Er zijn alternatieven die dóór het Noordzeekanaal gaan, niet perse langs het kanaal en bekeken kunnen worden. Dat gaat op een andere manier, zoals dat bijvoorbeeld door NorNed wordt gedaan met een heel ander systeem.” NorNed transporteert electriciteit via een hele dikke kabel van Nederland naar Scandinavië. Volgens Jekkers kan dat ook op het 380kv-tracé. “Je hebt dan geen probleem bij IJmuiden met de radar”, zegt ze. Een nogal voor de handliggende innovatieve oplossing. Toch wel vreemd dat daar dan niet naar wordt gekeken. Jekkers: “TenneT geeft het aan als duurder dan de hoogspanningsmasten die er nu staan. Ze bieden dan wel als alternatief de kunststofmasten aan, waarbij de draden dichter bij elkaar hangen.” De Noordzeekanaal-variant is dus gewoonweg te duur? Marit Jekkers heeft daarover heel andere informatie. “Uit de informatie van de firma’s die dit soort systemen maken en uitvoeren blijkt dat de kosten evenredig zijn. Als je het hebt over zeven keer zo duur is het andere systeem op gelijkspanning ook zo duur. Je moet alleen grotere converterstations (d.i. omvormers) neerzetten. Die zouden in IJmuiden op een andere plek neergezet kunnen worden, want de kabels moeten uiteindelijk uit zee aan land komen.” Volgens Jekkers is dit allemaal heel goed te doen. Ze wordt gesterkt in haar visie door informatie die het comité de afgelopen jaren heeft ingewonnen. “We praten continu over het Oostzaanse probleem, maar als je bij de randen van Oostzaan stopt met het aanpassen zit je op een enorm kostenplaatje. Ga je verder naar Zaanstad dan praat je al over 281 woningen. Bekijk je het op landelijke schaal dan heb je het over 50.000 wooneenheden. Je praat dan over een ander kostenplaatje, waarbij de omslag voordeliger kan zijn.”

Het is in dit verband van belang dat Nederlandse gemeenten, in elk geval gemeenten die met hoogspanningslijnen te maken hebben hun krachten bundelen. De Rijksoverheid kan een dergelijk gebundelde inzet niet zomaar negeren. Jekkers: “We hebben dat ook vorige week met wethouder Casper Stevens besproken. Stevens gaat alle 418 gemeenten aanschrijven en de gemeenten die last hebben van de hoogspanningsproblematiek zal oproepen om met Oostzaan zich sterk te maken naar Den Haag. Hoe meer je bundelt hoe beter dat gaat!”

Twiske-Tracé
De mogelijke keuze voor een tracé langs het Twiske is in strijd met het huidige beleid juist omdat het om een nieuwe situatie gaat en andere inwoners en bedrijven in Oostzaan met de consequenties worden geconfronteerd. “Je gaat altijd woonwijken overkruisen. Je lost het op de ene plaats op en je brengt het op een andere plaats weer terug. Of je lost het helemaal niet op”, zegt Marit Jekkers. In elk geval blijven er op het hele 380 kilovolttracé voldoende kwetsbare plekken, bijvoorbeeld in Zaanstad, waar bijna niemand – in elk geval niet vanuit de politiek- op de problematiek reageert. Een beetje bizar. Marit Jekkers: “Wij snappen dat ook niet. Wij hebben destijds ook Peter Visser aangespoord om met Zaanstad samen te werken. De enige reactie die je uit Zaanstad krijgt is van de club ‘Hart voor Stad’. We zijn ook wel door diverse bewoners uit Zaanstad benaderd met de vraag hoe ze het moeten aanpakken.” In Oostzaan zijn maarliefst 82 gezinnen die zich als lid van het comité hebben aangemeld (op een gemeenschap van 450 gezinnen). Een kwart van Oostzaan is dus bij het comité betrokken. Dat is in Zaanstad, waar de sociale structuur wat losser is wellicht wat lastiger tot stand te brengen.

Jekkers verwijst naar het Ronde Tafelgesprek van vorige maand, waarin het comité Oostzaan 380kv uitdrukkelijk naar voren heeft gebracht dat er in Oostzaan sprake is van een ongelijke behandeling die in strijd is met de Grondwet en dat het Rijk een verplichting heeft zorg te dragen voor een veilige en gezonde woonomgeving. De aanleg van de Coentunnelweg maakt de situatie voor Oostzaan er ook niet rooskleuriger op. Een extra reden voor het Rijk om de gang van zaken met de hoogspanningslijnen bloedserieus te nemen. “Het stuk oude en nieuwe situatie is ook op 14 april aan de orde gesteld. Het frappante was dat alle Tweede Kamerleden achter het comité stonden toen wij de vraag opwierpen hoe het uit te leggen is dat kinderen niet onder hoogspanningslijnen mogen sporten, maar een paar meter verderop wel in hun huis onder de lijnen mogen slapen.” Niet uit te leggen! Net zo min als het is uit te leggen dat een Twiske-tracé een doorkruising is van het huidige beleid. Een dergelijk tracé is namelijk niet een bestaande, maar een nieuwe situatie en loopt over het Zuideinde en over bewoond gebied in het noorden van het dorp. Eigenlijk is het comité bij monde van Marit Jekkers wel content met het feit dat minister Verhagen beweegt in een richting waarbij het beleid ten aanzien van oude en nieuwe situaties wordt verlaten. “Dat is de discussie die wij in de Tweede Kamer wilden opwerpen, namelijk dat het beleid ten aanzien van oude en nieuwe situaties over boord moet, omdat het niet kan.” Temeer daar inmiddels na de vele rapporten veel meer duidelijkheid bestaat over wat EM-velden veroorzaken. Emeritus hoogleraar Lucas Reijnders en Ronald van de Graaf van het Milieu Kenniscentrum waren daarover op 14 april in de Tweede Kamer zeer duidelijk. Jekkers: “Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat je 150 – 200 meter van die lijnen af moet blijven en dat je dus ook geen onderscheid kunt maken tussen oude en nieuwe situaties. Waarschijnlijk heeft die informatie minister Verhagen bereikt en gaat hij daarmee iets doen.”

Politieke reacties
In de Oostzaanse politiek is met enige verbazing gereageerd op het Twiske-tracé. Peter Visser van Gemeentebelangen heeft via twitter met een mengeling van tevredenheid en ironie gereageerd (zie HS-lijnen door Twiske, oprechte poging voor oplossen moeilijke kwestie – 18 mei 2011). Niettemin lijkt hij de inschatting te hebben gemaakt dat de minister meer opschuift richting daadwerkelijk oplossen van de problematiek voor Oostzaan. “We zijn al jaren bezig vandaar deze opmerking. Heel erg mooi. Bedankt”, lezen we in een tweet van Visser. Die kwam nadat Verhagen stelde dat het Twiske-tracé een oprechte poging is om een oplossing te vinden. Kennelijk is Visser zo happy met deze ‘move’ dat hij meteen ook maar Verhagen namens de gemeenteraad uitnodigt voor een werkbezoek.

Marco Olij van D66 Oostzaan reageerde deze week ook met de nodige scepcis. Hij schrijft: “Dit is inderdaad het probleem van de Kerkstraat verplaatsen naar De Haal waar minder mensen wonen. Maar daar wil ik aan toevoegen dat het ook voor de  mensen op het Zuideinde die onder de masten wonen geen oplossing lijkt.  Als de leiding over het Twiske loopt dan moet de lijn alsnog over het Zuideinde om bij het elektriciteitsstation naast Bombraak te komen. Vervolgens moet de lijn vanaf dat station weer terug over het Zuideinde om zijn huidige route te behouden. Met die oplossing lijkt het voor een leek dat de straling op
het Zuideinde zal verdubbelen (als twee keer zoveel kabels niet twee keer zoveel straling betekent dan heb ik niks gezegd).”

De meeste scepcis is te beluisteren bij Arjen Ronner van GroenLinks. “Je kan denken: ‘de minister denkt mee hij heeft geluisterd naar de noden van Oostzaan en ook naar wat Kamerleden daarover hebben gezegd. Hij lijkt toch mee te bewegen in het zoeken naar een alternatieve oplossing.’  Is het ook een oplossing? Vanuit GroenLinks kan ik dan zeggen: het is niet realistisch en ook onwenselijk.” In de brieven van het ministerie wordt helemaal nergens over het Twiske-tracé gesproken. Waar komt dat dan ineens vandaan?  Ronner: “Géén idee! Dat er geen realistische alternatieven zijn geeft de minister heel duidelijk aan in zijn brief van 29 april aan de Kamer. Daarin staat ook dat er geen inbreuk kan worden gedaan op natuur en milieu bij alternatieven. Bij nieuwe tracés moeten ze daar ook heel voorzichtig mee zijn. Sterker nog. De minister geeft aan volgens het bestaand beleid te zullen handelen. Een van de kaders binnen dat beleid is het kostenaspect. Verhagen zegt: ‘We gaan helemaal niet meer betalen.’ Als een tracé via het Twiske moet lopen ga je enorme kosten maken. Je krijgt bovendien een nieuwe situatie. Op het Zuideinde staan huizen, het bedrijf van Ruig. Dat moet allemaal worden uitgekocht. De minister heeft voortdurend laten blijken daar echt geen geld voor over te hebben.”

Verder is er natuurlijk Natura 2000 dat mogelijkheden om via het Twiske te gaan beperkt. Is het alternatief dan wel serieus, of zoals door Visser deze week beoordeeld als zoethoudertje? Ronner: “Hij zet eigenlijk de bevolking van Oostzaan voor het blok. Hij zegt: ‘Kies voor mensen, of kies voor natuur.’ We zijn in Oostzaan dol op ons dorp, op het Oostzanerveld, op het Twiske. Dát zet Oostzaan op de kaart. De reden waarom we hier heel graag wonen met z’n allen. Je hebt dan een aantal mensen gered (mensen die nu last ondervinden van de HS-lijnen, red.) en die moeten ook gered worden, maar je strijkt tegelijkertijd zo ongelooflijk veel mensen tegen de haren in. Ik denk dat Verhagen gaat zeggen: ‘Ik heb jullie een alternatief geboden, jullie willen niet? Nou jammer dan. Dan laten we het zo en gaan over tot de orde van de dag.’ En dan verder niet meer zeuren.”

Ronner zegt ook dat hij het jammer vindt dat innovatieve oplossingen niet worden ingezet. Die oplossingen zijn er al. Het ondergronds aanleggen van de lijnen ziet hij nog altijd als een oplossing. “Zelfs als 38o kv-leidingen niet onder de grond kunnen, dan kan dat nog wel met de 150kv-leidingen. Misschien moet je dan om een capaciteitsprobleem op te lossen wat meer aanleggen.” Ja, maar dat is duur! Ronner: “Je moet wel investeren. Het kost geld. Die investeringen doe je voor heel veel jaren. Alle gebruikers in Nederland betalen er aan mee, 6-7 miljoen huishoudens. Dat merk je dus niet in je portemonaie.”

De oplossing Twiske is broddelwerk meent Ronner als je de problematiek in grotere gemeenschappen, zoals Zaanstad niet ook oplost. “Pak het in een keer goed aan en zoek naar een echt alternatief.” Geopperd wordt om het transformatorstation te verhuizen naar Hoogtij, het industriegebied van Zaanstad. Vanaf dat punt kan dan de 150 KV naar 380 worden opgewaardeerd. Je zit dan achter alle woongebieden en kunt de route langs, of door het Noordzeekanaal volgen. Probleem opgelost. Ronner: “Het zijn allemaal mogelijkheden. Maar Verhagen zit natuurlijk ook wel klem in het huidige regeerakkoord, dus misschien wil hij ook snel van het ‘gezeur’ af zijn.”

 

Laatste Nieuws
Nieuwscategorieën
Archief