Posts Tagged ‘Arjen Ronner’


Oostzaan – Maandagavond was VVD-kamerlid Leegte bij het politiek café dat zijn partij organiseerde in de TryOut. René Leegte is woordvoerder voor zijn fractie ondermeer over de hoogspanningsproblematiek. “Het is eigenlijk heel gedurfd om de woordvoerder van de VVD uit te nodigen op het moment dat hij niks te bieden heeft.” Dat zegt Arjen Ronner van GroenLinks Oostzaan in Oostzaans Beraad (zie ook die pagina op Beeld van een Dorp). Het VVD Kamerlid hield zijn gehoor met zoveel woorden voor dat hij niet veel meer kan bereiken dan wat er nu door de minister als oplossing wordt aangeboden. Dat is een uitkoopregeling. Ronner zet vraagtekens bij het verhaal van Leegte. “Als je er heel goed naar kijkt dan draagt eigenlijk de VVD zelf bij aan de onhaalbaarheid van alternatieven. Het is de VVD zelf die niet verder wil gaan dan wat er nu op tafel ligt.” De miscommunicatie tussen ministerie en belanghebbenden krijgt wat al te makkelijk de schuld. “Met een betere communicatie krijg je nog niet een beter plan”, vindt Ronner. Het goede geluid dat vanuit Oostzaan komt over de hoogspanningsproblematiek en de oplossingen daarvoor zouden kamerleden moeten doorgeven aan de minister. Ronner: “En dan met een goede boodschap terugkomen. Een goede boodschap is niet dat mensen moeten wijken voor masten.”

De Tweede Kamerfractie van GroenLinks heeft voorgesteld om netbeheerder TenneT een tarief op te leggen waarmee ze problemen zoals in Oostzaan op een hele goede manier kunnen oplossen. Vooral de grootverbruikers in bijvoorbeeld het buitenland, waaraan veel geld wordt verdiend, zouden voldoende op kunnen leveren om de gewenste maatregelen te kunnen treffen. “Ik begrijp René Leegte ook wel. Die zegt dat Nederland ook moet kunnen groeien. Van stroomuitval moeten we geen last hebben. Dus moet er voor gezorgd worden dat we elke dag stroom hebben. Daarin heeft hij gelijk. Alleen hij zit in het jasje van TenneT. De bedrijfsvoering van TenneT is om de zaken zo goedkoop mogelijk aan te leggen. De communicatie van TenneT is ‘wij bepalen het en we gaan daar met jullie verder niet over praten’. Dat geldt voor de minister, die er maar heel weinig invloed op heeft, het geldt voor parlementsleden en het geldt voor gewone bewoners uit Oostzaan.”

Volgens Ronner hebben we dus absoluut geen invloed op de netbeheerder. “Behalve als we met z’n allen in opstand komen.” Ronner waardeert de inzet van de VVD de afgelopen jaren, die de kar rond de hoogspanningsproblematiek heeft getrokken. Ronner: “De VVD heeft zich nu toch een beetje met een kluitje in het riet laten sturen.” Ronner doelt op de uitkoopregeling, die overigens ook nog behoorlijk lang op zich laat wachten. “Het is verschrikkelijk ingewikkeld. Welke prijzen moeten mensen krijgen voor hun woningen. De WOZ-waarde gaat nu naar beneden, als gevolg van de economische crisis en de gezondheidsrisico’s.”

Lastpakken
Ronner vindt de uitkoopregeling geen oplossing voor de gezondheidsproblematiek. Ronner: “Dat wordt ook met zoveel woorden gezegd.” Al ontkent de minister dat er gezondheidsrisico’s zijn. Het is ook eigenlijk niet het verhaal, stelt Ronner. Ronner werd nog niet zo lang geleden door een van de belangrijke woordvoerders van het ministerie gebeld: “Ze heeft me uitgelegd dat het TenneT gewoon gaat om van die lastpakken af te zijn in Oostzaan. Dát is het verhaal! Die lastpakken zitten niet alleen binnen de 38 meter (de zakelijkrechtzone waarover de uitkoop gaat: red.) nee ook er buiten. Dus welke regeling er ook komt, ze krijgen nog heel veel last van Oostzaan.”

‘Spekkoper’
Het is opvallend dat de minister niet aan de alternatieve oplossingen wil, zoals het onder de grond brengen van de hoogspanningskabels, of het realiseren van een ander tracé. Volgens Ronner speelt er mogelijk nog iets anders. “Op het moment dat TenneT geprivatiseerd gaat worden, dan behoort het volgende scenario tot de mogelijkheden. Je wil géén claims als je een bedrijf gaat kopen. Of je gaat het in de markt zetten en aandelen uitgeven. Het kan dan niet zo zijn dat het bedrijf van duizenden mensen claims krijgt. Dat is veel te risicovol. Dus als je ze nu uitkoopt liggen er geen claims meer. Als je ze uitkoopt heb je hele dure grond in je bezit. Je koopt het goedkoop aan en verkoopt het later heel duur. Je gaat het ontwikkelen. En wat doe je dan: je gaat wel hele andere tracés aanleggen, of wel onder de grond. Dan komt die grond weer vrij in belangrijke gebieden, in stedelijke gebieden. De prijs gaat omhoog en TenneT is spekkoper.” Volgens Ronner is dit een van de aspecten die achter de uitkoopregeling zit.

Fotobron
De foto is gemaakt op 14 april 2011, tijdens het bezoek van een grote delegatie Oostzaners aan het rondetafelgesprek. Fotograaf: Dré Prijs


Oostzaan (21.00 uur) – “Wij staan er dubbel in”, zegt Marit Jekkers voorzitter van het Comité Oostzaan 380 kV, als we haar om een reactie vragen op het ‘gerucht’ dat minister Maxime Verhagen een alternatief tracé wil laten onderzoeken voor de hoogspanningslijnen, namelijk via het Twiske. Ze blijkt verrast te zijn dat de minister, nadat hij in een schrijven aan het gemeentebestuur min of meer te kennen gaf geen mogelijkheden te zien, nu ineens toch verder wil kijken. Ze is verbaasd over het alternatief dat wordt genoemd. Jekkers: “We hebben het Rapport Ruimtelijke Verkenning Oostzaan bekeken, waarin het Twiske niet als mogelijkheid werd gegeven omdat het een natuurgebied is. Wij vinden ook dat het dat moet blijven. We hebben wel zoiets dat als het een mogelijkheid biedt om de bewoners vrij te stellen van de gevaarlijke E(lectro)M(agnetische) velden en zou het enige alternatief zijn je dan in overleg met gemeentebestuur en bewoners moet bekijken wat men wil.”  De voorzitter van het comité haast zich wel meteen om te zeggen dat Oostzaan nog helemaal niet is uitgediscussieerd over het hoogspanningsthema met het Rijk. Er komt nog een Tweede Kamerdebat over het onderwerp. Dat debat zou deze week plaatsvinden maar is voor onbepaalde tijd uitgesteld, vanwege de besluitvorming over de CO2-opslag bij Bergen.

Jekkers: “In het kamerdebat komen ook andere alternatieven aan de orde. Hier wordt nog steeds gekeken naar ‘palen’. Er zijn alternatieven die ook op andere locaties dan door het Twiske zijn uit te voeren. Het Twiske heeft niet onze voorkeur, maar als het de enige oplossing voor Oostzaan zou zijn, tja, wat moet je dan?”

Noordzeekanaal-variant
Verhagen stelt in zijn brief aan de Kamer dat er geen realistische alternatieven zijn. De Noordzeekanaal-variant is zo’n alternatief. Niet realistisch en dus van de baan. Marit Jekkers is het daar niet mee eens. “Het gaat er hier ook om hoe de minister wordt geïnformeerd. Er zijn alternatieven die dóór het Noordzeekanaal gaan, niet perse langs het kanaal en bekeken kunnen worden. Dat gaat op een andere manier, zoals dat bijvoorbeeld door NorNed wordt gedaan met een heel ander systeem.” NorNed transporteert electriciteit via een hele dikke kabel van Nederland naar Scandinavië. Volgens Jekkers kan dat ook op het 380kv-tracé. “Je hebt dan geen probleem bij IJmuiden met de radar”, zegt ze. Een nogal voor de handliggende innovatieve oplossing. Toch wel vreemd dat daar dan niet naar wordt gekeken. Jekkers: “TenneT geeft het aan als duurder dan de hoogspanningsmasten die er nu staan. Ze bieden dan wel als alternatief de kunststofmasten aan, waarbij de draden dichter bij elkaar hangen.” De Noordzeekanaal-variant is dus gewoonweg te duur? Marit Jekkers heeft daarover heel andere informatie. “Uit de informatie van de firma’s die dit soort systemen maken en uitvoeren blijkt dat de kosten evenredig zijn. Als je het hebt over zeven keer zo duur is het andere systeem op gelijkspanning ook zo duur. Je moet alleen grotere converterstations (d.i. omvormers) neerzetten. Die zouden in IJmuiden op een andere plek neergezet kunnen worden, want de kabels moeten uiteindelijk uit zee aan land komen.” Volgens Jekkers is dit allemaal heel goed te doen. Ze wordt gesterkt in haar visie door informatie die het comité de afgelopen jaren heeft ingewonnen. “We praten continu over het Oostzaanse probleem, maar als je bij de randen van Oostzaan stopt met het aanpassen zit je op een enorm kostenplaatje. Ga je verder naar Zaanstad dan praat je al over 281 woningen. Bekijk je het op landelijke schaal dan heb je het over 50.000 wooneenheden. Je praat dan over een ander kostenplaatje, waarbij de omslag voordeliger kan zijn.”

Het is in dit verband van belang dat Nederlandse gemeenten, in elk geval gemeenten die met hoogspanningslijnen te maken hebben hun krachten bundelen. De Rijksoverheid kan een dergelijk gebundelde inzet niet zomaar negeren. Jekkers: “We hebben dat ook vorige week met wethouder Casper Stevens besproken. Stevens gaat alle 418 gemeenten aanschrijven en de gemeenten die last hebben van de hoogspanningsproblematiek zal oproepen om met Oostzaan zich sterk te maken naar Den Haag. Hoe meer je bundelt hoe beter dat gaat!”

Twiske-Tracé
De mogelijke keuze voor een tracé langs het Twiske is in strijd met het huidige beleid juist omdat het om een nieuwe situatie gaat en andere inwoners en bedrijven in Oostzaan met de consequenties worden geconfronteerd. “Je gaat altijd woonwijken overkruisen. Je lost het op de ene plaats op en je brengt het op een andere plaats weer terug. Of je lost het helemaal niet op”, zegt Marit Jekkers. In elk geval blijven er op het hele 380 kilovolttracé voldoende kwetsbare plekken, bijvoorbeeld in Zaanstad, waar bijna niemand – in elk geval niet vanuit de politiek- op de problematiek reageert. Een beetje bizar. Marit Jekkers: “Wij snappen dat ook niet. Wij hebben destijds ook Peter Visser aangespoord om met Zaanstad samen te werken. De enige reactie die je uit Zaanstad krijgt is van de club ‘Hart voor Stad’. We zijn ook wel door diverse bewoners uit Zaanstad benaderd met de vraag hoe ze het moeten aanpakken.” In Oostzaan zijn maarliefst 82 gezinnen die zich als lid van het comité hebben aangemeld (op een gemeenschap van 450 gezinnen). Een kwart van Oostzaan is dus bij het comité betrokken. Dat is in Zaanstad, waar de sociale structuur wat losser is wellicht wat lastiger tot stand te brengen.

Jekkers verwijst naar het Ronde Tafelgesprek van vorige maand, waarin het comité Oostzaan 380kv uitdrukkelijk naar voren heeft gebracht dat er in Oostzaan sprake is van een ongelijke behandeling die in strijd is met de Grondwet en dat het Rijk een verplichting heeft zorg te dragen voor een veilige en gezonde woonomgeving. De aanleg van de Coentunnelweg maakt de situatie voor Oostzaan er ook niet rooskleuriger op. Een extra reden voor het Rijk om de gang van zaken met de hoogspanningslijnen bloedserieus te nemen. “Het stuk oude en nieuwe situatie is ook op 14 april aan de orde gesteld. Het frappante was dat alle Tweede Kamerleden achter het comité stonden toen wij de vraag opwierpen hoe het uit te leggen is dat kinderen niet onder hoogspanningslijnen mogen sporten, maar een paar meter verderop wel in hun huis onder de lijnen mogen slapen.” Niet uit te leggen! Net zo min als het is uit te leggen dat een Twiske-tracé een doorkruising is van het huidige beleid. Een dergelijk tracé is namelijk niet een bestaande, maar een nieuwe situatie en loopt over het Zuideinde en over bewoond gebied in het noorden van het dorp. Eigenlijk is het comité bij monde van Marit Jekkers wel content met het feit dat minister Verhagen beweegt in een richting waarbij het beleid ten aanzien van oude en nieuwe situaties wordt verlaten. “Dat is de discussie die wij in de Tweede Kamer wilden opwerpen, namelijk dat het beleid ten aanzien van oude en nieuwe situaties over boord moet, omdat het niet kan.” Temeer daar inmiddels na de vele rapporten veel meer duidelijkheid bestaat over wat EM-velden veroorzaken. Emeritus hoogleraar Lucas Reijnders en Ronald van de Graaf van het Milieu Kenniscentrum waren daarover op 14 april in de Tweede Kamer zeer duidelijk. Jekkers: “Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat je 150 – 200 meter van die lijnen af moet blijven en dat je dus ook geen onderscheid kunt maken tussen oude en nieuwe situaties. Waarschijnlijk heeft die informatie minister Verhagen bereikt en gaat hij daarmee iets doen.”

Politieke reacties
In de Oostzaanse politiek is met enige verbazing gereageerd op het Twiske-tracé. Peter Visser van Gemeentebelangen heeft via twitter met een mengeling van tevredenheid en ironie gereageerd (zie HS-lijnen door Twiske, oprechte poging voor oplossen moeilijke kwestie – 18 mei 2011). Niettemin lijkt hij de inschatting te hebben gemaakt dat de minister meer opschuift richting daadwerkelijk oplossen van de problematiek voor Oostzaan. “We zijn al jaren bezig vandaar deze opmerking. Heel erg mooi. Bedankt”, lezen we in een tweet van Visser. Die kwam nadat Verhagen stelde dat het Twiske-tracé een oprechte poging is om een oplossing te vinden. Kennelijk is Visser zo happy met deze ‘move’ dat hij meteen ook maar Verhagen namens de gemeenteraad uitnodigt voor een werkbezoek.

Marco Olij van D66 Oostzaan reageerde deze week ook met de nodige scepcis. Hij schrijft: “Dit is inderdaad het probleem van de Kerkstraat verplaatsen naar De Haal waar minder mensen wonen. Maar daar wil ik aan toevoegen dat het ook voor de  mensen op het Zuideinde die onder de masten wonen geen oplossing lijkt.  Als de leiding over het Twiske loopt dan moet de lijn alsnog over het Zuideinde om bij het elektriciteitsstation naast Bombraak te komen. Vervolgens moet de lijn vanaf dat station weer terug over het Zuideinde om zijn huidige route te behouden. Met die oplossing lijkt het voor een leek dat de straling op
het Zuideinde zal verdubbelen (als twee keer zoveel kabels niet twee keer zoveel straling betekent dan heb ik niks gezegd).”

De meeste scepcis is te beluisteren bij Arjen Ronner van GroenLinks. “Je kan denken: ‘de minister denkt mee hij heeft geluisterd naar de noden van Oostzaan en ook naar wat Kamerleden daarover hebben gezegd. Hij lijkt toch mee te bewegen in het zoeken naar een alternatieve oplossing.’  Is het ook een oplossing? Vanuit GroenLinks kan ik dan zeggen: het is niet realistisch en ook onwenselijk.” In de brieven van het ministerie wordt helemaal nergens over het Twiske-tracé gesproken. Waar komt dat dan ineens vandaan?  Ronner: “Géén idee! Dat er geen realistische alternatieven zijn geeft de minister heel duidelijk aan in zijn brief van 29 april aan de Kamer. Daarin staat ook dat er geen inbreuk kan worden gedaan op natuur en milieu bij alternatieven. Bij nieuwe tracés moeten ze daar ook heel voorzichtig mee zijn. Sterker nog. De minister geeft aan volgens het bestaand beleid te zullen handelen. Een van de kaders binnen dat beleid is het kostenaspect. Verhagen zegt: ‘We gaan helemaal niet meer betalen.’ Als een tracé via het Twiske moet lopen ga je enorme kosten maken. Je krijgt bovendien een nieuwe situatie. Op het Zuideinde staan huizen, het bedrijf van Ruig. Dat moet allemaal worden uitgekocht. De minister heeft voortdurend laten blijken daar echt geen geld voor over te hebben.”

Verder is er natuurlijk Natura 2000 dat mogelijkheden om via het Twiske te gaan beperkt. Is het alternatief dan wel serieus, of zoals door Visser deze week beoordeeld als zoethoudertje? Ronner: “Hij zet eigenlijk de bevolking van Oostzaan voor het blok. Hij zegt: ‘Kies voor mensen, of kies voor natuur.’ We zijn in Oostzaan dol op ons dorp, op het Oostzanerveld, op het Twiske. Dát zet Oostzaan op de kaart. De reden waarom we hier heel graag wonen met z’n allen. Je hebt dan een aantal mensen gered (mensen die nu last ondervinden van de HS-lijnen, red.) en die moeten ook gered worden, maar je strijkt tegelijkertijd zo ongelooflijk veel mensen tegen de haren in. Ik denk dat Verhagen gaat zeggen: ‘Ik heb jullie een alternatief geboden, jullie willen niet? Nou jammer dan. Dan laten we het zo en gaan over tot de orde van de dag.’ En dan verder niet meer zeuren.”

Ronner zegt ook dat hij het jammer vindt dat innovatieve oplossingen niet worden ingezet. Die oplossingen zijn er al. Het ondergronds aanleggen van de lijnen ziet hij nog altijd als een oplossing. “Zelfs als 38o kv-leidingen niet onder de grond kunnen, dan kan dat nog wel met de 150kv-leidingen. Misschien moet je dan om een capaciteitsprobleem op te lossen wat meer aanleggen.” Ja, maar dat is duur! Ronner: “Je moet wel investeren. Het kost geld. Die investeringen doe je voor heel veel jaren. Alle gebruikers in Nederland betalen er aan mee, 6-7 miljoen huishoudens. Dat merk je dus niet in je portemonaie.”

De oplossing Twiske is broddelwerk meent Ronner als je de problematiek in grotere gemeenschappen, zoals Zaanstad niet ook oplost. “Pak het in een keer goed aan en zoek naar een echt alternatief.” Geopperd wordt om het transformatorstation te verhuizen naar Hoogtij, het industriegebied van Zaanstad. Vanaf dat punt kan dan de 150 KV naar 380 worden opgewaardeerd. Je zit dan achter alle woongebieden en kunt de route langs, of door het Noordzeekanaal volgen. Probleem opgelost. Ronner: “Het zijn allemaal mogelijkheden. Maar Verhagen zit natuurlijk ook wel klem in het huidige regeerakkoord, dus misschien wil hij ook snel van het ‘gezeur’ af zijn.”

 

“Voorzitter, ik vind dat u moet ingrijpen. Dit kan echt niet!” Zo reageerde Tine Schaafsma fractievoorzitter van de VVD nadat Arjen Ronner van GroenLinks vanuit de heup met scherp op Teun Flens schoot. Verbaal wel te verstaan, want het blijft netjes in de raad van Oostzaan. De voorzitter reageerde traag, waarschijnlijk volledig verrast. Voor ze in de gaten had wat er aan de hand was, had Ronner Spreuken 23 vers 9 geciteerd uit  “…het boek dat de heer Flens zo goed kent.”

Wat was er aan de hand? Arjen Ronner was gebelgd door een opmerking van Teun Flens tijdens de informatieronde die vorige week maandag werd gehouden. Daar stond toen de verlening van een ontheffing op het ingezetenschap wethouders op de agenda. Namens GroenLinks had Ronner wethouder Jan van Run gevraagd de bijzondere omstandigheden waarop hij een beroep deed om nog een jaartje ontheffing te krijgen met stukken te onderbouwen. Van Run heeft vorige week in een brief aangegeven dat hij graag wil verhuizen, maar de hypotheek heeft hij nog niet rond en dat schijnt ook nog lastig te zijn. Ronner wil de brief graag aan de feiten toetsen. Een raadslid mag dat vragen. Van Run vond het in elk geval geen probleem. Teun Flens echter wel. Die zag in het verzoek van GroenLinks een motie van wantrouwen aan het adres van Jan van Run. Ronner was over die opmerking ‘pissed’, maar kreeg geen gelegenheid meteen van zich af te bijten. In de informatieronde mogen namelijk slechts vragen gesteld worden. Er is geen ruimte voor debat. Dus GroenLinks moest haar ergernis nog een weekje opzouten. Tot maandagavond 21 maart tijdens de politieke ronde het debat over de ontheffingen plaatsvond.

Intussen heeft Arjen Ronner de hele bijbel afgestruind op bruikbare spreuken. Hij vond Spreuken 23 vers 9: “Spreek niet tegen een dwaas, hij veracht jouw verstandige woorden.” En of dat nog niet genoeg was citeerde de GroenLinkser een artikel van Rik Trofs uit de Trouw van afgelopen zaterdag: “Wie door een idioot verbaal in de grond wordt geboord mag dat beschouwen als een compliment. Hij doet dat omdat hij vreest zelf ongelijk te hebben.” Teun Flens reageerde niet, maar Schaafsma vond het wel genoeg zo.

Arjen Ronner in een verduidelijking na alle commotie: “Mijn intentie vorige week was een kwestie van feitenonderzoek. Als iemand iets aangeeft (de wethouder, red.) dan wil je dat graag beoordelen. Op het moment dat de heer Flens dan onder uit de zak komt dat dit een motie van wantrouwen is tegen de wethouder dan is dat een aantasting van mijn integriteit. Vandaar dat ik mijn woorden net op die manier heb geuit.”

Honi soit qui mal y pense… was misschien genoeg geweest. Al schijnt dat iets te maken te hebben met kousenbanden.

Wat er ook gebeurt, wethouder Casper Stevens weigert te verhuizen naar Oostzaan. Dat bleek gisteravond tijdens de informatieve ronde in het gemeentehuis. Op de agenda stond de verlenging van de ontheffing op het ingezetenschap wethouders. Stevens, die in Amstelveen woont, kreeg vorig jaar de ontheffing bij aantreden als wethouder. Hij maakte toen al duidelijk dat er bijzondere omstandigheden zijn die een verhuizing naar Oostzaan in de weg zitten. Het jaar zit erop en de CDA-wethouder woont nog steeds in Amstelveen. GroenLinkser Arjen Ronner vroeg Stevens wat hij zou gaan doen als de verlenging van de ontheffing er niet kwam. “Ik kom hier niet wonen. Als u die strikte eis stelt is het op 11 april over.” Dan zal Stevens dus aftreden.

GroenLinks, Gemeentebelangen en D66 zaten Stevens flink op de huid. Waaruit blijkt zijn liefde voor het dorp en hoe zit dat nou met de betrokkenheid bij de gemeenschap als Stevens in Amstelveen blijft wonen? Stevens: “Het politieke ambacht op lokaal niveau is het mooiste wat er is. Dat is ook de reden dat ik me, toen ik voor deze post werd gevraagd, niet herkiesbaar stelde voor Provinciale Staten. Dit is een bijzondere gemeente met een eigen identiteit en met een bijzonder volkje.” Stevens wierp de suggestie dat hij geen betrokkenheid zou tonen met het dorp verre van zich:  “Als er bijzondere bijeenkomsten zijn, feesten, concerten, dan kom ik hier naar toe. Het is 25 minuten heen en terug naar Amstelveen. Het is geen enkel probleem om hier te zijn als de gemeenschap dat vraagt.”

Feit blijft wel dat Stevens al 20 jaar met veel plezier in Amstelveen woont, daar ook een sociaal netwerk heeft en nog wat ‘bijbaantjes’. Hij huurt een woning. Zou hij hier een woning moeten huren dan is dat in de vrije sector. Hij kan dan op termijn niet meer in Amstelveen terugvallen op de redelijke huurprijs van zijn huidige woning. Afgezien van dit practische probleem heeft Stevens er ook helemaal geen zin in. “Ik krijg mijn vrouw niet mee naar Oostzaan. Het wordt wel erg eenzaam als ik hier dan woon.” In boerenbedrog heeft de CDA-wethouder ook geen zin. Hij gaf naar aanleiding van een vraag van partijgenoot Teun Flens aan dat hij natuurlijk een woning zou kunnen huren, hier domicilie zou kunnen kiezen om vervolgens aan het eind van de werkdag naar Amstelveen af te reizen.

Hoewel het een beetje ‘off topic’ was stelde Peter Visser (Gemeentebelangen) de wat pesterige vraag wat de CDA-wethouder er nou van vond dat zijn partij geen geschikte Oostzaanse kandidaat heeft kunnen vinden voor de wethouderspost. “Daarover heb ik geen mening”, was de kernachtige reactie van Stevens. In de CDA-raadszetels liepen de gemoederen door de vraag van Visser even hoog op. Jan Ras: “Ik vind dit een ongepaste vraag, zeker vanuit de situatie die Visser zelf heeft meegemaakt (red. Peter Visser was enige tijd wethouder in Landsmeer en woonde toen in Oostzaan).” Ras vond dat Visser de vraag moest intrekken. Visser vond dat hij deze informatieve vraag mocht stellen en dat vond de voorzitter ook.

Het was nog slechts de informatieve ronde. In de politieke ronde worden de zaken afgekaart. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Stevens geen ontheffing krijgt.

Laatste Nieuws
Nieuwscategorieën
Archief