Archive for June, 2012


In opdracht van de gemeente Oostzaan is begin 2012 door SGBO een tevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitgevoerd. Oostzaan scoort gemiddeld een 7,6.

Onderzocht is hoe aanvragers van voorzieningen zoals hulp in het huishouden, rolstoelen, scootmobielen en aanvullend openbaar vervoer de aanvraagprocedure en de ondersteuning waarderen. Ook wordt de bekendheid van de Wmo-raad getoetst. 125 Gemeenten hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Gemeente Oostzaan scoorde op elk onderwerp minimaal gelijk aan of hoger dan de landelijke referentiegroep.

De aanvraagprocedure scoort een 7,5. De tijd die wordt genomen en de wijze van behandeling wordt het meest positief beoordeeld. Met de hoge score op breder kijken dan de aanvraag blijkt dat de Wmo-consulenten “de kanteling” integreren in hun werkwijze.

Hulp bij het huishouden krijgt een 7,8. Een mooie score van 100% op de aandacht en interesse van de medewerkers. Minder tevreden is men over vervanging bij ziekte.

De hulpmiddelen krijgen een rapportcijfer 7,7. Het meest tevreden is men over de kwaliteit van de hulpmiddelen. Scootmobielgebruikers komen in de openbare ruimte nog wel eens problemen tegen.

Gebruikers van aanvullend openbaar vervoer (inclusief de Belbus) beoordelen dit vervoer met een 7,4. De behulpzaamheid van de chauffeur wordt erg gewaardeerd (98%). Minst tevreden zijn de ondervraagde inwoners over de te bereizen afstand.

De bekendheid van de Wmo-raad was al groter dan bij andere gemeenten en is iets gestegen. De informatie daarover hebben de ondervraagden met name via de gemeente/het Wmo-loket verkregen.

Conclusie uit het onderzoek is dat de kwaliteit van de ondersteuning iets is verbeterd en dat deze daadwerkelijk bijdraagt aan de doelstelling van de Wmo langer zelfstandig te kunnen wonen en mee te kunnen doen aan de samenleving.

Volledige rapport
Het volledige onderzoeksrapport is te lezen op de website van de gemeente Oostzaan.

Bron:
Dit artikel komt van gemeentelijke website.


Landschap Noord-Holland pakt uit voor 15-jarigen Bezoekerscentrum Ilperveld
bij Landsmeer bestaat 15 jaar

Het bezoekerscentrum Ilperveld bestaat in 2012 15 jaar. Ben je ook 15 of wordt je het in de loop van dit jaar? Geef je dan op en maak kans op een leuke kanotocht met een lekkere picknick op een eiland in de natuur. Die
gaat bij goed weer plaatsvinden op zondag 15 juli. In totaal kun je met z’n 15-en meedoen. Als je liever roeit mag dat natuurlijk ook.

Geef je uiterlijk 10 juli op via l.doornhein@landschapnoordholland.nl en je hoort tijdig of je bij de gelukkigen hoort. Voor bezoekers van het Ilperveld heeft Landschap Noord-Holland nog meer in petto. De 15.000e die dit jaar in het bezoekerscentrum langs komt krijgt een volledig verzorgde vaartocht voor 20 personen met picknick aangeboden.

Het Bezoekerscentrum Ilperveld is te vinden aan de Kanaaldijk 32A, 1121 NX Landsmeer Kijk voor informatie over de locatie op: www.ilperveld.nl

Fotobron
De foto is gemaakt door Mike Rouweler.

diftar
Gemeenteraad heeft in meerderheid steun uitgesproken voor afschaffing van Diftar. Alleen de fractie van GroenLinks stemde tegen een motie van de Lijst Julius. De Raad wil nu dat op korte termijn wordt overgestapt op een nieuw en modern afvalsysteem dat kostendekkend is. Argumenten om Diftar af te wijzen zijn: allerelei vormen van ontwijkgedrag (denk aan dumpen elders in het dorp, of over de gemeentegrens heen), het weegsysteem is kwetsbaar, weegverschillen kunnen niet worden doorbelast. De kosten van weegverschillen drukken op de begroting.

De Raad wil nu minimaal twee alternatieven waaruit gekozen kan worden, waarbij van te voren duidelijk is wat de financiële consequenties zijn. Naast helderheid over de kosten, moet een nieuw systeem duurzaam zijn, en dient er voldoende aandacht te zijn voor het milieu. Scheiding van afval en verlaging van het afvalaanbod dient uitgangspunt te zijn. Het college zal de motie van de Lijst Julius gaan uitvoeren.

D66 komt ook deze keer met een tegenbegroting. Wij kiezen wederom voor een moderne en groene koers naar voren. In de tegenbegroting van D66 is uiteindelijk een ruim overschot aanwezig om eventuele tegenvallers, of noodzakelijke extra uitgaven die de komende jaren op ons af komen op te vangen.

Onderwijs is een investering in de toekomst, ook lokaal
D66 heeft vertrouwen in de kwaliteit van de Noorderschool op lange termijn. Daarom kiezen wij voor behoud en nieuwbouw van de Noorderschool.

De gemeente moet zich realiseren dat het sluiten van de bibliotheek het vertrek van een belangrijke voorziening uit het dorp betekent. De bezuiniging staat in de boeken voor 2015, tot die tijd moet het college onderzoeken hoe een vertrek van de bibliotheek gecompenseerd kan worden met digitalisering en eventuele buurtbibliotheken.

Geen onderzoek naar verwerpelijke voorstellen zoals betaald parkeren
D66 wil dat onderzoeken naar het invoeren van betaald parkeren en het uitbesteden van de buitendienst niet worden uitgevoerd. Beide bezuinigingsmaatregelen zijn volstrekt onwenselijk!

Geld wordt pas begroot als duidelijk is wat er voor dat geld gedaan wordt
D66 heeft zich tijdens de algemene beschouwingen verzet tegen het vergroten van de lokale riool lasten, zonder onderliggend plan waar deze kostenstijging voor nodig is. Een meerderheid van de raad besloot anders en nu blijkt dat er voor het extra opgehaalde geld weinig gedaan is. In deze tegenbegroting blijft ons principe gehanteerd dat we geen kosten inboeken voor onderwerpen waar we de details niet van kennen.

Versneld naar een moderne gemeente
De toekomst van gemeenten en gemeentehuizen ligt ondubbelzinnig in de digitale dienstverlening. Het belang van de fysieke aanwezigheid van een gemeentehuis en een eigen loket is aan inflatie onderhevig. Deze ontwikkeling gaat met stapjes en er moet rekening gehouden worden met inwoners die de digitale snelweg minder goed machtig zijn. Het werken op afspraak en het telefonisch beantwoorden van vragen is echter ook voor deze inwoners een uitkomst.

Voorkom tegenvallers, schaf Diftar af
De laatste jaren is de gemeente in haar jaarrekeningen genoeg voor negatieve verrassingen komen te staan. Één van de belangrijkste boosdoeners is het Diftar-systeem, dat al jaren niet kostendekkend uit te voeren is. D66 wil zo spoedig mogelijk van dit systeem af.

Ook wij moeten inleveren
Om bij te dragen aan de bezuinigingen en om een gebaar te maken naar het hele dorp kiest de raad voor een korting van 5% op de presentiegelden voor raadsleden. Daarnaast zal de raad weer zelf zijn eigen vergaderingen leiden en hier geen externe voorzitter voor aantrekken. Ook de ambtswoning van de burgemeester zal worden verkocht.

Ruimte scheppen voor nieuw beleid
D66 kiest vanaf 2013 voor het aannemen van de BOA voor de openbare ruimte. Het moet in Oostzaan mogelijk zijn om te handhaven op hinderlijke overtredingen, dat is nu nauwelijks het geval. Omdat we als gemeente meer handhavingmogelijkheden krijgen, heeft het ook zin om het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan betreffende schoolzones af te maken.

Daarnaast moet het project om de openbare verlichting te verduurzamen en oplaadpalen aan te schaffen voor elektrische auto’s doorgaan om de groene ambities van de gemeente waar te maken. Bij deze groene ambities hoort ook het vrijmaken van een klein bedrag voor dierenwelzijn.

Ook de investeringen in wegen zullen door D66 naar voren gehaald worden. Dit om te voorkomen dat alle kosten over de verkiezingen heen getild worden, waardoor een nieuwe ingrijpende bezuinigingsronde in 2015 nodig zal zijn.

WMO loket moet behouden blijven
D66 vindt het WMO loket één van de meest cruciale voorzieningen voor een zelfstandig dorp. Wij kunnen het niet permitteren om dit loket weg te bezuinigen.

OZB stijgt niet verder dan de inflatie
Een extra verhoging van de OZB is bij D66 niet nodig.

Iedereen zal iets van de bezuinigingen merken
D66 bezuinigt de komende jaren door te streven naar een nog efficiëntere ambtelijke organisatie, meer inkomensafhankelijke bijdragen in de WMO, zowel cultuur als sport leveren op grond van gelijkheid in op hun subsidies, de bijdrage van de gemeente aan de brede school gaat naar beneden, incidentele uitgaven in de begroting kunnen gedekt worden met de beschikbare gelden uit verkoop van de NUON aandelen, producten bij burgerzaken zullen echt kostendekkend worden en dus voor de burger enkele euro’s in prijs stijgen, subsidies voor toerismebevordering worden ingetrokken en de afschrijvingstermijnen en afschrijvingsmethodieken worden aangepast.

Zie hieronder de bijbehorende cijfers bij de Tegenbegroting 2013
Het Oostzaanse Gemeenteraadslid Bert Jongert heeft voor de verkiezingen van 12 september a.s. een plaats gekregen op de kandidatenlijst van GroenLinks. Als nummer 21 van de lijst zal hij de komende maanden actief zijn om GroenLinks aan een mooi verkiezingsresultaat helpen.

Het verbaast de plaatselijke GroenLinks afdeling niet wanneer Bert met behulp van voorkeurstemmen uit de Noord-Hollandse regio hoge ogen gaat gooien in Den Haag.

Bert Jongert is een deskundig en bevlogen politicus die met beide benen op de grond staat.

Hij wil een weg banen uit de crisis door te vechten voor locale economische en maatschappelijke initiatieven om zo mensen op een duurzame wijze hun eigen brood te laten verdienen. Hij draagt dit uit in de plaatselijke politiek en in zijn werk voor Max Havelaar.

De speerpunten van Bert:

 • Arbeid goedkoper, vervuiling duurder
 • Een bloeiende economie die draait op zon en wind i.p.v. kolen en gas
 • Hoogspanningskabels onder de grond
 • Geen kinderen in de armoede
 • Gelijke kansen voor iedereen

Bert is een man die zijn loopbaan is begonnen op de LTS en via een opleiding retailmanagement zijn sporen nu verdient in de wereldwijde Fair Trade handel.
In Oostzaan is Bert een bekend gezicht, vroeger actief in het jeugdwerk, sinds enige jaren als gedreven en deskundig raadslid voor de fractie van GroenLinks.

Alle waardering voor de VVD fractie die de problematiek rond de hoogspanningsleidingen op de de agenda weet te houden en begrijpelijk dat de VVD daarmee in Oostzaan in campagnetijd de publiciteit zoekt. Als je het daarbij over feiten gaat hebben is het goed om dan wel met juiste feiten te komen.

In het stukje onder feit 1 meldt Edwin Stokvis dat de VVD de enige partij is geweest die het probleem heeft opgepakt. Dat is pertinent onjuist. In de vorige periode heeft in Oostzaan Gemeentebelangen in de persoon van Peter Visser heel veel ondernomen om de kwestie in Den Haag aan te kaarten en hij haalde de toenmalige minister van der Hoeven naar Oostzaan om haar met de neus op de feiten te drukken. Door zijn inspanningen werd het onderwerp in Den Haag en bij Tennet serieus genomen, waardoor er iets aan de geluidsoverlast is gedaan en er naar alternatieven is gekeken. Maar zijn pogingen om de leidingen ondergronds te krijgen of langs een ander tracé te laten lopen bleken niet haalbaar.

Zelf heb ik enkele malen contact gehad met Diederik Samsom om draagvlak te krijgen bij de PvdA fractie in de Tweede Kamer. Hij was destijds woordvoerder op dat vlak en heeft Oostzaan gesteund. Ook heb ik de Hoogspanningsproblematiek als lid van de commissie Milieu en Mobiliteit van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op de agenda gezet. Dat heeft er toe geleid dat ik als woordvoerder van de VNG op dit punt twee maal overleg heb gehad met het ministerie van VROM. Een keer in een regulier overleg met de toenmalige minister Cramer en een keer als delegatieleider in een overleg met het Directoraat Veiligheid. Dat heeft destijds o.a. geleid tot toezeggingen met betrekking tot onderzoek en inventarisatie naar knelpunten in bestaande situaties . Onderzoek dat nu een onderlegger voor een uitkoopregeling is. De VNG heeft op dit moment helaas geen ambtelijke capaciteit beschikbaar om dit dossier verder te ondersteunen.

Voorts heeft CDA wethouder Stevens een platform van 16 Hoogspannings gemeenten opgericht waarmee de lobby naar het Rijk extra gewicht heeft gekregen. Hoezo VVD enige partij die er wat aan gedaan heeft?

Overigens was de insteek van Tina Schaafsma en mij steeds de volksgezondheid vanwege de mogelijke effecten van de straling. Dat wordt door het rijk nog steeds ontkend, gezien de brief van minister Verhagen. Het gaat nu om een uitkoopregeling voor de zakelijk rechtstrook onder alle hoogspanningsleidingen en die is veel smaller dan de de 0,4 microteslastrook die voor de volksgezondheid van belang is en die geldt als richtlijn voor nieuwbouwsituaties. Als die strook wordt toegepast, is er veel meer geld nodig dan de 400 miljoen waarvan nu sprake is.

Blijvende aandacht is vereist!

Eelco Taams
PvdA-wethouder

Door: Edwin Stokvis
Blijkbaar is de verkiezingscampagne nu werkelijk begonnen. Normaal verwacht je dan dat partijen of personen met elkaar in discussie gaan. Maar blijkbaar vindt de redactie van Beeld van een Dorp (jammer dat niemand weet, wie de schrijver van dit stuk is) het belangrijk om met een opiniestuk te komen over 380kV en met name de opstelling van de VVD daarin.

Het staat de redactie natuurlijk vrij om elk stuk te schrijven die het wil, daar zijn wij democraten genoeg voor. Alleen klopt het stuk inhoudelijk niet, en wordt er selectief gewinkeld om tot een voor ons opmerkelijk stuk te komen.

Feit 1: Volgens ons is vriend en vijand erover eens dat Tine Schaafsma-Buys er alles aan doet om de 380kV problematiek onder de aandacht te houden. Het was voor haar zelfs de belangrijkste drijfveer om zich te kandideren voor de tweede Kamerverkiezingen. Van binnen de VVD invloed uitoefen om tot resultaat te komen. Ook op het landelijk VVD congres van zaterdag 23 juni heeft zij weer aandacht gevraagd voor dit probleem. Zij heeft er op aangedrongen, dat de VVD de problematiek in het nieuwe verkiezingsprogramma opneemt. Dat heeft tot nu toe geen enkele partij gedaan. De VVD is ook de enige partij geweest, die het probleem in het verleden heeft opgepakt, hoe hard andere partijen nu ook roepen dat zij er ook iets aan doen.

Feit 2: Wij delen de mening dat het rijk treuzelt, maar het is ontegenzeggelijk waar dat het ministerie bezig was met een regeling en dat door het mislukken van het Catshuisoverleg dit niet meer de hoogste prioriteit had en heeft. Er zijn immers immense financiële problemen. De VVD loopt daar, in tegenstelling tot de weglooppartij van Wilders, de socialisten van Roemer en de pessimisten van de PvdA niet voor weg. Er moest eerst een akkoord gesloten worden over hoe Nederland moet bezuinigen om de schuld van elk kind dat geboren wordt (25 000 euro) teniet te doen.

Feit 3: Er is geen geld gereserveerd voor de uitkoopregeling 380kV bij het lente-akkoord. Dat kon ook niet, want het is nieuw beleid. Net zoals wij in Oostzaan door het slechte financiële huishoudboekje geen nieuw beleid kunnen initiëren, kan dat landelijk ook niet voordat duidelijk is, wat er na de onderhandelingen in het najaar overblijft. Het was ook niet alleen de VVD, die bij de onderhandelingen aan tafel zat.  Het CDA, Groen Links, D66 en CU deden mee aan het akkoord en zoals bekend is D66 nou niet bepaald een voorstander van de uitkoopregeling. Blijkbaar heeft de schrijver van dit stuk gemist dat er nog meer partijen meededen aan het akkoord. Maar goed het is altijd makkelijk om er één partij uit te halen.

Feit 4: Volgens het tendentieuze stuk in Beeld van een Dorp “wacht de VVD af”. Dat hebben wij nog nooit gedaan op dit dossier. Het feit dat er überhaupt over een uitkoopregeling wordt gesproken is alleen te danken aan de inspanningen van de VVD. Eerst toen er iets op stapel stond, hebben andere partijen zich aangesloten.

VVD Oostzaan wijst berichtgeving als deze dus af. Zij is tendentieus, niet feitelijk en vertelt niet het hele verhaal. Het is ook makkelijk je als schrijver je te verstoppen onder de naam van de redactie. Beeld van een Dorp zou geen partijpolitiek moeten bedrijven. Zij is immers een omroep, die gesubsidieerd wordt door alle burgers en niet alleen door niet-VVD’ers.

Een gemiste kans..

In ons land zijn 1300 gezinnen in afwachting van een oplossing voor de door hoogspanningslijnen veroorzaakte problemen. Nog altijd is het niet duidelijkheid hoe de uitkoopregeling eruit gaat zien. Inwoners in Oostzaan hebben zich de afgelopen jaren ongelooflijk druk gemaakt om Den Haag te bewegen naar een definitieve oplossing. Het Rijk treuzelt. De VVD Oostzaan geeft nu Geert Wilders de schuld van het uitstel. Hij heeft immers het kabinet Rutte onderuit gehaald. Maar die redenering is te gemakkelijk. Er worden al jaren redenen gevonden om vooral geen haast te maken. Een van de argumenten zijn de kosten. Om de gezinnen die onder of in de nabijheid van hoogspanningslijnen wonen tegemoet te komen is een bedrag van bijna een half miljard euro nodig.

Beeld van een Dorp schreef hier een jaar geleden (19 juni 2011) al een artikel over. De VVD Oostzaan schrijft op haar website dat minister Verhagen heeft aangegeven dat een uitkoopregeling naar verwachting € 400 miljoen gaat kosten. De verdeling is nog onbekend. In het lente akkoord is er geen geld voor gereserveerd (was de VVD daar niet bij?). Het nieuwe kabinet mag het uitzoeken.
Onduidelijk is verder wat in betreffende gemeenten met de panden gaat gebeuren die leeg komen te staan. Sloop? Dichttimmeren? En hoe worden gemeenten gecompenseerd voor gederfde inkomsten? Allemaal onduidelijk. Misschien dat de samenwerkende Hoogspanningsgemeenten er een oplossing voor hebben? Tot nu toe heeft het ministerie er met geen woord over gerept. Waarschijnlijk wordt het dus: ‘Pech gehad gemeente Oostzaan’.

Alternatief
In de Zaanstreek zijn 281 woningen die voor een uitkoopregeling in aanmerking komen, dus zo’n 20% van het landelijk totaal. Het is natuurlijk niet duidelijk of alle eigenaren van woningen gebruik gaan maken van de regeling. Maar als ze dat wel zouden doen en er is sprake van een evenredige verdeling van de middelen, dan zou dus zo’n 80 miljoen naar de Zaanstreek moeten voor de uitkoopregeling. Deze redenering is vanzelfsprekend te kort door de bocht. Niet alle huizen hebben een marktwaarde van 266.000 – 300.000 euro. Als we toch even van deze redenering uitgaan, ontstaat vanzelf de vraag waarom niet als uitgangspunt wordt gekozen een alternatief tracé, of het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen. Dat moet toch wel voor 80 miljoen uit te voeren zijn.
Het Rijk heeft geld over voor een oplossing en dus veel ook. Maar inspanningen om een innovatieve oplossing te bieden blijven achterwege. Wat een onbeschrijflijk gebrek aan fantasie en durf. “Het kan niet”, is de veel gehoorde opmerking. ‘Kan niet’ ligt op het kerkhof. Alternatieven zijn aangedragen door het Comité Oostzaan380kV. Haalbaarheid van die alternatieven is ook door het comité de afgelopen jaren aangetoond. Maar nu is het wel akelig stil.

De lachende derde lijkt vooral netbeheerder TenneT. Dat bedrijf heeft de afgelopen jaren er klaarblijkelijk een belang bij gehad om vooral de zaken te vertragen. Inmiddels zijn we ruim zes jaar verder.

Bedrijven
In de hele discussie over de uitkoopregeling valt tenslotte nog een ander punt op. Over bedrijven die onder of in de directe nabijheid van hoogspanningslijnen zijn gesitueerd wordt met geen woord gerept. De Firma Ruig Wild & Gevogelte is zo’n bedrijf. Dit bedrijf zou in de nabije toekomst wellicht eens willen uitbreiden, mogelijk op de nieuwe bedrijfsterreinen van de gemeente Oostzaan. Op de vrijgekomen grond aan het Zuideinde mag dan vervolgens niet gebouwd worden, althans geen woningen. Daardoor wordt een verhuizing van Ruig naar een andere locatie vrijwel onbetaalbaar. Merkwaardig dat hierover alle betrokkenen zwijgen. De Oostzaanse politiek heeft hier een extra argument om eens flink aan de bel te trekken in Den Haag.

Verkiezingen
12 September gaan we naar de stembus. Een prachtige gelegenheid voor partijen om in de verkiezingscampagnes te laten zien wat ze echt willen. Een aantal gaan hopelijk, gelet op de enorme kosten, kiezen voor een alternatieve oplossing, waarbij de leefbaarheid van dorpen als Oostzaan en Zaanstad niet wordt aangetast. Dat moet de inzet zijn voor de lobby. Niet – VVD Oostzaan – ‘we gaan wachten tot het nieuwe kabinet er is’. Of de inschatting wordt gemaakt dat de inwoners die voor een uitkoopregeling in aanmerking komen het wel mooi vinden. Dit soort geluiden horen we inmiddels ook in Oostzaan. Zo zijn door alle vertragingen Oostzaners murw gemaakt voor een echte, duurzame oplossing en zit het dorp met de gebakken peren.Oostzaan – Woensdagavond kreeg Eliterenner Gerard Windhouwer het eerste exemplaar overhandigd van ’320 Keer Links-af…’ uit handen van de schrijver Gerrie Hulsing. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst van de Contactgroep Bedrijven Oostzaan in het nieuwe pand van Piet Boon.

1984 – “Het is voor ons als wielercomité niet meer op te brengen”, sprak secretaris-penningmeester Piet Bakker. Het scheen er dus alles van weg te hebben dat het Oostzaans Wielercomité na veertien jaar op zou houden te bestaan.

Bijna was in het nog niet zo grijze verleden de Ronde van Oostzaan afgevoerd van de jaarlijkse wielerkalender. Maar gelukkig werd hij in 1985 ‘gewoon’ weer gereden. Oostzaner Jan de Nijs had namelijk de wereldtitel stayeren op zijn naam gebracht. Dat moest natuurlijk gevierd worden. Wat was nou een betere gelegenheid dan de Ronde van Oostzaan? Het zijn deze verhalen die Gerrie Hulsing zo prachtig heeft vastgelegd in het boek “320 Keer Links-af…”. Speciaal voor de 40ste editie van de Ronde van Oostzaan geschreven. Hij liep al enige tijd met het idee om een boek over de Oostzaanse wielerklassieker te schrijven. Stichting Komité Wielerronde Oostzaan had daar wel oren naar. Hulsing is bijzonder goed ingevoerd in de sport. Hij schreef diverse boeken. Een daarvan was een kroniek over de Zaanse Wielerclub DTS.

In “320 keer Links-af…” worden alle edities van de Ronde van Oostzaan beschreven, met alle uitslagen en natuurlijk met een fantastische hoeveelheid foto’s. Ongelooflijk hoeveel er bewaard is gebleven. Hulsing heeft het prachtig aan elkaar geschreven en zo een beeld geschapen van een bijzondere wielerkoers. Want dat mag wel duidelijk zijn, de Ronde van Oostzaan is een listige. Vooral als de Elite/Belofte/Amateurs aan de start verschijnen voor 80 rondjes op het kilometer lange parcours. Een loodzwaar, rechthoekig parcours met vier linker bochten. Vaart maken op de rechte stukken en meteen in de remmen voor de haakse bochten. Veel renners halen die 320 keer links-af niet eens, maar stappen riant voor de meent af.
De zwaarte van de Ronde van Oostzaan is daarentegen geen belemmering voor renners en wielerploegen om mee te doen. In veertig jaar zijn er honderden naar Oostzaan gekomen om mee te doen.

1991 – …Het resultaat was duidelijk: een bloedstollende eindsprint! John Bruin wist deze in zijn voordeel te beslechten met Eric-Hans Paauwe als tweede. “Een behoorlijke zware koers”, hijgde winnaar Bruin na afloop…

De uitreiking aan Gerard Windhouwer is eigenlijk ook wel logisch. Windhouwer neemt dit jaar in de 40ste Ronde van Oostzaan afscheid als Eliterenner. Gerard heeft vaak meegedaan aan de Ronde van Oostzaan. “Dat legde ook wel wat druk op me. Want dorpsgenoten verwachten natuurlijk wel wat van je.” Hij maakte die verwachtingen meer dan waar. Met regelmaat tref je hem bij de eerste 10 in de uitslag. Het mooiste moment voor hem was natuurlijk toen hij in 2002 als eerste over de meent ging!

Een prachtig boek over 40 edities van de Ronde van Oostzaan.

INFO
Het boek “320 Keer Links-af…” van Gerrie Hulsing is een uitgave van Uitgeverij Op den Vinken uit Purmerend. Zie ook www.opdenvinken.nl. Het is verkrijgebaar bij Gerrie Hulsing in de zaak: H&S (naast tuincentrum Ranzijn), Kleine Tocht 28, Zaandam. Het kost € 14,95. Bestellen kan ook via de website: www.opdenvinken.nl.


Oud-Tour prominenten aan de Start
De veertigste Ronde van Oostzaan wordt spectaculair. Dat bleek woensdagavond tijdens een bijeenkomst van de Contactgroep Bedrijven Oostzaan. Stichting Komité Oostzaan openbaarde daar het programma voor de jubileumronde die op zondag 5 augustus wordt gereden. Natuurlijk kent de Ronde van Oostzaan haar vaste onderdelen: De Sportklasse, Nieuwelingen en Elite/Amateurs/Beloften. Maar bij een jubileum hoort iets extra’s. Het comité was er snel uit: een derny race, maar dan met Solexen! Als kers op de jubileumtaart werden een groot aantal oud-Tour prominenten uitgenodigd om mee te doen. Aan de start verschijnen op 5 augustus

Joop Zoetemelk, Johan van der Velden, Maarten den Bakker, Bart Voskamp, Max van Heeswijk en Theo Smit.

De lijst is nog niet helemaal compleet, maar dit zijn in elk geval de renners die zeker komen. Het interessante rennersveld wordt aangevuld met locale en regionale prominenten.

Dubbel jubileum
Eigenlijk wordt er op 5 augustus een dubbel jubileum gevierd. De Ronde van het Lage Land bestaat ook 40 jaar. Deze juniorenklassieker benaderde twee jaar geleden het Komité Wielerronde Oostzaan met de vraag of Oostzaan als Start- en Finishplaats wilde fungeren. Dat wilde Oostzaan maar al te graag. Dankzij de voortreffelijke contacten die het Komité heeft met de wielerwereld waren de afspraken snel gemaakt en doorkruist de Ronde van het Lage Land voor derde keer in successie het dorp. Zie ook: www.profrondevannoordholland.nl.

Programma
Het programma ziet er alsvolgt uit:

 • 12.01 uur – Start Ronde van het Lage Land
 • 12.05 uur – Sportklasse (50 kilometer)
 • 13.30 uur – Nieuwelingen (40 kilometer)
 • 1e en 2e manche Oud beroeprenners/Prominenten achter de Solex
 • Finish Ronde van het Lage Land
 • 15.40 uur – Afscheid Gerard Windhouwer als Elite Renner
 • 15.45 uur – Elite/Belofte/Amateurs (80 kilometer)
 • Finale Oud beroeprenners/Prominenten achter de Solex

Goede Doelen
Stichting Wielerkomité Oostzaan heeft in het verlengde van het jubileum een aantal locale Goede Doelen gesteund. Zo ontvingen de deelnemende teams aan de Ride for the Roses (www.ridefortheroses.nl) en de Alpe d’Huzes (www.opgevenisgeenoptie.nl) een cheque ter ondersteuning van hun activiteiten. De Alpe d’Huzesploegen Neven voor Leven en Bedwing dat Ding hebben de alp beklommen. Het Scotelteam Ride for the Roses rijdt op 9 september hun rit. Doel van de acties van alle teams is het ophalen van zoveel mogelijk geld. De opbrengst komt ten goede aan het KWF.

Sociale Media
Alle activiteiten van de Wielerronde Oostzaan zijn goed te volgen via de sociale media. Kijk op www.rondevanoostzaan.nl. Of volg via Twitter: @RondevOostzaan.
Het wielerkomité is ook actief op facebook: www.facebook.com/#!/ronde.vanoostzaan.
Via info@rondevanoostzaan.nl is de Ronde van Oostzaan bereikbaar voor vragen, suggesties en ideeën.

Laatste Nieuws
Nieuwscategorieën
Archief