Door: Edwin Stokvis
Blijkbaar is de verkiezingscampagne nu werkelijk begonnen. Normaal verwacht je dan dat partijen of personen met elkaar in discussie gaan. Maar blijkbaar vindt de redactie van Beeld van een Dorp (jammer dat niemand weet, wie de schrijver van dit stuk is) het belangrijk om met een opiniestuk te komen over 380kV en met name de opstelling van de VVD daarin.

Het staat de redactie natuurlijk vrij om elk stuk te schrijven die het wil, daar zijn wij democraten genoeg voor. Alleen klopt het stuk inhoudelijk niet, en wordt er selectief gewinkeld om tot een voor ons opmerkelijk stuk te komen.

Feit 1: Volgens ons is vriend en vijand erover eens dat Tine Schaafsma-Buys er alles aan doet om de 380kV problematiek onder de aandacht te houden. Het was voor haar zelfs de belangrijkste drijfveer om zich te kandideren voor de tweede Kamerverkiezingen. Van binnen de VVD invloed uitoefen om tot resultaat te komen. Ook op het landelijk VVD congres van zaterdag 23 juni heeft zij weer aandacht gevraagd voor dit probleem. Zij heeft er op aangedrongen, dat de VVD de problematiek in het nieuwe verkiezingsprogramma opneemt. Dat heeft tot nu toe geen enkele partij gedaan. De VVD is ook de enige partij geweest, die het probleem in het verleden heeft opgepakt, hoe hard andere partijen nu ook roepen dat zij er ook iets aan doen.

Feit 2: Wij delen de mening dat het rijk treuzelt, maar het is ontegenzeggelijk waar dat het ministerie bezig was met een regeling en dat door het mislukken van het Catshuisoverleg dit niet meer de hoogste prioriteit had en heeft. Er zijn immers immense financiële problemen. De VVD loopt daar, in tegenstelling tot de weglooppartij van Wilders, de socialisten van Roemer en de pessimisten van de PvdA niet voor weg. Er moest eerst een akkoord gesloten worden over hoe Nederland moet bezuinigen om de schuld van elk kind dat geboren wordt (25 000 euro) teniet te doen.

Feit 3: Er is geen geld gereserveerd voor de uitkoopregeling 380kV bij het lente-akkoord. Dat kon ook niet, want het is nieuw beleid. Net zoals wij in Oostzaan door het slechte financiële huishoudboekje geen nieuw beleid kunnen initiëren, kan dat landelijk ook niet voordat duidelijk is, wat er na de onderhandelingen in het najaar overblijft. Het was ook niet alleen de VVD, die bij de onderhandelingen aan tafel zat.  Het CDA, Groen Links, D66 en CU deden mee aan het akkoord en zoals bekend is D66 nou niet bepaald een voorstander van de uitkoopregeling. Blijkbaar heeft de schrijver van dit stuk gemist dat er nog meer partijen meededen aan het akkoord. Maar goed het is altijd makkelijk om er één partij uit te halen.

Feit 4: Volgens het tendentieuze stuk in Beeld van een Dorp “wacht de VVD af”. Dat hebben wij nog nooit gedaan op dit dossier. Het feit dat er überhaupt over een uitkoopregeling wordt gesproken is alleen te danken aan de inspanningen van de VVD. Eerst toen er iets op stapel stond, hebben andere partijen zich aangesloten.

VVD Oostzaan wijst berichtgeving als deze dus af. Zij is tendentieus, niet feitelijk en vertelt niet het hele verhaal. Het is ook makkelijk je als schrijver je te verstoppen onder de naam van de redactie. Beeld van een Dorp zou geen partijpolitiek moeten bedrijven. Zij is immers een omroep, die gesubsidieerd wordt door alle burgers en niet alleen door niet-VVD’ers.

Een gemiste kans..

11 Responses to “Stuk “Beeld van een Dorp” over 380kV: tendentieus en niet feitelijk”

 • Dré Prijs:

  Het stuk is geschreven door Dré Prijs, die tot nu toe alle stukken over de hoogspanningsproblematiek heeft geschreven. Dat is wel bij de VVD Oostzaan bekend. De VVD legt nu in haar commentaar (dat wij overigens ook bij het betreffend artikel hebben gepucliceerd) een link met de verkiezingen en suggereert dat Beeld van een Dorp daarin een positie kiest ofwel partijpolitiek bedrijft. Dat is onzin! Wij zijn geen onderdeel van De Telegraaf. Alle artikelen over de hoogspanningsproblematiek zijn nooit geschreven vanuit een politieke opvatting, maar vanuit een journalistieke belangstelling voor wat de stappen zijn in het bereiken van een oplossing. Daarbij is door ons nooit onder stoelen of banken gestoken dat de VVD Oostzaan een voortrekkersrol heeft gespeeld om de zaak in Den Haag bespreekbaar te maken. De VVD Oostzaan suggereert dat met ‘feit 1’ in haar commentaar. Een zin in het artikel had beter wat zorgvuldiger opgeschreven kunnen worden, namelijk waarin gesteld wordt dat de inzet van de ‘lobby’ er niet een moet zijn ‘we wachten op het nieuwe kabinet’. Die inzet zou natuurlijk voor alle partijen moeten gelden. Dus daarop hoeft de VVD Oostzaan zich terecht niet aangesproken te voelen.

  Het is prettig dat de VVD Oostzaan in haar reactie inzicht geeft in hoe het Catshuisoverleg verliep. Daarin had de HS-problematiek de hoogste prioriteit. Na het mislukken van dat overleg is het van de agenda afgevoerd. Want er zijn immense financiële problemen. Maar waren die er niet ook al tijdens het overleg? Duidelijk is wel dat de ondertekenaars van het Lente Akkoord de ondertekenaars geen moment hebben gedacht aan overname van de ‘hoogste prioriteit’ uit het Catshuisoverleg: een oplossing voor de hoogspanningsproblemen in Oostzaan en veel andere gemeenten. Misschien is dat ook wel een gemiste kans.

  Het valt verder op dat de VVD Oostzaan alleen in gaat op wat haar niet bevalt in het artikel en wat zij als tendentieus aanmerkt. Het is voor het eerst dat de VVD Oostzaan op een dergelijke wijze op een BveD-artikel over de HS-problematiek schrijft. Er wordt in het artikel ook gesproken over alternatieven en over de problemen die bedrijven kunnen hebben met de hoogspanningslijnen. Hier niet op ingaan lijkt ook een beetje op selectief winkelen. Lezers van Beeld van een Dorp zijn, denken wij, juist wel geïnteresseerd in wat de VVD hierop te zeggen heeft.

  Tenslotte schrijft Edwin Stokvis dat Beeld van een Dorp een omroep is, die gesubsidieerd wordt door alle burgers en niet alleen door niet-VVD’ers. Dat is een ernstige vergissing. Beeld van een Dorp is een onderdeel van Uitgeverij Vox Pops en wordt niet gesubsidieerd. We begrijpen hoe de vergissing is ontstaan: Dré Prijs is ook programmaleider van Radio9 Oostzaan. Eigenlijk suggereert de VVD Oostzaan dus dat de programmaleider van Radio9 partijpolitiek bedrijft. Als men dat vindt moet men bij Radio9 zijn en niet bij Beeld van een Dorp.

 • Eelco Taams:

  Hoogspanning in campagnetijd.

  Alle waardering voor de VVD fractie die de problematiek rond de hoogspanningsleidingen op de de agenda weet te houden en begrijpelijk dat de VVD daarmee in Oostzaan in campagnetijd de publiciteit zoekt. Als je het daarbij over feiten gaat hebben is het goed om dan wel met juiste feiten te komen.

  In het stukje onder feit 1 meldt Edwin Stokvis dat de VVD de enige partij is geweest die het probleem heeft opgepakt. Dat is pertinent onjuist. In de vorige periode heeft in Oostzaan Gemeentebelangen in de persoon van Peter Visser heel veel ondernomen om de kwestie in Den Haag aan te kaarten en hij haalde de toenmalige minister van der Hoeven naar Oostzaan om haar met de neus op de feiten te drukken. Door zijn inspanningen werd het onderwerp in Den Haag en bij Tennet serieus genomen, waardoor er iets aan de geluidsoverlast is gedaan en er naar alternatieven is gekeken. Maar zijn pogingen om de leidingen ondergronds te krijgen of langs een ander tracé te laten lopen bleken niet haalbaar.

  Zelf heb ik enkele malen contact gehad met Diederik Samsom om draagvlak te krijgen bij de PvdA fractie in de Tweede Kamer. Hij was destijds woordvoerder op dat vlak en heeft Oostzaan gesteund. Ook heb ik de Hoogspanningsproblematiek als lid van de commissie Milieu en Mobiliteit van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op de agenda gezet. Dat heeft er toe geleid dat ik als woordvoerder van de VNG op dit punt twee maal overleg heb gehad met het ministerie van VROM. Een keer in een regulier overleg met de toenmalige minister Cramer en een keer als delegatieleider in een overleg met het Directoraat Veiligheid. Dat heeft destijds o.a. geleid tot toezeggingen met betrekking tot onderzoek en inventarisatie naar knelpunten in bestaande situaties . Onderzoek dat nu een onderlegger voor een uitkoopregeling is. De VNG heeft op dit moment helaas geen ambtelijke capaciteit beschikbaar om dit dossier verder te ondersteunen.

  Voorts heeft CDA wethouder Stevens een platform van 16 Hoogspannings gemeenten opgericht waarmee de lobby naar het Rijk extra gewicht heeft gekregen. Hoezo VVD enige partij die er wat aan gedaan heeft?

  Overigens was de insteek van Tina Schaafsma en mij steeds de volksgezondheid vanwege de mogelijke effecten van de straling. Dat wordt door het rijk nog steeds ontkend, gezien de brief van minister Verhagen. Het gaat nu om een uitkoopregeling voor de zakelijk rechtstrook onder alle hoogspanningsleidingen en die is veel smaller dan de de 0,4 microteslastrook die voor de volksgezondheid van belang is en die geldt als richtlijn voor nieuwbouwsituaties. Als die strook wordt toegepast, is er veel meer geld nodig dan de 400 miljoen waarvan nu sprake is.

  Blijvende aandacht is vereist!

  Eelco Taams
  (PvdA wethouder)

 • Piet Knollema:

  Zonder mij ni de discussie te mengen wil ik toch wel kwijt dan ik de laatste zin “Zij is immers een omroep, die gesubsidieerd wordt door alle burgers en niet alleen door niet-VVD’ers” niet kan plaatsen.
  Blijkbaar duidt de scribent op radio9 maar voor zover mij bekend heeft radio9 geen enkele invloed op de overigens uitstekend site Beeld van een dorp.
  En dat al of niet gefundeerde kritiek op één van de politieke partijen meteen maar de kwalificatie “Partijpolitiek” meekrijgt – waarbij meteen op gemeentelijke subsidie wordt gewezen – benauwt mij. Op deze wijze durven we ons straks achter de microfoon niet meer uit te laten over de politiek in Oostzaan. Krijgen we onder dreiging van de VVD oude Oost-Europese toestanden.

 • Eelco Taams:

  Feiten of meningen?

  Het stukje van VVDer Edwin Stokvis over Hoogspanningsleidingen is vormgegeven als ware het een opsomming van feiten. Maar vervolgens staat het echter bol van tendentieuze meningen. In een vorige post heb ik al aangetoond dat het feitelijk onjuist is te beweren dat de aandacht voor de problematiek van de de 380kv enkel en alleen aan de VVD is te danken.

  Zijn alinea over feit 2 bestaat voornamelijk over tendentieuze meningen over andere partijen. Daarbij wekt hij de indruk dat de VVD de partij is die de begroting op orde brengt. Feiten uit onderzoek hebben aangetoond dat regeringen met de PvdA gemiddeld kleinere begrotingstekorten laten zien dan regeringen met de VVD, zoals onlangs is gepubliceerd in NRC Handelsblad. Het was vooral het kabinet van Agt/ Wiegel dat het begrotingstekort uit de hand liet lopen. Bovendien leiden de bezuigingsvoorstellen in het programma van de PvdA ook tot een sluitende begroting en hebben een positieve beoordeling van het CPB gekregen. Mark Rutte heeft zijn handtekening eerst onder het Casthuisakkoord gezet en vervolgens heeft hij zijn handtekening onder het Kunduzakkoord gezet en nu laat hij op het VVD-congres blijken dat die handtekeningen niets waard zijn.

  Bij feit 3 wijst Edwin er terecht op dat ook andere partijen bij dat Kunduz-akkoord betrokken zijn, maar hij onderbouwt niet met feiten zijn suggestieve zin dat D’66 wel eens verantwoordelijk zou kunnen zijn voor het ontbreken van de uitkoopregeling in dat akkoord. Wie zegt dat de VVD bij die onderhandelingen (en die in het Catshuis) de regeling wel op de agenda heeft gezet en verdedigd? Ik sluit niet uit dat het onderwerp ook voor de VVD niet belangrijk genoeg was om er in die onderhandelingen veel aandacht aan te besteden. Er moet immers inderdaad fors worden bezuinigd en het grote debat van dit moment gaat over de toekomst van de Euro en de Europese samenwerking. De VVD lijkt Nederland daarin te willen laten afhaken. Mark Rutte zit sterk op de lijn van de Britse Conservatieven met hun eurosceptische benadering.

  Tot slot blijkt Edwin onder feit 4 de feiten over Beeld van een Dorp niet op een rijtje te hebben en stelt hij het recht op vrije meningsuiting van de redacteur ter discussie. Beeld van een Dorp wordt helemaal niet gesubsidieerd en bovendien geldt dat recht ook voor journalisten van gesubsidieerde media. Of wil Edwin ook Rutger Castricum van PowNed de mond snoeren?

  Eelco Taams

 • Goed dat er zoveel reacties zijn. Daaruit blijkt maar weer hoe belangrijk dit onderwerp is voor ons dorp en hoe zorgvuldig er mee omgegaan dient te worden. Ook blijkt maar weer dat succes vele vaders hebben. Helaas is er nog geen sprake van succes en weten wij in elk geval een moeder die hiervoor zelfs naar Den Haag gaat.

  Ik neem graag mijn woorden terug over de subsidies.

  Voor de rest blijf ik het stuk onverminderd tendentieus en niet feitelijk vinden. De opmerkingen van Dré en Eelco doen daar niets aan af. Sterker zij ondersteunen mijn mening hierin. Zij schrijven zelf dat er veel te zeggen is over dit onderwerp. Alleen de VVD aanspreken is in onze mening dus (voor de laatste keer) tendentieus.

  Over gemiste kansen gesproken: De druiven blijven zuur voor de PvdA waar het gaat om het niet aanschuiven bij het Lente Akkoord. Dit is de enige reden om hier elke keer tegen te schoppen. Natuurlijk wil de VVD een aantal andere zaken dan in het akkoord staat. Dat wil D66 en GL ook. Maar samen met het CDA en de CU hebben deze partijen tenminste voor Nederland gekozen. Vanaf de zijlijn is alles beter en een stuk makkelijker.

 • Dré Prijs:

  Edwin, Fijn hoor dat je de woorden over de subsidies terugneemt. Maar het gaat natuurlijk om de suggestie die er achter zat. Namelijk dat de programmaleider, i.c. de schrijver van het stuk, partijpolitiek bedreef. Dat herroept de VVD Oostzaan dus niet.
  Op die manier gaan mensen denken dat Radio9 Oostzaan partijpolitiek bedrijft. Dat is niet terecht! Als de VVD Oostzaan volhard in dat standpunt kan het niet anders of Radio9 Oostzaan moet op zoek naar een andere programmaleider.

 • Piet Knollema:

  Mede naar aanleiding van het laatste commentaar van Dré Prijs: het is zelfs verwerpelijk om een standpunt van één van de vele vrijwillige medewerkers van Radio9 te beoordelen als een mening van Radio9.
  Pas als Stokvis deze sugestie zegt te betreuren ben ik tevreden.

 • Redactie Beeld van een Dorp:

  Beste Piet, Tine Schaafsma heeft me uitgenodigd voor een gesprek. Ik heb daar verder wel een goed gevoel bij. Ik denk niet dat de VVD een mening van elke vrijwilliger bij Radio9 Oostzaan zal beoordelen als een standpunt van de omroep. Er is nog wel enig begrip op te brengen voor de verwarring/onduidelijkheid over mijn positie. Niet iedereen in Oostzaan weet dat Beeld van een Dorp een onderdeel is van mijn bedrijf en dus niet een product van van Radio9 Oostzaan. Dat ik daarnaast ook nog programmaleider ben van Radio9 maakt de verwarring compleet. Reacties op artikelen van Beeld van een Dorp zijn meer dan welkom. De VVD Oostzaan en ik moeten een aantal zaken even doornemen. Het verwijt “partijpolitiek” is vanzelfsprekend een belangrijk onderwerp. Ik schrijf niet namens een politieke partij, dat heb ik nooit gedaan en zal ik ook niet doen. Maar wat mij betreft hoeft er helemaal niemand door het stof. Partijen die op Beeld van een Dorp hun ei kwijt willen – er vanuitgaande dat het niet onder de vrije nieuwsgaring valt – kunnen gewoon van hun account gebruik maken. D66 doet dat regelmatig, GroenLinks idem dito.

 • Tine Schaafsma:

  Beste Dre,

  Gisteren en in het weekend was het voor mij inderdaad onmogelijk een reactie te geven.

  Het moet voor jou duidelijk zijn, dat mijn fractie emotioneel zeer getroffen is door jouw artikel en de reacties daarop.

  En wie kaatst kan de bal terug verwachten.

  Ik heb mij verbaasd over jouw artikel en voelde mij aangevallen en met mij dus de hele fractie. Ik heb heel veel energie zitten in het Hoogspanningsdossier. Ook dit weekend heb ik mij daar weer voor ingespannen. Als je dus prikt in dit, voor mij, emotionele dossier, dan kun je teruggeprikt worden.

  Edwin heeft zijn woorden teruggenomen over het feit, dat hij dacht dat Beeld van een Dorp gesubsidieerd werd. Dat is terecht. Dat doe ik bij deze ook. Ik heb op twitter mijn bericht hierover al verwijderd. Ook ik dacht, dat Beeld van een Dorp bij Radio 9 hoorde en met mij, denk ik velen. Het is goed, dat dit nu transparant is.

  Feit blijft, dat jij de contact persoon bent voor Beeld van een Dorp, niet gesubsidieerd door belastinggeld, maar ook programmaleider van Radio 9, wel gesubsidieerd door belastinggeld. Dat zijn twee functies, waarvan dus niet iedereen weet, hoe het precies zit. Voor beide media ben jij journalist en dat is verwarrend omdat je voor het ene platform neutraal moet zijn en voor het andere gekleurde stukjes kan schrijven.
  Dat is nu gebeurd.

  De keuze, die jij in het verleden hebt gemaakt om beide functies uit te oefenen, lag bij jou en ligt ook nu bij jou. Het is niet aan mij daarover te oordelen. Je hebt mij en mijn partij met dit artikel niet fair behandeld en nogmaals dan krijgt je hem terug.

  Dat vervolgens heel Radio 9 op zijn achterste benen staat, kan ik ook niets aan doen. Je hebt zelf dit artikel, waarvan niet duidelijk was, wie het geschreven had, op Beeld van een Dorp geplaatst.

  Ik weet, dat uitkoop niet de beste oplossing is. Je moet fair zijn en durven zeggen, dat dit op dit moment (omdat er nog geen wet is) de enige weg is om mensen, die weg willen, ook echt weg te kunnen laten gaan, hoe moeilijk dat ook is ( ik krijg mailtjes uit het hele land).

  Als dit demissionaire kabinet niets had willen doen, had dat niet gehoeven. Dat weet jij net zo goed. Het is nu zaak, dat alle partijen een oplossing voor de problematiek in zijn programma opnemen (en daar heb ik bij de VVD voor gepleit en gaat ook gebeuren, als de leden het daar mee eens zijn). Ik hoop dit punt ook in andere partij programma’s te kunnen waarnemen.

  We zijn met zijn allen bezig om het voor de burgers veiliger te maken en laten we dat zo houden!

  De leden van mijn fractie willen inderdaad met respect met andere mensen omgaan. Dat dragen wij in de Raad en daarbuiten uit.

  Ik denk daarom, dat het verstandig is, dat wij een gesprek aangaan en nodig je hierbij van harte uit. Ook Edwin wil graag daarbij aanzitten.

  Groeten Tine Schaafsma

 • Ik ga in op de uitnodiging van de VVD Oostzaan. Het gesprek vindt binnenkort plaats. Inhoudelijk reageer ik daarom nu niet op de reactie van Tine Schaafsma. Op een opmerking na: de redactie van Beeld van een Dorp en ikzelf staan altijd open voor kritiek op wat we publiceren. Het artikel van Beeld van een Dorp werd beschouwd als een politiek getint artikel en als partijpolitiek. Beeld van een Dorp is onafhankelijk en wordt niet gestuurd door een politieke partij.

 • Het stuk van de redactie van “Beeld van een dorp” roept heel wat op. Edwin Stokvis van de VVD roept hard dat “Beeld van een dorp” geen partijpolitiek moet bedrijven. Wiens partijpolitiek er dan bedreven zou worden wordt even vergeten te vermelden…

  Ook maakt hij duidelijk dat de VVD de enige partij is die zich deze problematiek heeft aangetrokken. Het antwoord van Wethouder Taams laat niets aan duidelijkheid over: pertinent onjuist!

  Ook GroenLinks kan natuurlijk hier gaan roepen dat onze Tweede Kamer leden meermaals in Oostzaan geweest zijn en dat zij diegene geweest zijn die in Den Haag zijn blijven duwen en trekken om dit hoog op de agenda in Den Haag te houden. Dit lijkt mij echter niet de weg. In ieder geval zijn de Oostzaanse betrokkenen hier zeker niet meegeholpen. Dit dossier is veel te belangrijk om partijpolitiek op te bedrijven. Veel verstandiger is het om de krachten zoveel mogelijk te bundelen. Laat iedere partij zijn kanalen naar Den Haag openhouden. Constant aandacht vragen bij de fracties in de Tweede Kamer en de bewoners zoveel mogelijk ondersteunen en informeren.

  Voor GroenLinks zijn de grote gezondheidsrisico steeds de insteek geweest. Wij willen dan ook vechten om de (excuus voor het technisch taalgebruik) 0,4 microteslastrook te handhaven. Die is van belang voor de volksgezondheid en die geldt als richtlijn voor nieuwbouwsituaties. Het uitkoopvoorstel geldt alleen voor de “zakelijk recht” strook en die is veel smaller.

  Wij hebben waardering voor Peter Visser van Gemeente Belangen dat hij diegene geweest is die andere oplossingen heeft weten te laten onderzoeken. Wij zijn er echter zeker nog niet van overtuigd dat het ondergronds brengen van de kabels of kiezen voor een ander tracé niet haalbaar is. We praten hier over volksgezondheid en dan moet je alles uit de kast halen. Wij zullen er alles aan doen om druk te houden in Den Haag en mocht ik verkozen worden in de Tweede Kamer dan neem ik zelf dit dossier op me.

  Natuurlijk mag Edwin Stokvis zijn afkeer van Wilders, Roemer en de PvdA etaleren. Ik roep hem echter op dit niet te vermengen met de problematiek van de Hoogspanning waarbij volksgezondheid een zeer grote rol speelt. Wij nodigen de VVD en de andere partijen uit om met ons op te trekken om samen maximale druk uit te oefenen in Den Haag, zodat we tot de best mogelijke oplossing komen.

  Wanneer de Oostzaanse politiek hier zoveel mogelijk samen optrekt is er in Den Haag het meest te bereiken!
  Bert Jongert GroenLinks

Laatste Nieuws
Nieuwscategorieën
Archief