Posts Tagged ‘comité Oostzaan 380kv’

Kees Lust (archief Beeld van een Dorp)
OOSTZAAN – “Verplaats twee of drie hoogspanningsmasten naar een locatie aan het talud van de Coentunnelweg.” Volgens Kees Lust is dit een goede oplossing voor een deel van de hoogspanningsproblematiek in het dorp. Dat stelde hij tijdens de informatieronde van afgelopen maandag. In de loop van 2014, zo verwacht Lust, vallen de brieven met de uitkoopregelingen op de mat van de betrokken dorpsbewoners.

Uitkoop van mensen die onder hoogspanningslijnen wonen is niet dé oplossing vindt Lust en hij staat niet alleen in die opvatting. Kees Lust: “Niemand schiet er echt iets mee op. De opzet was met de oprichting van ons 380kv-comité om de gezondheidsrisico’s weg te halen bij bewoners binnen het stralingsveld van de masten. We hebben geprobeerd Oostzaan op de kaart te zetten als een dorp met een hele aparte situatie. Ons dorp wordt door midden gesneden door een steeds groter en breder wordend wegdek van de Coentunnelweg. We gaan in de toekomst naar een 12- of 14-baans snelweg met een daarnaast gelegen 380kv-hoogspanningslijn. Oostzaan is genoemd in de top drie van meest smerige stukjes Nederland. Hoogspanningslijn en snelweg worden nog altijd in onderzoeken los van elkaar gekoppeld.”
In zijn betoog herinnert Lust de raadsleden aan alle toezeggingen die door tal van politici, zoals de minister-president, zijn gedaan. Lust: “Deze situatie zou echt niet kunnen. Er zouden maatregelen genomen moeten worden.” De voorgestelde uitkoopregeling gaat helemaal nergens over, vindt Lust. “Er wordt geld uitgegeven zonder een probleem op te lossen.” Hij wijst op eerdere gesuggereerde oplossingen die allemaal werden afgeserveerd. Lust: “Er is altijd wel iets dat belangrijker is dan de gezondheid van de burgers. De overheid moet te allen tijde zijn burgers beschermen en niet alleen de eigen portemonaie.”

Lust hoopt dat het voorstel dat hij indient serieus wordt bekeken, omdat het grote voordeel van het plan is dat alle negatieve effecten van de straling er door worden weggenomen. Het uitkoopvoorstel is volgens Kees Lust oneerlijk. “Op een oneerlijke manier worden een aantal gezinnen weggekocht terwijl de stralingsproblemen bij de buren net zo groot zijn.” Lust rekent zijn gehoor voor dat het om 124 gezinnen gaat (plus WOV-blok), maar er worden bijvoorbeeld aan de Kerkstraat maar 13 gezinnen uitgekocht.
In het plan van Lust worden twee a drie nieuwe type hoogspanningsmasten meer naar het talud van de Coentunnel verplaatst. Lust: “Er resteert dan een stralingszone van 50 meter in plaats van 150 meter. De eventueel te maken groenstrook na uitkoop ligt nu direct aan de Coentunnelweg. Alles binnen deze 50 meter zal moeten worden uitgekocht. Geen pappen en nathouden. Er blijven geen buren achter in de gevarenzone.” Er vallen dan nog maar 12 woningen binnen de uitkoopregeling en de zakelijk rechtstrook is dan 100% eigendom van de Rijksoverheid.
Een paar nieuwe masten en 111 minder bezorgde gezinnen dat moet volgens Lust toch voor politiek Oostzaan een strohalm zijn om de strijd met het Rijk aan te gaan.

Burgemeester Möhlmann stelde in een reactie dat op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken er op 17 december een overleg zal zijn met gemeenten die bij de uitkoop betrokken zijn. De gemeenten gaan van te voren nog overleggen en het comité Oostzaan 380kv is uitgenodigd om op zeker moment deel te nemen aan dit vooroverleg, zodat ook de nieuwe variant kan worden besproken.

U wil reageren? Graag via redactie@beeldvaneendorp.com. Uw reactie wordt dan na moderatie geplaatst bij het artikel.

hoogspanningOOSTZAAN – Het Comité Oostzaan 380kV schrijft in een brief aan de Vaste Kamercommissie Economische Zaken dat minister Kamp er voor kiest gezondheidsrisico’s te bagatelliseren. Het is niet uit te leggen waarom kinderen van De Kweekvijver niet op een speelveldje onder de hoogspanningsmasten mogen spelen, maar dat dezelfde kinderen wel mogen slapen in een bed dat staat op een plek waar de straling zeer veel hoger is.

Het is niet het enige element waarover bij het comité verbazing is ontstaan. Minister Kamp stelt dat uitkoop niet een taak is voor netbeheerder TenneT. Verrassend, omdat TenneT in 2011 een brief aan de Tweede Kamer stuurde met uitgewerkte voorstellen. Zelfs Maxime Verhagen (de toenmalige minister) zag het kennelijk als een taak voor Tennet, althans hij schreef niet, zoals zijn opvolger nu wel doet, dat ‘aankopen en slopen van woningen een wezensvreemde taak’ is voor de netbeheerder.

Verbazing is er ook over het tijdstip waarop de uitkoopregeling moet gaan starten. Kamp schuift dat ver voor zich uit. Een nieuw kabinet zal het moeten gaan doen. “Hiermee dreigt het bekende adagium: van uitstel komt afstel”, schrijft een verontrust comité. Ze hebben daarmee een punt, want Henk Kamp is de derde minister die zich bezighoudt met de hoogspanningsproblematiek. “…en weer lijkt een brief van een minister niet meer dan een voornemen tot voorbereiding van een uitkoopregeling.”

Het derde punt dat het Comité Oostzaan 380kV onder aandacht brengt van de Vaste Kamercommissie Economische Zaken betreft de bij uitkoop te betrekken woningen. Minister Kamp schrijft in zijn brief dat alleen woningen die direct onder de 380kV hoogspanningslijnen staan voor uitkoop in aanmerking komen. Een strook van 2 x 18 meter. Het comité vraagt zich af waarom de minister niet gekozen heeft voor de door TenneT gedefinieerde zakelijk rechtstrook van 2×38 meter? “In de beeldvorming en ten gevolge van het uiterst trage besluitvormingsproces, hebben alle woningen in de zakelijk rechtstrook het stempel ‘onbewoonbaar’ gekregen. Het comité is daarom van mening dat voor een duurzame en definitieve oplossing voor woningen die zich onder 220/380kV lijnen bevinden de door TenneT genoemde zakelijk rechtstrook in aanmerking moet worden genomen.”

Het comité doet een dringend beroep op de leden van de Vaste Kamercommissie de minister te wijzen op de onhoudbare situatie. Ze wil dat de Minister wordt opgeroepen TenneT de uitkoop te laten uitvoeren (desnoods via een wetswijziging).

De Tweede Kamer vergadert op 25 mei over de hoogspanningsproblematiek. Het zogenaamde Algemeen Overleg over de uitkoopregeling is gepland van 17.00 – 19.30 uur.


Hele brief van het Comité Oostzaan 380kV
“Afgelopen vrijdag hebben wij een brief gestuurd naar de leden van de vaste kamercommissie Economische Zaken met de volgende inhoud:
“Het Comité Oostzaan380kV heeft kennis genomen van de brief van Minister Kamp aan de Voorzitter van de Tweede Kamer inzake het wonen in de buurt van hoogspanningsverbindingen. Door middel van deze brief wil het comité gaarne haar zienswijze ten aanzien van de door de Minister geformuleerde regeling aan u kenbaar maken.

Het comité is blij dat er nu weer over een oplossing voor de hoogspanningsprobematiek wordt gesproken. Uit de brief blijkt dat de noodzakelijke oplossingsbereidheid bij de Minister aanwezig is.

Het comité constateert verder dat de Minister ervoor kiest om de gezondheidsrisico’s te bagatelliseren. Het is voor de bewoners van Oostzaan niet te begrijpen dat kinderen van basisschool De Kweekvijver niet op het onder de hoogspanning gelegen speelveldje mogen spelen vanwege vastgestelde stralingswaarden boven 0,4 microTesla, terwijl dezelfde kinderen wel mogen slapen in hun bedje dat op een plek staat waar volgens de Minister stralingswaarden tot 100 microTesla geen enkel probleem zijn.

Ten aanzien van de door de Minister voorgestelde uitkoopregeling zijn het comité een drietal zaken opgevallen:
• De stelling van de Minister dat uitkoop niet past bij de taken van netbeheerder TenneT.
• Het tijdstip waarop aangevangen zal worden met de regeling.
• De definitie van de strook woningen welke in aanmerking komt voor uitkoop.

Hieronder zullen wij deze onderwerpen bespreken.

Uitkoop door TenneT
Het comité verwijst naar de brief van TenneT aan de Tweede Kamer d.d. 31 mei 2011 (bijlage 1).
Tevens verwijst zij naar de informatie zoals verstrekt wordt op de gezamenlijke website van TenneT en het Ministerie van EZ, http://www.randstad380kv-noordring.nl.
Het comité is verbaast dat de Minister in zijn brief stelt:
“Uitkoop past niet bij de wettelijke taken van netbeheerder TenneT, het aankopen en slopen van woningen zou een wezensvreemde taak voor TenneT zijn. De kosten kunnen daarom niet verrekend worden in de transporttarieven. Deze kosten zullen worden gedekt vanuit de algemene middelen.”

Dit is om een aantal redenen een bevreemdend standpunt:

  • Als uitkoop niet bij de wettelijke taken van TenneT hoort, waarom wordt dit dan door TenneT als “beleid” verkondigt op de informatieve website van TenneT en EZ?
  • Waarom werkt TenneT in haar brief van 31 mei 2011 allerlei voorstellen uit die volgens de Minister voor TenneT wettelijk niet zijn toegestaan. Is TenneT zo slecht op de hoogte van haar taken? En als dit al het geval zou zijn, waarom heeft Minister Verhagen dit dan in zijn brief 8 juni 2011 (bijlage 2) niet aangegeven?
  • Daarnaast is het voor het comité bevreemdend dat de redenatie van de Minister blijkbaar is: “Wanneer een tracé moet worden aangelegd, omgelegd, of aangepast: behoort het tot de taak van TenneT. De investeringen worden bekostigd via de nota. Als het gaat om het aanpassen van omgevingsfactoren, zodat een tracé voldoet aan de gestelde normen, is het opeens geen investering meer die TenneT uit de nota zal mogen bekostigen”.

Om dit laatste punt concreet toe te spitsen op de situatie in Oostzaan: de stelling van de Minister houdt in dat wanneer het 380 Kv tracé, door het dorp, zou worden omgelegd naar een tracé door de weilanden, de financiering via de nota kan verlopen. Echter, wanneer TenneT verkiest de omgevingsfactoren van het tracé door uitkoop aan te passen (de veruit goedkoopste optie), moet er een wet komen en gaat de financiering opeens uit de algemene middelen komen.

Het comité neemt aan dat u het met haar eens zult zijn dat dit op z’n minst vreemd zou zijn wanneer dit de werkelijke situatie is. Naast de twijfel omtrent de juistheid van de stelling van de Minister, lijkt met een betrekkelijke eenvoudige aanpassing van de bevoegdheid van TenneT voorzien te kunnen worden in de basis waarin TenneT haar voorstellen uit de brief van 31 mei 2011 ten uitvoer kan brengen.

Tijdstip aanvang regeling
In navolging van het voorgaande punt is het gevolg van het door de Minister aangedragen argument dat de regeling vooruit geschoven wordt naar een volgend kabinet vanwege gebrek aan middelen in de huidige begroting. Hiermee dreigt het bekende adagium: van uitstel komt afstel. U bent ongetwijfeld bekend met de talloze voorbeelden waarin problemen vanwege politieke motieven doorgeschoven werden naar volgende kabinetten en vervolgens nooit tot een oplossing kwamen, Minister Kamp is al de derde Minister die zich met deze problematiek bezig houdt en weer lijkt een brief van een Minister niet meer dan een voornemen tot voorbereiding van een uitkoopregeling.

Door de stappen die de afgelopen jaren zijn gezet door politiek en TenneT aangevuld met publieke uitspraken van verschillende Ministers inclusief de Minister-President en andere politici, is hier inmiddels een schrijnend beeld ontstaan. De schrijnende situatie is dat de betrokken woningen feitelijke onbewoonbaar zijn verklaard. Door alle ophef ontstaan na het Advies met betrekking tot hoogspanningslijnen van Staatsecretaris Van Geel (2005) willen vele bewoners het liefst zo spoedig mogelijk naar een andere woning verhuizen, echter hun woningen zijn onverkoopbaar geworden aangezien er uiteraard geen weldenkend mens te vinden is die genegen zal zijn een “onbewoonbaar” verklaarde woningen inclusief mogelijke gezondheidsrisico’s te kopen. Woningen van mensen die overleden zijn of die tegen iedere prijs weg wilden, blijven leeg en onbewoond. Het gegeven dat de regeling op z’n vroegst over vier tot vijf jaar ten uitvoer wordt gebracht, betekent dat dit schrijnende beeld alleen maar verder zal toenemen.

De door TenneT geformuleerde voorstellen bieden de mogelijkheid de uitvoeringsdatum met jaren te vervroegen. Bovendien zijn er o.a. door TenneT de afgelopen twee jaar diverse verkenningen uitgevoerd waardoor men feitelijk gereed is om de regeling ten uitvoer te brengen.

Definitie betrokken woningen
De Minister verwijst in zijn brief naar de woningen welke gesitueerd zijn direct onder de 380 kV hoogspanningslijnen. Daardoor lijkt een keuze te zijn gemaakt de uitkoop te beperken tot een strook van 2×18 meter. Het comité vraagt zich af waarom de Minister niet verwijst naar de door TenneT gedefinieerde zakelijk rechtstrook van 2×38 meter. De Minister gaat voorbij aan het gegeven dat de afgelopen jaren in alle uitgewerkte oplossingsrichtingen en voorbereidingen van een definitieve regeling, vrijwel uitsluitend gesproken is over de zakelijk rechtstrook.

In de beeldvorming en ten gevolge van de het uiterst trage besluitvormingsproces, hebben alle woningen in de zakelijk rechtstrook het stempel “onbewoonbaar” gekregen. Het comité is daarom van mening dat voor een duurzame en definitieve oplossing voor woningen die zich onder 220/380 kV lijnen bevinden de door TenneT genoemde zakelijke rechtstrook in aanmerking moet worden genomen.

Conclusie
Het bevreemdt het comité dat de Minister niet voortgaat op de oplossingen zoals door TenneT aangedragen in haar brief van 31 mei 2011. In deze brief is het meest logische en passende voorstel de uitkoop van de zakelijk rechtstrook.Het comité verbaast zich ook over het feit dat de Minster zijn eigen plan maakt en beloftes van ex-ministers naast zich neerlegt zoals door Minister Verhagen verwoordt in zijn brief aan de Gemeente Oostzaan van 20 juli 2011 (bijlage 3).

Met het voorstel van Minister Kamp komt het kabinet dan ook niet tegemoet aan de maatschappelijke wens om ook in bestaande situaties bewoners te ontlasten van hoogspanningsverbindingen, van de 1316 woningen nabij 220/380kV uit het “Plan TenneT” blijven er niet meer dan 208 woningen over die voor uitkoop in aanmerking komen.

Het comité doet om deze reden een dringend beroep op u de Minister te wijzen op de onhoudbare situatie waarin de betrokkenen zich bevinden. Zij verzoekt u de Minister te wijzen op de mogelijkheid TenneT de uitkoop ter hand te laten nemen en desnoods een wetsaanpassing voor te stellen welke eventuele door de Minister geconstateerde belemmeringen wegneemt.

Wij rekenen op u!”


Geachte meneer Kamp (minister van Economische Zaken),

Nogmaals vraag ik uw aandacht voor het leed wat Oostzaanse inwoners onder en nabij de 380.000 volt (380kV) masten wordt aangedaan. Ik wil uw geheugen graag opfrissen of bijstellen

Oostzaan is voortdurend in een bijzondere positie geweest vanwege onderstaande feiten:

Na de onze inspraak aan de ronde tafel op 14 april 2011 was iedereen overtuigd dat er niet met 2 maten gemeten kan worden (oude en nieuwe situaties). Daarnaast heeft Tennet al dan niet bewust verzaakt zakelijk recht te vestigen. En dit nog steeds niet heeft geregeld!

Dit heeft geleid dat tot aankoop van onze “nieuwbouwwoningen” 20 jaar geleden in een gebied waarvan men (de Gemeente, overheid) wist dat via de hoogspanningslijnen in de toekomst 380 kV getransporteerd zou gaan worden. NIEMAND, Gemeente, Makelaar etc. heeft de bewoners ooit geïnformeerd. Er stond niets vermeld in de koopakten, anders was er geen huis verkocht! Niemand heeft ten tijde van het opvoeren van 150kV naar 380kV (2006) enige informatie naar al deze bewoners gecommuniceerd. Niemand heeft gecommuniceerd dat de woningen niet geblust kunnen worden, hoogwerkers van de brandweer mogen niet omhoog met een spuit om elektrocutie te voorkomen. Je kind zal maar boven bij het raam staan!
Dit zijn feiten waar we door de jaren heen achter moesten komen. Men is al vele jaren in paniek, echte paniek!

Ons is vele malen excuus aangeboden over de gang van zaken.

Tennet houdt al jaren geld in haar zak, doordat er NOOIT een zakelijk recht is gevestigd (de 38 meter zone, gevarenzone voor b.v. geknapte kabels en gelegenheid geven tot onderhoud, wordt hiermee bekrachtigd).
Had men dat gedaan dan had men voor 2006 dit ook voor 380kV moeten aanpassen. Dan waren de mensen wakker geschud en had met het beleid van de heer van Geel deze situatie nooit kunnen ontstaan!
Mensen zijn niet op geld of uitkoop uit! Laat dat duidelijk zijn, men woont daar fijn. Mensen zijn op zoek naar een veilige en gezonde woonomgeving!
Deze is zodanig verslechterd dat men ook niet meer kan vluchten als men dat zou willen (daar was die uitkoop voor), niet door de recessie, men woont dicht bij Amsterdam in een mooi gebied, daar zijn altijd kopers voor te vinden.
Niet iedereen wil weg! Het dorp slaat leeg, een prettige woonomgeving is vernield door het doorvoeren van deze ophoging.

Er zijn legio oplossingen, die voor de toekomst een veilige woon omgeving voor iedereen garanderen. De investering staat in géén vergelijking met de winsten die men genereert over deze lijnen.

Uw winst als Rijk is meer bruikbare openbare ruimten, mensen die met plezier wonen en het gevoel hebben als volwaardige inwoner (gelijke behandeling art 21) van Nederland te worden gezien. Meer gelegenheid, als de economie weer aantrekt, om daar woningen te bouwen.

En wat nooit te bewijzen valt is het ziek worden van mensen. Uit de woonwijk ontvingen wij diverse meldingen van allerlei ziektebeelden die wel gerelateerd worden aan de hoogspanningslijnen. Dit is alleen wat ik weet omdat mij dat werd verteld, het stille leed ken ik niet.
Zelf kon ik vluchten, maar heb een flinke en langdurende longaandoening gehad (waarvan ik hoop dat ik er niet ooit nog iets van terug krijg). Ik heb twee zaken uitgesloten, mijn mooie huis en mijn fijne werk, sinds ik weg ben heb ik geen problemen meer, bewijs het maar!
Want ook u weet dat de combinatie Coentunnelweg/fijnstof, niet positief zijn in combinatie met deze lijnen.
Een straat met daar geboren kinderen, niet een is er gezond! Chronisch ziek, onverklaarbaar. Deze mensen wonen 38 tot 100 meter van deze lijnen!

Al deze ziektebeelden kunnen zijn getrickerd door deze lijnen.

Tweede Asbest affaire?
Hoelang laat u het duren dat de apparatuur om dit vast te leggen is uitgevonden, terwijl wereldwijd wordt geadviseerd: “houdt mensen weg bij die lijnen”. Hoeveel verkeerde energie en geld verdwijnt er nog in deze affaire? Wil u thuis vertellen dat u mede verantwoordelijk bent geweest voor een Tweede “Asbest affaire”? U kunt er nu wat aan doen. Vergeet niet dat het inmiddels over dik 50.000 gezinnen gaat in Nederland.

Investeren doet u niet vanuit paniek (Ira Helsloot). U weet allen inmiddels dat het wonen naast een kerncentrale beduidend veiliger is dan wonen in de nabijheid van hoogspanningslijnen.
U bent de opdrachtgever, ieder andere opdrachtgever die bewust mensen in mogelijk gevaar brengt krijgt allerlei instanties en boetes te verwerken. Waar blijft uw verantwoordelijkheid?
Geld is belangrijk, maar plotseling via een in de maak zijnde NMA-wet u kunnen onttrekken van uw verantwoordelijkheid lijkt me geen optie.

Een toezegging van de heer Rutte, Minister Verhagen kunnen toch niet zomaar teniet gedaan worden? De familie Lust werd zelfs gebeld dat ze uitgekocht zouden worden, door de heer Leegte, toen de Maxime Verhagen met een noodoplossing kwam.

Wij vroegen om een wetsontwerp om dit soort situaties te voorkomen, maar ook daar wordt nog niet aan gewerkt, want de lijnen leveren te veel geld op.

Zet uw beste beentje voor, zorg voor werkgelegenheid door de boel ondergronds te laten brengen op Gelijkspanning of kies voor de Noordzeekanaal-variant waar slechts een paar woonboten mogelijk moeten worden verplaats. Hier hebben we het over meer dan 400 gezinnen in het hele gebied, waarvan er mogelijk een aantal op het ziektekostenpakket gaan drukken, op geestelijke en lichamelijke klachten veroorzaakt door uw doorvoeren van de Randstad 380kV over hoofden van mens en dier.

Vriendelijke groet,
Marit Jekkers


Hart van Nederland: Bewoners Oostzaan moe van hoogspanning

SBS6 – Bewoners Oostzaan moe van hoogspanning


Update: 1 maart 2013. Lees hieronder de brief die de Vereniging Oostzaaqn 380kV heeft verstuurd aan de leden van de Tweede Kamer op 21 februari jongstleden.

Brief Vereniging Oostzaan 380kV aan Tweede Kamer 21 februari 2013

hoogspanningOOSTZAAN – Minister Henk Kamp schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij binnen een maand de vaste commissie voor Economische Zaken zal informeren over uitkoop of verkabeling. De minister geeft met deze brief een reactie op vragen die PVV-kamerlid Klever op 6 december stelde naar aanleiding van een artikel in de Telegraaf ‘Wachten onder Hoogspanning’. De Tweede Kamer-voorzitter heeft op 3 januari de minister verzocht ‘in te gaan op de plannen die het kabinet gaat voorstellen rondom het dossier uitkoop en verkabeling.’

De minister schrijft dat hij nog wat uitstel wil, omdat er overleg moet plaatsvinden met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en met netbeheerder TenneT.

Er blijkt dus weer wat beweging in de zaak te zitten. Bewoners willen nu wel eens weten waar ze aan toe zijn. De hele problematiek sleept al bijna 7 jaar. Ook de Oostzaanse raadsleden zitten met smart te wachten op uitsluitsel. Er zitten namelijk nog onbekende consequenties aan bijvoorbeeld een uitkoopregeling – als dat de oplossing wordt voor Oostzaan. Wat betekent het voor de wijk die er direct mee te maken heeft. Leegstand? Wat gebeurt er met bedrijven die graag willen uitbreiden, maar dat niet kunnen door de hoogspanningslijnen? Komt er voor die bedrijven ook een oplossing? En zo zijn er nog wel wat vragen die in Oostzaan leven.

Veenendaal
Interessant is dat minister Henk Kamp voor vergelijkbare problemen in Veenendaal naar aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid er voor zal kiezen de hoogspanningslijn daar ondergronds te brengen. Medio februari zal de VVD-bewindsman de plannen aan de Tweede Kamer presenteren. De wens van de betrokken Veenendalers lijkt dus in vervulling te gaan! Ook in deze plaats is een strijd van jaren geleverd. Steeds was het de financiering waarop het in Veendaal stuk liep, omdat die niet via de Rijksbegroting loopt, maar via investeringen van TenneT.

Ondergronds in Oostzaan?
Komt een ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen in Oostzaan dan ook dichterbij? Dat is vanzelfsprekend nog niet duidelijk. Op Beeld van een Dorp is met regelmaat gepleit voor deze oplossing, ondermeer omdat langs de lijn nogal wat situaties voorkomen die je niet bij een hoogspanningslijn wil hebben. Woningen, kinderdagverblijven, scholen, buurthuizen en dat in de hele regio. Steeds werd er gezegd: kunnen we niet doen, is te duur. Maar als je de noodzakelijke investeringen doorberekent aan de energie-afnemer, dan blijkt het heel goed te doen. De stijging van de energierekening, zo is voorgerekend, valt ook nog heel erg mee.

Het wachten is op de minister. Medio februari weet de Tweede Kamer meer en weet ook Oostzaan welke optie door de minister is gekozen voor de problematiek in het dorp.

In ons land zijn 1300 gezinnen in afwachting van een oplossing voor de door hoogspanningslijnen veroorzaakte problemen. Nog altijd is het niet duidelijkheid hoe de uitkoopregeling eruit gaat zien. Inwoners in Oostzaan hebben zich de afgelopen jaren ongelooflijk druk gemaakt om Den Haag te bewegen naar een definitieve oplossing. Het Rijk treuzelt. De VVD Oostzaan geeft nu Geert Wilders de schuld van het uitstel. Hij heeft immers het kabinet Rutte onderuit gehaald. Maar die redenering is te gemakkelijk. Er worden al jaren redenen gevonden om vooral geen haast te maken. Een van de argumenten zijn de kosten. Om de gezinnen die onder of in de nabijheid van hoogspanningslijnen wonen tegemoet te komen is een bedrag van bijna een half miljard euro nodig.

Beeld van een Dorp schreef hier een jaar geleden (19 juni 2011) al een artikel over. De VVD Oostzaan schrijft op haar website dat minister Verhagen heeft aangegeven dat een uitkoopregeling naar verwachting € 400 miljoen gaat kosten. De verdeling is nog onbekend. In het lente akkoord is er geen geld voor gereserveerd (was de VVD daar niet bij?). Het nieuwe kabinet mag het uitzoeken.
Onduidelijk is verder wat in betreffende gemeenten met de panden gaat gebeuren die leeg komen te staan. Sloop? Dichttimmeren? En hoe worden gemeenten gecompenseerd voor gederfde inkomsten? Allemaal onduidelijk. Misschien dat de samenwerkende Hoogspanningsgemeenten er een oplossing voor hebben? Tot nu toe heeft het ministerie er met geen woord over gerept. Waarschijnlijk wordt het dus: ‘Pech gehad gemeente Oostzaan’.

Alternatief
In de Zaanstreek zijn 281 woningen die voor een uitkoopregeling in aanmerking komen, dus zo’n 20% van het landelijk totaal. Het is natuurlijk niet duidelijk of alle eigenaren van woningen gebruik gaan maken van de regeling. Maar als ze dat wel zouden doen en er is sprake van een evenredige verdeling van de middelen, dan zou dus zo’n 80 miljoen naar de Zaanstreek moeten voor de uitkoopregeling. Deze redenering is vanzelfsprekend te kort door de bocht. Niet alle huizen hebben een marktwaarde van 266.000 – 300.000 euro. Als we toch even van deze redenering uitgaan, ontstaat vanzelf de vraag waarom niet als uitgangspunt wordt gekozen een alternatief tracé, of het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen. Dat moet toch wel voor 80 miljoen uit te voeren zijn.
Het Rijk heeft geld over voor een oplossing en dus veel ook. Maar inspanningen om een innovatieve oplossing te bieden blijven achterwege. Wat een onbeschrijflijk gebrek aan fantasie en durf. “Het kan niet”, is de veel gehoorde opmerking. ‘Kan niet’ ligt op het kerkhof. Alternatieven zijn aangedragen door het Comité Oostzaan380kV. Haalbaarheid van die alternatieven is ook door het comité de afgelopen jaren aangetoond. Maar nu is het wel akelig stil.

De lachende derde lijkt vooral netbeheerder TenneT. Dat bedrijf heeft de afgelopen jaren er klaarblijkelijk een belang bij gehad om vooral de zaken te vertragen. Inmiddels zijn we ruim zes jaar verder.

Bedrijven
In de hele discussie over de uitkoopregeling valt tenslotte nog een ander punt op. Over bedrijven die onder of in de directe nabijheid van hoogspanningslijnen zijn gesitueerd wordt met geen woord gerept. De Firma Ruig Wild & Gevogelte is zo’n bedrijf. Dit bedrijf zou in de nabije toekomst wellicht eens willen uitbreiden, mogelijk op de nieuwe bedrijfsterreinen van de gemeente Oostzaan. Op de vrijgekomen grond aan het Zuideinde mag dan vervolgens niet gebouwd worden, althans geen woningen. Daardoor wordt een verhuizing van Ruig naar een andere locatie vrijwel onbetaalbaar. Merkwaardig dat hierover alle betrokkenen zwijgen. De Oostzaanse politiek heeft hier een extra argument om eens flink aan de bel te trekken in Den Haag.

Verkiezingen
12 September gaan we naar de stembus. Een prachtige gelegenheid voor partijen om in de verkiezingscampagnes te laten zien wat ze echt willen. Een aantal gaan hopelijk, gelet op de enorme kosten, kiezen voor een alternatieve oplossing, waarbij de leefbaarheid van dorpen als Oostzaan en Zaanstad niet wordt aangetast. Dat moet de inzet zijn voor de lobby. Niet – VVD Oostzaan – ‘we gaan wachten tot het nieuwe kabinet er is’. Of de inschatting wordt gemaakt dat de inwoners die voor een uitkoopregeling in aanmerking komen het wel mooi vinden. Dit soort geluiden horen we inmiddels ook in Oostzaan. Zo zijn door alle vertragingen Oostzaners murw gemaakt voor een echte, duurzame oplossing en zit het dorp met de gebakken peren.Oostzaan – Maandagavond was VVD-kamerlid Leegte bij het politiek café dat zijn partij organiseerde in de TryOut. René Leegte is woordvoerder voor zijn fractie ondermeer over de hoogspanningsproblematiek. “Het is eigenlijk heel gedurfd om de woordvoerder van de VVD uit te nodigen op het moment dat hij niks te bieden heeft.” Dat zegt Arjen Ronner van GroenLinks Oostzaan in Oostzaans Beraad (zie ook die pagina op Beeld van een Dorp). Het VVD Kamerlid hield zijn gehoor met zoveel woorden voor dat hij niet veel meer kan bereiken dan wat er nu door de minister als oplossing wordt aangeboden. Dat is een uitkoopregeling. Ronner zet vraagtekens bij het verhaal van Leegte. “Als je er heel goed naar kijkt dan draagt eigenlijk de VVD zelf bij aan de onhaalbaarheid van alternatieven. Het is de VVD zelf die niet verder wil gaan dan wat er nu op tafel ligt.” De miscommunicatie tussen ministerie en belanghebbenden krijgt wat al te makkelijk de schuld. “Met een betere communicatie krijg je nog niet een beter plan”, vindt Ronner. Het goede geluid dat vanuit Oostzaan komt over de hoogspanningsproblematiek en de oplossingen daarvoor zouden kamerleden moeten doorgeven aan de minister. Ronner: “En dan met een goede boodschap terugkomen. Een goede boodschap is niet dat mensen moeten wijken voor masten.”

De Tweede Kamerfractie van GroenLinks heeft voorgesteld om netbeheerder TenneT een tarief op te leggen waarmee ze problemen zoals in Oostzaan op een hele goede manier kunnen oplossen. Vooral de grootverbruikers in bijvoorbeeld het buitenland, waaraan veel geld wordt verdiend, zouden voldoende op kunnen leveren om de gewenste maatregelen te kunnen treffen. “Ik begrijp René Leegte ook wel. Die zegt dat Nederland ook moet kunnen groeien. Van stroomuitval moeten we geen last hebben. Dus moet er voor gezorgd worden dat we elke dag stroom hebben. Daarin heeft hij gelijk. Alleen hij zit in het jasje van TenneT. De bedrijfsvoering van TenneT is om de zaken zo goedkoop mogelijk aan te leggen. De communicatie van TenneT is ‘wij bepalen het en we gaan daar met jullie verder niet over praten’. Dat geldt voor de minister, die er maar heel weinig invloed op heeft, het geldt voor parlementsleden en het geldt voor gewone bewoners uit Oostzaan.”

Volgens Ronner hebben we dus absoluut geen invloed op de netbeheerder. “Behalve als we met z’n allen in opstand komen.” Ronner waardeert de inzet van de VVD de afgelopen jaren, die de kar rond de hoogspanningsproblematiek heeft getrokken. Ronner: “De VVD heeft zich nu toch een beetje met een kluitje in het riet laten sturen.” Ronner doelt op de uitkoopregeling, die overigens ook nog behoorlijk lang op zich laat wachten. “Het is verschrikkelijk ingewikkeld. Welke prijzen moeten mensen krijgen voor hun woningen. De WOZ-waarde gaat nu naar beneden, als gevolg van de economische crisis en de gezondheidsrisico’s.”

Lastpakken
Ronner vindt de uitkoopregeling geen oplossing voor de gezondheidsproblematiek. Ronner: “Dat wordt ook met zoveel woorden gezegd.” Al ontkent de minister dat er gezondheidsrisico’s zijn. Het is ook eigenlijk niet het verhaal, stelt Ronner. Ronner werd nog niet zo lang geleden door een van de belangrijke woordvoerders van het ministerie gebeld: “Ze heeft me uitgelegd dat het TenneT gewoon gaat om van die lastpakken af te zijn in Oostzaan. Dát is het verhaal! Die lastpakken zitten niet alleen binnen de 38 meter (de zakelijkrechtzone waarover de uitkoop gaat: red.) nee ook er buiten. Dus welke regeling er ook komt, ze krijgen nog heel veel last van Oostzaan.”

‘Spekkoper’
Het is opvallend dat de minister niet aan de alternatieve oplossingen wil, zoals het onder de grond brengen van de hoogspanningskabels, of het realiseren van een ander tracé. Volgens Ronner speelt er mogelijk nog iets anders. “Op het moment dat TenneT geprivatiseerd gaat worden, dan behoort het volgende scenario tot de mogelijkheden. Je wil géén claims als je een bedrijf gaat kopen. Of je gaat het in de markt zetten en aandelen uitgeven. Het kan dan niet zo zijn dat het bedrijf van duizenden mensen claims krijgt. Dat is veel te risicovol. Dus als je ze nu uitkoopt liggen er geen claims meer. Als je ze uitkoopt heb je hele dure grond in je bezit. Je koopt het goedkoop aan en verkoopt het later heel duur. Je gaat het ontwikkelen. En wat doe je dan: je gaat wel hele andere tracés aanleggen, of wel onder de grond. Dan komt die grond weer vrij in belangrijke gebieden, in stedelijke gebieden. De prijs gaat omhoog en TenneT is spekkoper.” Volgens Ronner is dit een van de aspecten die achter de uitkoopregeling zit.

Fotobron
De foto is gemaakt op 14 april 2011, tijdens het bezoek van een grote delegatie Oostzaners aan het rondetafelgesprek. Fotograaf: Dré Prijs

Twintig gemeenten hebben op initiatief van de gemeente Oostzaan samen met APPM/BWN- partners de problemen verkend die zij ervaren rondom het hoogspanningsnet.

De komende jaren vinden aan dit net veel ingrepen plaats. Er worden onder meer verbindingen ondergronds gebracht, bewoners onder hoogspanningslijnen uitgekocht en nieuwe tracés aangelegd.

De gemeenten voelen zich echter te weinig gekend en gehoord, terwijl zij wel direct te maken krijgen met de grote gevolgen voor hun inwoners. Daarom bundelen zij nu hun krachten in een platform en willen overleggen met de Minister.

Nu de Minister in de Tweede Kamer heeft aangekondigd meer tijd nodig te hebben voor de uitwerking van de plannen, zien de gemeenten hun kans schoon. Zij doen de handreiking aan de Minister om alsnog mee te denken over de concrete invulling en lokale gevolgen. Het gaat dan vooral om de uitwerking van de uitkoopregeling en het ondergronds brengen van verbindingen. Daarnaast willen de gemeenten het platform benutten om ervaringen en kennis uit te wisselen.

Een eerste afspraak om mee te denken over de invulling van de uitkoopregeling is door het ministerie inmiddels toegezegd.


Bron: gemeentelijke website


Marit Jekkers is geen voorzitter meer van het Comité Oostzaan 380kV. Dat maakte ze dezer dagen bekend op Radio9 Oostzaan in een interview met Dré Prijs. Jekkers heeft zes jaar lang het voorzitterschap bekleed. Voor de zomer van 2011 maakte Jekkers bij het comité al bekend dat ze wilde stoppen als de hoogspanningsproblematiek in Den Haag (lees: de Tweede Kamer) ligt. Nu dat het geval is vond ze het tijd worden om de daad bij het woord te voegen. Naast Marit Jekkers zijn ook Kees Lust en Ans Lischer geen bestuurslid meer van het comité. Jekkers en Lust waren het gezicht van het comité. Dat zij géén bestuurslid meer zijn is een flinke aderlating.

Doel bereikt
“Afgelopen zomer heb ik mijn doel bereikt”, schrijft de oud-voorzitter aan de leden van het comité. “Het probleem rond de Hoogspanningslijnen (en haar ophoging zonder enige kennisgeving aan ‘oude en zeker nieuwe bewoners’) lag sinds april 2011 definitief in de Tweede Kamer. Men kon niet meer om deze problematiek heen.” Hoogtepunt was wel het rondetafelgesprek op 14 april 2011. Onder toeziend oog van een enorme delegatie bewoners, politici, gemeentebestuur en leden van bezorgde bewoners en actiegroepen uit andere gemeenten, gaf het comité haar zienswijze weer. Jekkers deed dat op een zakelijk, doordachte manier en maakte daarmee grote indruk op de Tweede Kamerleden. Kamerleden die deze bijeenkomst zeer goed bleken te hebben voorbereid. Vertegenwoordigers van netbeheerder TenneT werden geconfronteerd met puur lastige vragen.
Aanvankelijk gaf minister Verhagen niet thuis. De hoogspanningsproblematiek is dan ook een “pain in the ass” voor Maxime. Als hij voor Oostzaan wat regelt, moet hij er landelijke werking aan geven: gelijke monikken, gelijke kappen. Maar dat kost een hoop geld. Dus stak de minister zijn excellente hoofd aanvankelijk dus in het zand. Na het rondetafelgesprek realiseerde Verhagen zich dat hij onmogelijk in die houding kon volharden. Marit Jekkers: “TenneT deed verwoede pogingen om alles te omzeilen, maar tot onze grote verbazing kwam de minister vrij snel met een ‘coulance’ oplossing.” Er was dan ook de nodige commotie ontstaan rond de hoogspanningslijnen. Die oplossing komt neer op het uitkopen van inwoners die bij of onder hoogspanningslijnen wonen.

‘Tussenoplossing’
Voordat Verhagen met deze ‘oplossing’ op de proppen kwam werd eerst door het ministerie nog een tussenoplossing genoemd. Het ministerie noemde als optie dat het tracé verlegd zou kunnen worden via het Twiske. Volgens het comité was een verlegging van het tracé géén verkeerde keuze, alleen was de route via het Twiske een wel bijzonder ondoordachte en onhaalbare optie. Wethouder Casper Stevens was aanvankelijk enthousiast. Op Radio9 zei de Oostzaanse wethouder het een goede oplossing te vinden. Alleen was de wethouder waarschijnlijk even de weg kwijt. Want in politiek Oostzaan was men vooral van mening dat als er een ander tracé moet komen, die langs of door het Noordzeekanaal moet lopen.

Bijzonder opvallend is dat de minister niets doet met de mogelijkheid om de hoogspanningslijnen ondergronds te laten aanleggen. Het ketst af op de stelling dat het veel te duur is, want er zijn nogal wat mensen die onder of bij hoogspanningslijnen wonen. Uitkopen is kennelijk veel goedkoper, maar het zadelt gemeenten met onoplosbare problemen op. Niet erg netjes om zo’n maatregel af te wentelen op gemeenten. Wat doen we met de leegstand als gevolg van de uitkoopregeling? Breken we die huizen af? Waar wordt het vertrekkend volk gehuisvest? Wat betekent de uitkoopregeling voor het huishoudboekje van de gemeente?
Niet alleen roept de uitkoopregeling vragen op bij de gemeente, in de eerste plaats vooral ook bij de inwoners. Wanneer wordt er uitgekocht? Jekkers: “Verhagen schrijft dat hij wil gaan uitkopen in de 38 meter zone. Dat is een magere oplossing.” Met die opmerking heeft Jekkers een punt, want het ministerie wil vooral binnen de zones in relatie tot het zakelijk recht blijven. Het is een begin, maar het doet geen recht aan de zorgen die het comité heeft over de elektromagnetische velden en de zones die daarbij horen. Die zijn veel breder dan de 38 meter zone.
Over die elektromagnetische velden is veel te doen geweest, maar recente studies zo stelde Lucas Reijnders tijdens het rondetafelgesprek op 14 april 2011, tonen aan dat kinderen die langdurig blootgesteld worden aan elektromagnetische velden een verhoogde kans hebben op kinderleukemie. Minister van Geel bepaalde enige jaren geleden dat bij een bepaald stralingsniveau niet in de nabijheid van hoogspanningslijnen mag worden gebouwd. In nieuwbouwsituaties is dat ook toegepast. Een mooi voorbeeld is te zien in Zaandam, waar tussen de wijken Westerkoog en Westerwatering een enorm breed niemandsland is ontstaan met in het midden daarvan de hoogspanningslijnen. In de terminologie van de huidige minister is dat een nieuwe situatie. De normen van Van Geel zijn niet van toepassing op oude situaties. Volgens Reijnders is dat niet uit te leggen en al helemaal niet als tussentijds de spanning op de lijnen wordt verhoogd.
Kortom, als je gaat uitkopen moet de regeling betrekking hebben op een zone die samenhangt met de elektromagnetische velden ten gevolge van de hoogspanningslijnen.

Het comité Oostzaan 380kV had als uitgangspunt dat uitkopen geen goede optie is. Jekkers: “Uitkopen is nooit de insteek van het comité geweest. Wij vochten voor veiligheid en een gezonde leefomgeving!”

Fijnstof
De oud-voorzitter van het comité wijst ook op de fijnstofproblematiek door het verkeer op de A10 en A8. In combinatie met de hoogspanningslijnen kan dat een flinke verslechtering van de volksgezondheid opleveren. Het probleem is bekend, maar wordt een beetje verdoezeld. Volgens B. en W. van Oostzaan is de fijnstofconcentratie afgenomen. Dat stelde het college in antwoorden op vragen van de fractie van GroenLinks (zie Beeld van een Dorp: ‘Fijnstofconcentratie is afgenomen’ 3 december 2011). Uit de meetgegevens die het RIVM verwerkt in de ‘Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten Nederland’ blijkt zonneklaar dat met name in de zones langs de A8 en de A10 de concentratie Fijn Stof (PM 10 én PM 2,5) het grootst is (zie zelfde artikel).

Jekkers: “Tijdens ons onderzoek over de vraag ‘wat doen die hoogspanningslijnen eigenlijk?’ kwamen we ook bij de luchtkwaliteitmetingen terecht. Dan blijkt dat de ijkpunten die ze gebruikt hebben op de hoek van Zaandam richting Purmerend zit en aan de andere kant van Amsterdam, maar nergens in de hoek van Oostzaan. Dus in onze omgeving is niet normaal gemeten.” Dat heeft ook vragen opgeworpen bij de Milieufederatie die meent dat de zaken niet kloppen, stelt Jekkers. Het lijkt haast wel alsof overheden als uitgangspunt hanteren: ‘wat we niet willen weten gaan we niet meten’. Jekkers: “Lucas Reijnders zegt ook dat er wel heel makkelijk overheen gelopen wordt over wat de schadelijke gevolgen kunnen zijn. Je moet mensen niet blootstellen aan situaties waarvan we nu al weten dat die schadelijke gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Volgens Reijnders wonen wij door de combinatie van hoogspanningslijnen en de snelweg in een omgeving van een zware roker.”

Toekomst
Volgens Marit Jekkers is de strijd nog niet gestreden. Ze hoopt dat er een echte oplossing komt voor de hoogspanningsproblematiek. “Er zijn betaalbare alternatieven voor het onder gronds brengen van die lijnen.” Ze ziet dat de acties vanuit Oostzaan ook zijn opgepakt elders in het land. “Actiegroepen in bijvoorbeeld Hoofddorp hadden door onze vasthoudendheid direct resultaat. In Zeeland en de Achterhoek heeft men weer hoop op een goede oplossing.” Wel noemt ze het wrang dat Oostzaan zolang aan het lijntje wordt gehouden. “We wachten al zo lang.” Het comité is inmiddels zes jaar bezig. TenneT houdt Den Haag aan het lijntje. Dat kan ze ook makkelijk doen, want de netbeheerder is 100% dochter van het ministerie van Economische Zaken. De minister maakt ook geen vaart, maar laat zich leiden door TenneT dat zorgvuldig en precies zaken wil onderzoeken (zie Beeld van een Dorp 18 december: Minister treuzelt met bieden oplossingen HS-lijnen, alsof er de afgelopen jaren niets is gebeurd. Jekkers haalt een uitspraak van Kees Lust aan: “Ik zal het misschien niet meer meemaken, maar mijn kinderen hopelijk wel!”

Gezamenlijk optrekken met gemeentebestuur
Het doet Jekkers goed dat het gemeentebestuur en het comité de afgelopen jaren elkaar in de strijd hebben gevonden. Ze hoopt dat dit zo blijft totdat een echte oplossing is gevonden. Wethouder Casper Stevens heeft een groot aantal gemeenten met vergelijkbare problematiek (toch naar verluidt zo’n 100 gemeenten) uitgenodigd om 16 januari naar Oostzaan te komen om te confereren over hoogspanningsproblemen en welke oplossingen daarvoor moeten komen. Door die bundeling hoopt Oostzaan nog meer in Den Haag te bereiken. Jekkers: “De strijd is nog niet gestreden. We hebben een voet tussen de deur. De sneeuwbal rolt, waarvan we dachten dat hij stil lag, rolt heel langzaam de berg af. Op een gegeven moment gaat hij zo hard dat men wel moet. Er moet een wet komen die voorkomt dat mensen, zoals hier in Oostzaan, zomaar in zo’n situatie terecht kunnen komen. Gemeenten zullen nu wel iets wakkerder zijn dan hier in Oostzaan zes jaar geleden. De burgemeester vroeg zich toen af hoe zoiets (de ophoging van het voltage op de lijn van 150 naar 380kV, red.) kon gebeuren. Misschien had een ambtenaar zitten slapen.”

Marit Jekkers kijkt ondanks de tropenjaren met veel voldoening terug op de afgelopen jaren. “Ik wens iedereen het allerbeste die verder gaat met de strijd.”

AUDIO
Beluister hieronder het interview met Marit Jekkers op Radio9 (5 januari 2012).


Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Oostzaan (21.00 uur) – “Wij staan er dubbel in”, zegt Marit Jekkers voorzitter van het Comité Oostzaan 380 kV, als we haar om een reactie vragen op het ‘gerucht’ dat minister Maxime Verhagen een alternatief tracé wil laten onderzoeken voor de hoogspanningslijnen, namelijk via het Twiske. Ze blijkt verrast te zijn dat de minister, nadat hij in een schrijven aan het gemeentebestuur min of meer te kennen gaf geen mogelijkheden te zien, nu ineens toch verder wil kijken. Ze is verbaasd over het alternatief dat wordt genoemd. Jekkers: “We hebben het Rapport Ruimtelijke Verkenning Oostzaan bekeken, waarin het Twiske niet als mogelijkheid werd gegeven omdat het een natuurgebied is. Wij vinden ook dat het dat moet blijven. We hebben wel zoiets dat als het een mogelijkheid biedt om de bewoners vrij te stellen van de gevaarlijke E(lectro)M(agnetische) velden en zou het enige alternatief zijn je dan in overleg met gemeentebestuur en bewoners moet bekijken wat men wil.”  De voorzitter van het comité haast zich wel meteen om te zeggen dat Oostzaan nog helemaal niet is uitgediscussieerd over het hoogspanningsthema met het Rijk. Er komt nog een Tweede Kamerdebat over het onderwerp. Dat debat zou deze week plaatsvinden maar is voor onbepaalde tijd uitgesteld, vanwege de besluitvorming over de CO2-opslag bij Bergen.

Jekkers: “In het kamerdebat komen ook andere alternatieven aan de orde. Hier wordt nog steeds gekeken naar ‘palen’. Er zijn alternatieven die ook op andere locaties dan door het Twiske zijn uit te voeren. Het Twiske heeft niet onze voorkeur, maar als het de enige oplossing voor Oostzaan zou zijn, tja, wat moet je dan?”

Noordzeekanaal-variant
Verhagen stelt in zijn brief aan de Kamer dat er geen realistische alternatieven zijn. De Noordzeekanaal-variant is zo’n alternatief. Niet realistisch en dus van de baan. Marit Jekkers is het daar niet mee eens. “Het gaat er hier ook om hoe de minister wordt geïnformeerd. Er zijn alternatieven die dóór het Noordzeekanaal gaan, niet perse langs het kanaal en bekeken kunnen worden. Dat gaat op een andere manier, zoals dat bijvoorbeeld door NorNed wordt gedaan met een heel ander systeem.” NorNed transporteert electriciteit via een hele dikke kabel van Nederland naar Scandinavië. Volgens Jekkers kan dat ook op het 380kv-tracé. “Je hebt dan geen probleem bij IJmuiden met de radar”, zegt ze. Een nogal voor de handliggende innovatieve oplossing. Toch wel vreemd dat daar dan niet naar wordt gekeken. Jekkers: “TenneT geeft het aan als duurder dan de hoogspanningsmasten die er nu staan. Ze bieden dan wel als alternatief de kunststofmasten aan, waarbij de draden dichter bij elkaar hangen.” De Noordzeekanaal-variant is dus gewoonweg te duur? Marit Jekkers heeft daarover heel andere informatie. “Uit de informatie van de firma’s die dit soort systemen maken en uitvoeren blijkt dat de kosten evenredig zijn. Als je het hebt over zeven keer zo duur is het andere systeem op gelijkspanning ook zo duur. Je moet alleen grotere converterstations (d.i. omvormers) neerzetten. Die zouden in IJmuiden op een andere plek neergezet kunnen worden, want de kabels moeten uiteindelijk uit zee aan land komen.” Volgens Jekkers is dit allemaal heel goed te doen. Ze wordt gesterkt in haar visie door informatie die het comité de afgelopen jaren heeft ingewonnen. “We praten continu over het Oostzaanse probleem, maar als je bij de randen van Oostzaan stopt met het aanpassen zit je op een enorm kostenplaatje. Ga je verder naar Zaanstad dan praat je al over 281 woningen. Bekijk je het op landelijke schaal dan heb je het over 50.000 wooneenheden. Je praat dan over een ander kostenplaatje, waarbij de omslag voordeliger kan zijn.”

Het is in dit verband van belang dat Nederlandse gemeenten, in elk geval gemeenten die met hoogspanningslijnen te maken hebben hun krachten bundelen. De Rijksoverheid kan een dergelijk gebundelde inzet niet zomaar negeren. Jekkers: “We hebben dat ook vorige week met wethouder Casper Stevens besproken. Stevens gaat alle 418 gemeenten aanschrijven en de gemeenten die last hebben van de hoogspanningsproblematiek zal oproepen om met Oostzaan zich sterk te maken naar Den Haag. Hoe meer je bundelt hoe beter dat gaat!”

Twiske-Tracé
De mogelijke keuze voor een tracé langs het Twiske is in strijd met het huidige beleid juist omdat het om een nieuwe situatie gaat en andere inwoners en bedrijven in Oostzaan met de consequenties worden geconfronteerd. “Je gaat altijd woonwijken overkruisen. Je lost het op de ene plaats op en je brengt het op een andere plaats weer terug. Of je lost het helemaal niet op”, zegt Marit Jekkers. In elk geval blijven er op het hele 380 kilovolttracé voldoende kwetsbare plekken, bijvoorbeeld in Zaanstad, waar bijna niemand – in elk geval niet vanuit de politiek- op de problematiek reageert. Een beetje bizar. Marit Jekkers: “Wij snappen dat ook niet. Wij hebben destijds ook Peter Visser aangespoord om met Zaanstad samen te werken. De enige reactie die je uit Zaanstad krijgt is van de club ‘Hart voor Stad’. We zijn ook wel door diverse bewoners uit Zaanstad benaderd met de vraag hoe ze het moeten aanpakken.” In Oostzaan zijn maarliefst 82 gezinnen die zich als lid van het comité hebben aangemeld (op een gemeenschap van 450 gezinnen). Een kwart van Oostzaan is dus bij het comité betrokken. Dat is in Zaanstad, waar de sociale structuur wat losser is wellicht wat lastiger tot stand te brengen.

Jekkers verwijst naar het Ronde Tafelgesprek van vorige maand, waarin het comité Oostzaan 380kv uitdrukkelijk naar voren heeft gebracht dat er in Oostzaan sprake is van een ongelijke behandeling die in strijd is met de Grondwet en dat het Rijk een verplichting heeft zorg te dragen voor een veilige en gezonde woonomgeving. De aanleg van de Coentunnelweg maakt de situatie voor Oostzaan er ook niet rooskleuriger op. Een extra reden voor het Rijk om de gang van zaken met de hoogspanningslijnen bloedserieus te nemen. “Het stuk oude en nieuwe situatie is ook op 14 april aan de orde gesteld. Het frappante was dat alle Tweede Kamerleden achter het comité stonden toen wij de vraag opwierpen hoe het uit te leggen is dat kinderen niet onder hoogspanningslijnen mogen sporten, maar een paar meter verderop wel in hun huis onder de lijnen mogen slapen.” Niet uit te leggen! Net zo min als het is uit te leggen dat een Twiske-tracé een doorkruising is van het huidige beleid. Een dergelijk tracé is namelijk niet een bestaande, maar een nieuwe situatie en loopt over het Zuideinde en over bewoond gebied in het noorden van het dorp. Eigenlijk is het comité bij monde van Marit Jekkers wel content met het feit dat minister Verhagen beweegt in een richting waarbij het beleid ten aanzien van oude en nieuwe situaties wordt verlaten. “Dat is de discussie die wij in de Tweede Kamer wilden opwerpen, namelijk dat het beleid ten aanzien van oude en nieuwe situaties over boord moet, omdat het niet kan.” Temeer daar inmiddels na de vele rapporten veel meer duidelijkheid bestaat over wat EM-velden veroorzaken. Emeritus hoogleraar Lucas Reijnders en Ronald van de Graaf van het Milieu Kenniscentrum waren daarover op 14 april in de Tweede Kamer zeer duidelijk. Jekkers: “Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat je 150 – 200 meter van die lijnen af moet blijven en dat je dus ook geen onderscheid kunt maken tussen oude en nieuwe situaties. Waarschijnlijk heeft die informatie minister Verhagen bereikt en gaat hij daarmee iets doen.”

Politieke reacties
In de Oostzaanse politiek is met enige verbazing gereageerd op het Twiske-tracé. Peter Visser van Gemeentebelangen heeft via twitter met een mengeling van tevredenheid en ironie gereageerd (zie HS-lijnen door Twiske, oprechte poging voor oplossen moeilijke kwestie – 18 mei 2011). Niettemin lijkt hij de inschatting te hebben gemaakt dat de minister meer opschuift richting daadwerkelijk oplossen van de problematiek voor Oostzaan. “We zijn al jaren bezig vandaar deze opmerking. Heel erg mooi. Bedankt”, lezen we in een tweet van Visser. Die kwam nadat Verhagen stelde dat het Twiske-tracé een oprechte poging is om een oplossing te vinden. Kennelijk is Visser zo happy met deze ‘move’ dat hij meteen ook maar Verhagen namens de gemeenteraad uitnodigt voor een werkbezoek.

Marco Olij van D66 Oostzaan reageerde deze week ook met de nodige scepcis. Hij schrijft: “Dit is inderdaad het probleem van de Kerkstraat verplaatsen naar De Haal waar minder mensen wonen. Maar daar wil ik aan toevoegen dat het ook voor de  mensen op het Zuideinde die onder de masten wonen geen oplossing lijkt.  Als de leiding over het Twiske loopt dan moet de lijn alsnog over het Zuideinde om bij het elektriciteitsstation naast Bombraak te komen. Vervolgens moet de lijn vanaf dat station weer terug over het Zuideinde om zijn huidige route te behouden. Met die oplossing lijkt het voor een leek dat de straling op
het Zuideinde zal verdubbelen (als twee keer zoveel kabels niet twee keer zoveel straling betekent dan heb ik niks gezegd).”

De meeste scepcis is te beluisteren bij Arjen Ronner van GroenLinks. “Je kan denken: ‘de minister denkt mee hij heeft geluisterd naar de noden van Oostzaan en ook naar wat Kamerleden daarover hebben gezegd. Hij lijkt toch mee te bewegen in het zoeken naar een alternatieve oplossing.’  Is het ook een oplossing? Vanuit GroenLinks kan ik dan zeggen: het is niet realistisch en ook onwenselijk.” In de brieven van het ministerie wordt helemaal nergens over het Twiske-tracé gesproken. Waar komt dat dan ineens vandaan?  Ronner: “Géén idee! Dat er geen realistische alternatieven zijn geeft de minister heel duidelijk aan in zijn brief van 29 april aan de Kamer. Daarin staat ook dat er geen inbreuk kan worden gedaan op natuur en milieu bij alternatieven. Bij nieuwe tracés moeten ze daar ook heel voorzichtig mee zijn. Sterker nog. De minister geeft aan volgens het bestaand beleid te zullen handelen. Een van de kaders binnen dat beleid is het kostenaspect. Verhagen zegt: ‘We gaan helemaal niet meer betalen.’ Als een tracé via het Twiske moet lopen ga je enorme kosten maken. Je krijgt bovendien een nieuwe situatie. Op het Zuideinde staan huizen, het bedrijf van Ruig. Dat moet allemaal worden uitgekocht. De minister heeft voortdurend laten blijken daar echt geen geld voor over te hebben.”

Verder is er natuurlijk Natura 2000 dat mogelijkheden om via het Twiske te gaan beperkt. Is het alternatief dan wel serieus, of zoals door Visser deze week beoordeeld als zoethoudertje? Ronner: “Hij zet eigenlijk de bevolking van Oostzaan voor het blok. Hij zegt: ‘Kies voor mensen, of kies voor natuur.’ We zijn in Oostzaan dol op ons dorp, op het Oostzanerveld, op het Twiske. Dát zet Oostzaan op de kaart. De reden waarom we hier heel graag wonen met z’n allen. Je hebt dan een aantal mensen gered (mensen die nu last ondervinden van de HS-lijnen, red.) en die moeten ook gered worden, maar je strijkt tegelijkertijd zo ongelooflijk veel mensen tegen de haren in. Ik denk dat Verhagen gaat zeggen: ‘Ik heb jullie een alternatief geboden, jullie willen niet? Nou jammer dan. Dan laten we het zo en gaan over tot de orde van de dag.’ En dan verder niet meer zeuren.”

Ronner zegt ook dat hij het jammer vindt dat innovatieve oplossingen niet worden ingezet. Die oplossingen zijn er al. Het ondergronds aanleggen van de lijnen ziet hij nog altijd als een oplossing. “Zelfs als 38o kv-leidingen niet onder de grond kunnen, dan kan dat nog wel met de 150kv-leidingen. Misschien moet je dan om een capaciteitsprobleem op te lossen wat meer aanleggen.” Ja, maar dat is duur! Ronner: “Je moet wel investeren. Het kost geld. Die investeringen doe je voor heel veel jaren. Alle gebruikers in Nederland betalen er aan mee, 6-7 miljoen huishoudens. Dat merk je dus niet in je portemonaie.”

De oplossing Twiske is broddelwerk meent Ronner als je de problematiek in grotere gemeenschappen, zoals Zaanstad niet ook oplost. “Pak het in een keer goed aan en zoek naar een echt alternatief.” Geopperd wordt om het transformatorstation te verhuizen naar Hoogtij, het industriegebied van Zaanstad. Vanaf dat punt kan dan de 150 KV naar 380 worden opgewaardeerd. Je zit dan achter alle woongebieden en kunt de route langs, of door het Noordzeekanaal volgen. Probleem opgelost. Ronner: “Het zijn allemaal mogelijkheden. Maar Verhagen zit natuurlijk ook wel klem in het huidige regeerakkoord, dus misschien wil hij ook snel van het ‘gezeur’ af zijn.”

 


Tijdens de politieke avond van de VVD op woensdag 17 februari jl. heeft VVD Tweede Kamerlid Fred Teeven Oostzaan de steun van de landelijke VVD toegezegd bij het oplossen van de Hoogspanningsproblematiek!

Minstens 37 huizen staan in Oostzaan in de risico zone. Straling is bij deze huizen zodanig dat op die plekken nieuwbouw verboden zou zijn.

Demissionair Minister van der Hoeven noemde Oostzaan bij haar bezoek in maart 2009 haar zorgenkindje. Voor dat zorgenkindje heeft zij nog steeds geen oplossing gevonden.

Teeven noemde het schandelijk dat er nog steeds niets gebeurd is. Hij zegde de aanwezigen een Hoorzitting in de Tweede Kamer toe over dit onderwerp en beloofde bij deelname aan de volgende regering (en hoe snel is dat nu actueel?) een oplossing te bieden aan de bewoners.

Deze oplossing moet gevonden worden in hetzij de omlegging van het tracé langs het Noordzeekanaal, hetzij door de kabels ondergronds te leggen, hetzij door tot uitkoop over te gaan.

De VVD in Oostzaan heeft als speerpunt voor de gemeenteraadsverkiezingen opgenomen blijvende steun te bieden aan de problematiek van de Hoogspanningsmasten.

De bovenstaande toezeggingen zijn niet alleen een steun in de rug voor het comite380kV, maar ook voor de plaatselijke politiek.

Lijsttrekker en fractievoorzitter Tine Schaafsma is heel blij met deze steun en zal het lijntje met Den Haag onder spanning houden!

Over zijn bezoek aan Oostzaan schrijft Teeven het volgende bericht op zijn website:

Oostzaan op de banken

Door: Fred Teeven
In de avond ben ik in een van de kleinste gemeenten van Nederland, Oostzaan onder de rook van Amsterdam en Zaanstad.
Deze plaats heeft 9000 (!) inwoners en is een sterk VVD-bolwerk. Het was te merken ook. Meer dan 100 personen hadden de moeite genomen om met de lokale lijsttrekker Tine Schaafsma en ondergetekende in discussie te gaan over veiligheid en hoogspanningskabels die een gevaar opleveren voor de volksgezondheid.
Een groot aantal huizen in Oostzaan staan recht onder die kabels en dat levert aanzienlijke risico’s op voor de volksgezondheid. Minister van der Hoeven van het CDA reageert, zoals altijd, laks en langzaam, en dat betekent dat inwoners van Oostzaan slecht worden geïnformeerd door de overheid.
De VVD wil daar verandering inbrengen en in ieder geval een hoorzitting in de Kamer organiseren over dit onderwerp.

Laatste Nieuws
Nieuwscategorieën
Archief