Archive for June, 2012


In opdracht van de gemeente Oostzaan is begin 2012 door SGBO een tevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitgevoerd. Oostzaan scoort gemiddeld een 7,6.

Onderzocht is hoe aanvragers van voorzieningen zoals hulp in het huishouden, rolstoelen, scootmobielen en aanvullend openbaar vervoer de aanvraagprocedure en de ondersteuning waarderen. Ook wordt de bekendheid van de Wmo-raad getoetst. 125 Gemeenten hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Gemeente Oostzaan scoorde op elk onderwerp minimaal gelijk aan of hoger dan de landelijke referentiegroep.

De aanvraagprocedure scoort een 7,5. De tijd die wordt genomen en de wijze van behandeling wordt het meest positief beoordeeld. Met de hoge score op breder kijken dan de aanvraag blijkt dat de Wmo-consulenten “de kanteling” integreren in hun werkwijze.

Hulp bij het huishouden krijgt een 7,8. Een mooie score van 100% op de aandacht en interesse van de medewerkers. Minder tevreden is men over vervanging bij ziekte.

De hulpmiddelen krijgen een rapportcijfer 7,7. Het meest tevreden is men over de kwaliteit van de hulpmiddelen. Scootmobielgebruikers komen in de openbare ruimte nog wel eens problemen tegen.

Gebruikers van aanvullend openbaar vervoer (inclusief de Belbus) beoordelen dit vervoer met een 7,4. De behulpzaamheid van de chauffeur wordt erg gewaardeerd (98%). Minst tevreden zijn de ondervraagde inwoners over de te bereizen afstand.

De bekendheid van de Wmo-raad was al groter dan bij andere gemeenten en is iets gestegen. De informatie daarover hebben de ondervraagden met name via de gemeente/het Wmo-loket verkregen.

Conclusie uit het onderzoek is dat de kwaliteit van de ondersteuning iets is verbeterd en dat deze daadwerkelijk bijdraagt aan de doelstelling van de Wmo langer zelfstandig te kunnen wonen en mee te kunnen doen aan de samenleving.

Volledige rapport
Het volledige onderzoeksrapport is te lezen op de website van de gemeente Oostzaan.

Bron:
Dit artikel komt van gemeentelijke website.


Landschap Noord-Holland pakt uit voor 15-jarigen Bezoekerscentrum Ilperveld
bij Landsmeer bestaat 15 jaar

Het bezoekerscentrum Ilperveld bestaat in 2012 15 jaar. Ben je ook 15 of wordt je het in de loop van dit jaar? Geef je dan op en maak kans op een leuke kanotocht met een lekkere picknick op een eiland in de natuur. Die
gaat bij goed weer plaatsvinden op zondag 15 juli. In totaal kun je met z’n 15-en meedoen. Als je liever roeit mag dat natuurlijk ook.

Geef je uiterlijk 10 juli op via l.doornhein@landschapnoordholland.nl en je hoort tijdig of je bij de gelukkigen hoort. Voor bezoekers van het Ilperveld heeft Landschap Noord-Holland nog meer in petto. De 15.000e die dit jaar in het bezoekerscentrum langs komt krijgt een volledig verzorgde vaartocht voor 20 personen met picknick aangeboden.

Het Bezoekerscentrum Ilperveld is te vinden aan de Kanaaldijk 32A, 1121 NX Landsmeer Kijk voor informatie over de locatie op: www.ilperveld.nl

Fotobron
De foto is gemaakt door Mike Rouweler.

diftar
Gemeenteraad heeft in meerderheid steun uitgesproken voor afschaffing van Diftar. Alleen de fractie van GroenLinks stemde tegen een motie van de Lijst Julius. De Raad wil nu dat op korte termijn wordt overgestapt op een nieuw en modern afvalsysteem dat kostendekkend is. Argumenten om Diftar af te wijzen zijn: allerelei vormen van ontwijkgedrag (denk aan dumpen elders in het dorp, of over de gemeentegrens heen), het weegsysteem is kwetsbaar, weegverschillen kunnen niet worden doorbelast. De kosten van weegverschillen drukken op de begroting.

De Raad wil nu minimaal twee alternatieven waaruit gekozen kan worden, waarbij van te voren duidelijk is wat de financiële consequenties zijn. Naast helderheid over de kosten, moet een nieuw systeem duurzaam zijn, en dient er voldoende aandacht te zijn voor het milieu. Scheiding van afval en verlaging van het afvalaanbod dient uitgangspunt te zijn. Het college zal de motie van de Lijst Julius gaan uitvoeren.

D66 komt ook deze keer met een tegenbegroting. Wij kiezen wederom voor een moderne en groene koers naar voren. In de tegenbegroting van D66 is uiteindelijk een ruim overschot aanwezig om eventuele tegenvallers, of noodzakelijke extra uitgaven die de komende jaren op ons af komen op te vangen.

Onderwijs is een investering in de toekomst, ook lokaal
D66 heeft vertrouwen in de kwaliteit van de Noorderschool op lange termijn. Daarom kiezen wij voor behoud en nieuwbouw van de Noorderschool.

De gemeente moet zich realiseren dat het sluiten van de bibliotheek het vertrek van een belangrijke voorziening uit het dorp betekent. De bezuiniging staat in de boeken voor 2015, tot die tijd moet het college onderzoeken hoe een vertrek van de bibliotheek gecompenseerd kan worden met digitalisering en eventuele buurtbibliotheken.

Geen onderzoek naar verwerpelijke voorstellen zoals betaald parkeren
D66 wil dat onderzoeken naar het invoeren van betaald parkeren en het uitbesteden van de buitendienst niet worden uitgevoerd. Beide bezuinigingsmaatregelen zijn volstrekt onwenselijk!

Geld wordt pas begroot als duidelijk is wat er voor dat geld gedaan wordt
D66 heeft zich tijdens de algemene beschouwingen verzet tegen het vergroten van de lokale riool lasten, zonder onderliggend plan waar deze kostenstijging voor nodig is. Een meerderheid van de raad besloot anders en nu blijkt dat er voor het extra opgehaalde geld weinig gedaan is. In deze tegenbegroting blijft ons principe gehanteerd dat we geen kosten inboeken voor onderwerpen waar we de details niet van kennen.

Versneld naar een moderne gemeente
De toekomst van gemeenten en gemeentehuizen ligt ondubbelzinnig in de digitale dienstverlening. Het belang van de fysieke aanwezigheid van een gemeentehuis en een eigen loket is aan inflatie onderhevig. Deze ontwikkeling gaat met stapjes en er moet rekening gehouden worden met inwoners die de digitale snelweg minder goed machtig zijn. Het werken op afspraak en het telefonisch beantwoorden van vragen is echter ook voor deze inwoners een uitkomst.

Voorkom tegenvallers, schaf Diftar af
De laatste jaren is de gemeente in haar jaarrekeningen genoeg voor negatieve verrassingen komen te staan. Één van de belangrijkste boosdoeners is het Diftar-systeem, dat al jaren niet kostendekkend uit te voeren is. D66 wil zo spoedig mogelijk van dit systeem af.

Ook wij moeten inleveren
Om bij te dragen aan de bezuinigingen en om een gebaar te maken naar het hele dorp kiest de raad voor een korting van 5% op de presentiegelden voor raadsleden. Daarnaast zal de raad weer zelf zijn eigen vergaderingen leiden en hier geen externe voorzitter voor aantrekken. Ook de ambtswoning van de burgemeester zal worden verkocht.

Ruimte scheppen voor nieuw beleid
D66 kiest vanaf 2013 voor het aannemen van de BOA voor de openbare ruimte. Het moet in Oostzaan mogelijk zijn om te handhaven op hinderlijke overtredingen, dat is nu nauwelijks het geval. Omdat we als gemeente meer handhavingmogelijkheden krijgen, heeft het ook zin om het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan betreffende schoolzones af te maken.

Daarnaast moet het project om de openbare verlichting te verduurzamen en oplaadpalen aan te schaffen voor elektrische auto’s doorgaan om de groene ambities van de gemeente waar te maken. Bij deze groene ambities hoort ook het vrijmaken van een klein bedrag voor dierenwelzijn.

Ook de investeringen in wegen zullen door D66 naar voren gehaald worden. Dit om te voorkomen dat alle kosten over de verkiezingen heen getild worden, waardoor een nieuwe ingrijpende bezuinigingsronde in 2015 nodig zal zijn.

WMO loket moet behouden blijven
D66 vindt het WMO loket één van de meest cruciale voorzieningen voor een zelfstandig dorp. Wij kunnen het niet permitteren om dit loket weg te bezuinigen.

OZB stijgt niet verder dan de inflatie
Een extra verhoging van de OZB is bij D66 niet nodig.

Iedereen zal iets van de bezuinigingen merken
D66 bezuinigt de komende jaren door te streven naar een nog efficiëntere ambtelijke organisatie, meer inkomensafhankelijke bijdragen in de WMO, zowel cultuur als sport leveren op grond van gelijkheid in op hun subsidies, de bijdrage van de gemeente aan de brede school gaat naar beneden, incidentele uitgaven in de begroting kunnen gedekt worden met de beschikbare gelden uit verkoop van de NUON aandelen, producten bij burgerzaken zullen echt kostendekkend worden en dus voor de burger enkele euro’s in prijs stijgen, subsidies voor toerismebevordering worden ingetrokken en de afschrijvingstermijnen en afschrijvingsmethodieken worden aangepast.

Zie hieronder de bijbehorende cijfers bij de Tegenbegroting 2013
Het Oostzaanse Gemeenteraadslid Bert Jongert heeft voor de verkiezingen van 12 september a.s. een plaats gekregen op de kandidatenlijst van GroenLinks. Als nummer 21 van de lijst zal hij de komende maanden actief zijn om GroenLinks aan een mooi verkiezingsresultaat helpen.

Het verbaast de plaatselijke GroenLinks afdeling niet wanneer Bert met behulp van voorkeurstemmen uit de Noord-Hollandse regio hoge ogen gaat gooien in Den Haag.

Bert Jongert is een deskundig en bevlogen politicus die met beide benen op de grond staat.

Hij wil een weg banen uit de crisis door te vechten voor locale economische en maatschappelijke initiatieven om zo mensen op een duurzame wijze hun eigen brood te laten verdienen. Hij draagt dit uit in de plaatselijke politiek en in zijn werk voor Max Havelaar.

De speerpunten van Bert:

  • Arbeid goedkoper, vervuiling duurder
  • Een bloeiende economie die draait op zon en wind i.p.v. kolen en gas
  • Hoogspanningskabels onder de grond
  • Geen kinderen in de armoede
  • Gelijke kansen voor iedereen

Bert is een man die zijn loopbaan is begonnen op de LTS en via een opleiding retailmanagement zijn sporen nu verdient in de wereldwijde Fair Trade handel.
In Oostzaan is Bert een bekend gezicht, vroeger actief in het jeugdwerk, sinds enige jaren als gedreven en deskundig raadslid voor de fractie van GroenLinks.

Alle waardering voor de VVD fractie die de problematiek rond de hoogspanningsleidingen op de de agenda weet te houden en begrijpelijk dat de VVD daarmee in Oostzaan in campagnetijd de publiciteit zoekt. Als je het daarbij over feiten gaat hebben is het goed om dan wel met juiste feiten te komen.

In het stukje onder feit 1 meldt Edwin Stokvis dat de VVD de enige partij is geweest die het probleem heeft opgepakt. Dat is pertinent onjuist. In de vorige periode heeft in Oostzaan Gemeentebelangen in de persoon van Peter Visser heel veel ondernomen om de kwestie in Den Haag aan te kaarten en hij haalde de toenmalige minister van der Hoeven naar Oostzaan om haar met de neus op de feiten te drukken. Door zijn inspanningen werd het onderwerp in Den Haag en bij Tennet serieus genomen, waardoor er iets aan de geluidsoverlast is gedaan en er naar alternatieven is gekeken. Maar zijn pogingen om de leidingen ondergronds te krijgen of langs een ander tracé te laten lopen bleken niet haalbaar.

Zelf heb ik enkele malen contact gehad met Diederik Samsom om draagvlak te krijgen bij de PvdA fractie in de Tweede Kamer. Hij was destijds woordvoerder op dat vlak en heeft Oostzaan gesteund. Ook heb ik de Hoogspanningsproblematiek als lid van de commissie Milieu en Mobiliteit van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op de agenda gezet. Dat heeft er toe geleid dat ik als woordvoerder van de VNG op dit punt twee maal overleg heb gehad met het ministerie van VROM. Een keer in een regulier overleg met de toenmalige minister Cramer en een keer als delegatieleider in een overleg met het Directoraat Veiligheid. Dat heeft destijds o.a. geleid tot toezeggingen met betrekking tot onderzoek en inventarisatie naar knelpunten in bestaande situaties . Onderzoek dat nu een onderlegger voor een uitkoopregeling is. De VNG heeft op dit moment helaas geen ambtelijke capaciteit beschikbaar om dit dossier verder te ondersteunen.

Voorts heeft CDA wethouder Stevens een platform van 16 Hoogspannings gemeenten opgericht waarmee de lobby naar het Rijk extra gewicht heeft gekregen. Hoezo VVD enige partij die er wat aan gedaan heeft?

Overigens was de insteek van Tina Schaafsma en mij steeds de volksgezondheid vanwege de mogelijke effecten van de straling. Dat wordt door het rijk nog steeds ontkend, gezien de brief van minister Verhagen. Het gaat nu om een uitkoopregeling voor de zakelijk rechtstrook onder alle hoogspanningsleidingen en die is veel smaller dan de de 0,4 microteslastrook die voor de volksgezondheid van belang is en die geldt als richtlijn voor nieuwbouwsituaties. Als die strook wordt toegepast, is er veel meer geld nodig dan de 400 miljoen waarvan nu sprake is.

Blijvende aandacht is vereist!

Eelco Taams
PvdA-wethouder

Door: Edwin Stokvis
Blijkbaar is de verkiezingscampagne nu werkelijk begonnen. Normaal verwacht je dan dat partijen of personen met elkaar in discussie gaan. Maar blijkbaar vindt de redactie van Beeld van een Dorp (jammer dat niemand weet, wie de schrijver van dit stuk is) het belangrijk om met een opiniestuk te komen over 380kV en met name de opstelling van de VVD daarin.

Het staat de redactie natuurlijk vrij om elk stuk te schrijven die het wil, daar zijn wij democraten genoeg voor. Alleen klopt het stuk inhoudelijk niet, en wordt er selectief gewinkeld om tot een voor ons opmerkelijk stuk te komen.

Feit 1: Volgens ons is vriend en vijand erover eens dat Tine Schaafsma-Buys er alles aan doet om de 380kV problematiek onder de aandacht te houden. Het was voor haar zelfs de belangrijkste drijfveer om zich te kandideren voor de tweede Kamerverkiezingen. Van binnen de VVD invloed uitoefen om tot resultaat te komen. Ook op het landelijk VVD congres van zaterdag 23 juni heeft zij weer aandacht gevraagd voor dit probleem. Zij heeft er op aangedrongen, dat de VVD de problematiek in het nieuwe verkiezingsprogramma opneemt. Dat heeft tot nu toe geen enkele partij gedaan. De VVD is ook de enige partij geweest, die het probleem in het verleden heeft opgepakt, hoe hard andere partijen nu ook roepen dat zij er ook iets aan doen.

Feit 2: Wij delen de mening dat het rijk treuzelt, maar het is ontegenzeggelijk waar dat het ministerie bezig was met een regeling en dat door het mislukken van het Catshuisoverleg dit niet meer de hoogste prioriteit had en heeft. Er zijn immers immense financiële problemen. De VVD loopt daar, in tegenstelling tot de weglooppartij van Wilders, de socialisten van Roemer en de pessimisten van de PvdA niet voor weg. Er moest eerst een akkoord gesloten worden over hoe Nederland moet bezuinigen om de schuld van elk kind dat geboren wordt (25 000 euro) teniet te doen.

Feit 3: Er is geen geld gereserveerd voor de uitkoopregeling 380kV bij het lente-akkoord. Dat kon ook niet, want het is nieuw beleid. Net zoals wij in Oostzaan door het slechte financiële huishoudboekje geen nieuw beleid kunnen initiëren, kan dat landelijk ook niet voordat duidelijk is, wat er na de onderhandelingen in het najaar overblijft. Het was ook niet alleen de VVD, die bij de onderhandelingen aan tafel zat.  Het CDA, Groen Links, D66 en CU deden mee aan het akkoord en zoals bekend is D66 nou niet bepaald een voorstander van de uitkoopregeling. Blijkbaar heeft de schrijver van dit stuk gemist dat er nog meer partijen meededen aan het akkoord. Maar goed het is altijd makkelijk om er één partij uit te halen.

Feit 4: Volgens het tendentieuze stuk in Beeld van een Dorp “wacht de VVD af”. Dat hebben wij nog nooit gedaan op dit dossier. Het feit dat er überhaupt over een uitkoopregeling wordt gesproken is alleen te danken aan de inspanningen van de VVD. Eerst toen er iets op stapel stond, hebben andere partijen zich aangesloten.

VVD Oostzaan wijst berichtgeving als deze dus af. Zij is tendentieus, niet feitelijk en vertelt niet het hele verhaal. Het is ook makkelijk je als schrijver je te verstoppen onder de naam van de redactie. Beeld van een Dorp zou geen partijpolitiek moeten bedrijven. Zij is immers een omroep, die gesubsidieerd wordt door alle burgers en niet alleen door niet-VVD’ers.

Een gemiste kans..

In ons land zijn 1300 gezinnen in afwachting van een oplossing voor de door hoogspanningslijnen veroorzaakte problemen. Nog altijd is het niet duidelijkheid hoe de uitkoopregeling eruit gaat zien. Inwoners in Oostzaan hebben zich de afgelopen jaren ongelooflijk druk gemaakt om Den Haag te bewegen naar een definitieve oplossing. Het Rijk treuzelt. De VVD Oostzaan geeft nu Geert Wilders de schuld van het uitstel. Hij heeft immers het kabinet Rutte onderuit gehaald. Maar die redenering is te gemakkelijk. Er worden al jaren redenen gevonden om vooral geen haast te maken. Een van de argumenten zijn de kosten. Om de gezinnen die onder of in de nabijheid van hoogspanningslijnen wonen tegemoet te komen is een bedrag van bijna een half miljard euro nodig.

Beeld van een Dorp schreef hier een jaar geleden (19 juni 2011) al een artikel over. De VVD Oostzaan schrijft op haar website dat minister Verhagen heeft aangegeven dat een uitkoopregeling naar verwachting € 400 miljoen gaat kosten. De verdeling is nog onbekend. In het lente akkoord is er geen geld voor gereserveerd (was de VVD daar niet bij?). Het nieuwe kabinet mag het uitzoeken.
Onduidelijk is verder wat in betreffende gemeenten met de panden gaat gebeuren die leeg komen te staan. Sloop? Dichttimmeren? En hoe worden gemeenten gecompenseerd voor gederfde inkomsten? Allemaal onduidelijk. Misschien dat de samenwerkende Hoogspanningsgemeenten er een oplossing voor hebben? Tot nu toe heeft het ministerie er met geen woord over gerept. Waarschijnlijk wordt het dus: ‘Pech gehad gemeente Oostzaan’.

Alternatief
In de Zaanstreek zijn 281 woningen die voor een uitkoopregeling in aanmerking komen, dus zo’n 20% van het landelijk totaal. Het is natuurlijk niet duidelijk of alle eigenaren van woningen gebruik gaan maken van de regeling. Maar als ze dat wel zouden doen en er is sprake van een evenredige verdeling van de middelen, dan zou dus zo’n 80 miljoen naar de Zaanstreek moeten voor de uitkoopregeling. Deze redenering is vanzelfsprekend te kort door de bocht. Niet alle huizen hebben een marktwaarde van 266.000 – 300.000 euro. Als we toch even van deze redenering uitgaan, ontstaat vanzelf de vraag waarom niet als uitgangspunt wordt gekozen een alternatief tracé, of het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen. Dat moet toch wel voor 80 miljoen uit te voeren zijn.
Het Rijk heeft geld over voor een oplossing en dus veel ook. Maar inspanningen om een innovatieve oplossing te bieden blijven achterwege. Wat een onbeschrijflijk gebrek aan fantasie en durf. “Het kan niet”, is de veel gehoorde opmerking. ‘Kan niet’ ligt op het kerkhof. Alternatieven zijn aangedragen door het Comité Oostzaan380kV. Haalbaarheid van die alternatieven is ook door het comité de afgelopen jaren aangetoond. Maar nu is het wel akelig stil.

De lachende derde lijkt vooral netbeheerder TenneT. Dat bedrijf heeft de afgelopen jaren er klaarblijkelijk een belang bij gehad om vooral de zaken te vertragen. Inmiddels zijn we ruim zes jaar verder.

Bedrijven
In de hele discussie over de uitkoopregeling valt tenslotte nog een ander punt op. Over bedrijven die onder of in de directe nabijheid van hoogspanningslijnen zijn gesitueerd wordt met geen woord gerept. De Firma Ruig Wild & Gevogelte is zo’n bedrijf. Dit bedrijf zou in de nabije toekomst wellicht eens willen uitbreiden, mogelijk op de nieuwe bedrijfsterreinen van de gemeente Oostzaan. Op de vrijgekomen grond aan het Zuideinde mag dan vervolgens niet gebouwd worden, althans geen woningen. Daardoor wordt een verhuizing van Ruig naar een andere locatie vrijwel onbetaalbaar. Merkwaardig dat hierover alle betrokkenen zwijgen. De Oostzaanse politiek heeft hier een extra argument om eens flink aan de bel te trekken in Den Haag.

Verkiezingen
12 September gaan we naar de stembus. Een prachtige gelegenheid voor partijen om in de verkiezingscampagnes te laten zien wat ze echt willen. Een aantal gaan hopelijk, gelet op de enorme kosten, kiezen voor een alternatieve oplossing, waarbij de leefbaarheid van dorpen als Oostzaan en Zaanstad niet wordt aangetast. Dat moet de inzet zijn voor de lobby. Niet – VVD Oostzaan – ‘we gaan wachten tot het nieuwe kabinet er is’. Of de inschatting wordt gemaakt dat de inwoners die voor een uitkoopregeling in aanmerking komen het wel mooi vinden. Dit soort geluiden horen we inmiddels ook in Oostzaan. Zo zijn door alle vertragingen Oostzaners murw gemaakt voor een echte, duurzame oplossing en zit het dorp met de gebakken peren.Eerste nationale herdenking voor omgekomen brandweermensen
Oostzaan(11 uur) – Op de brandweerkazerne Oostzaan werd vanochtend rond 11 uur de brandweervlag halfstok gehezen. Tezelfdertijd gebeurde dat bij alle brandweerkazernes van Brandweer Zaanstreek-Waterland. Hiermee sluiten de brandweerkorpsen aan bij de eerste nationale herdenking voor omgekomen brandweermensen. De vlag blijft halfstok tot 16.00 uur.

Arnhem (update 15.00 uur) - Zaterdagmiddag vond die eerste nationale herdenking voor omgekomen brandweermensen plaats. Dat gebeurde bij het Nationaal Brandweermonument in aanwezigheid van minister Opstelten en enkele honderden nabestaanden en andere genodigden. Er werd eer bewezen aan brandweermensen die sinds 5 mei 1945 tijdens een repressief optreden hun leven hebben gegeven in dienst van de samenleving.
Het nationale monument is een aanvulling op herdenkingsplaatsen die door brandweerkorpsen in de kazernes of gemeente zijn ingericht voor omgekomen collega’s.

Het Nationaal Brandweermonument, dat met de herdenkingsceremonie vandaag officieel in gebruik werd genomen, is een waardige nationale gedenkplaats voor de brandweer.
Het monument is ontworpen door beeldend kunstenaar Jeroen Doorenweerd. Bij het monument bouwde hij een installatie waarmee het Ereteken kan worden gemaakt. Het Ereteken wordt gemaakt door twee waterstralen uit brandweerspuiten die 10 elkaar op 10 meter hoogte treffen en zo een ereboog vormen. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft het Ereteken tijdens de ceremonie in werking gezet voor de brandweerlieden die omkwamen tijdens hun werk.
Op het monument staan de namen van negentig brandweerlieden.

Het bestuur van de stichting Nationaal Brandweermonument heeft de brandweerkorpsen opgeroepen om tijdens de herdenkingsceremonie de vlaggen halfstok te hangen. In de Zaanstreek werd dat onder anderen gedaan door het brandweerkorps Oostzaan.

Video
Hieronder een video geleend van het youtube kanaal van de Stichting Nationaal Brandweermonument
Vaststelling Jaarrekening 2011 uitgesteld
“Ik ben verbaasd om te horen van het college dat men het standpunt inneemt dat de huidige financiële situatie in Oostzaan vergeleken is met andere gemeenten die ook in vergelijkbare financiële moeilijkheden zitten. Dus dat de huidige situatie in Oostzaan niet te wijten is aan specifieke Oostzaanse omstandigheden. Ik heb daarvoor een negental voorbeelden genoemd, waarom het naar mijn idee wél specifiek Oostzaans is. Ik ben dus verbaasd dat het college dat in feite wegschuift en zegt ‘het is bij andere gemeenten ook niet goed’. Dus zeg maar een collectief gemeentelijk probleem. Ik wil – laat ik het maar heel voorzichtig zeggen – nog eens heel goed nadenken over de consequenties van dàt antwoord.” Siefko Julius kon zijn irritatie maar nauwelijks onderdrukken, nadat wethouder Lex Buskens (VVD) afgelopen maandag reageerde op de inbreng van de Lijst Julius op de Jaarrekening 2011.

Volgens Julius is er sprake van structurele tekorten tot ongeveer een miljoen euro op jaarbasis. De gemeente is zelf voor die tekorten verantwoordelijk. Crisis of Rijks bezuinigingen kunnen daarvoor niet als oorzaak worden aangewezen meent het raadslid. Hij werd in die mening niet door andere raadsleden tegengesproken. Volgens de Lijst Julius heeft het ontstaan van de tekorten een lange voorgeschiedenis, zoals ook uit het accountantsrapport bij de Jaarrekening 2011 blijkt. “Incidentele inkomsten hebben we gebruikt voor investeringen en om begrotingen sluitend te maken. Veel investeringen zijn niet afgeschreven. Onderhoud- en beheerplannen zijn niet structureel en voor volle omvang meegenomen, maar geminimaliseerd of geschrapt. Dat leidt tot knelpunten en onvoorziene uitgaven. Dit jaar 200.000 euro meer, zonder dat de gemeenteraad op de hoogte was.” Dat is niet het enige probleem stelt Siefko Julius. Zo zijn de uitgaven in begrotingen vaak te laag geraamd. Hij noemde afgelopen maandag nog maar eens de tegenvaller op de exploitatie van de KunstGreep (300.000 euro). Julius constateerde ook dat in begrotingen besparingen en inkomsten te hoog werden geraamd.
In dit verband wijst hij naar de wat zotte afspraak van Oostzaan met de uitvoerder van Diftar. Weegverschillen komen voor rekening van Oostzaan en dat levert een tegenvaller op van 200.000 euro, terwijl eigenlijk de uitvoerder het hier niet goed doet en zou moeten opdraaien voor tegenvallers.
Tegenvallers deden zich ook voor bij de Grote Projecten in Oostzaan, terwijl juist verwacht was dat die geld zouden opleveren. Volgens Julius is het verder ook niet altijd duidelijk wat er met geld gebeurt dat over is. Julius: “Er wordt geschoven achter de voordeur en er kan dan geld worden uitgegeven aan iets nieuws, terwijl dat eigenlijk naar de Algemene Reserve moet.”

Grote voet
Deze gang van zaken kan volgens Julius maar tot één conclusie leiden: “Oostzaan leeft op te grote voet! De wal keert het schip. Bezuinigingen zijn nodig. Moeilijke keuze zijn onvermijdelijk. Het vereist een andere aanpak en het maken van andere keuzes.” Hij deed ook meteen een voorzet. “Bij de behandeling van de nieuwe financiële verordening in de raad kan duidelijk gemaakt worden hoe de Gemeenteraad wil monitoren en wat men met overschrijdingen wil doen of met geld dat over is. Een andere aanpak is ook nodig in de ‘klant-leverancier’ verhouding (red. zie Diftar). Als de leverancier de zaken niet goed oppakt zijn de kosten voor zijn rekening.” Verder wil Julius dat bij investeringen meer rekening wordt gehouden met de gevolgen van die investeringen in de jaren daarna in materiële en personele zin. In de aanpak die Julius voorstaat is ook een andere manier van begroten opgenomen. Vanaf 2014 moet Oostzaan overgaan op Zero Base begroten. Dat betekent dat dan alle begrote uitgaven verantwoord moeten worden, niet alleen de veranderingen ten opzichte van de begroting van het jaar ervoor. De Lijst Julius spreekt voorkeur uit om deze begrotingsmethodiek toe te passen op de beleidsrijke begrotingsposten. Voor de voorgestelde aanpak, die door Julius in een aantal moties en een amendement werd vastgelegd, lijkt voldoende support in de raad aanwezig.

Oneens
Wethouder Buskens kreeg tijdens de politieke ronde afgelopen maandag gelegenheid te reageren op de stelling dat Oostzaan op te grote voet leeft en zelf verantwoordelijk is voor structurele tekorten. Hij stelde dat het College van B. en W. de mening van Julius niet deelt ten aanzien van de structurele en incidentele tekorten. “Het College wil er nog eens even goed naar kijken om toch met een goed antwoord te komen.” De Lijst Julius had bij de behandeling van de Jaarrekening 2010 vorig jaar gevraagd om een nauwkeurig overzicht van incidentele mee- en tegenvallers. Die staan nu in de Jaarrekening 2011 opgesomd. Julius: “Incidentele mee- en tegenvallers zijn tegen elkaar weggevallen. Als de Jaarrekening 2011 een tekort laat zien van 1 miljoen dan is dat naar mijn mening een tegenvaller in de structurele component. Dat kan niet anders.”
Niet door landelijk beleid of als gevolg van de crisis. Daarmee was de wethouder het niet eens. “Deloitte heeft een scan gemaakt van een aantal gemeenten. Daaruit blijkt dat Oostzaan niet zoveel afwijkt van andere gemeenten. Dat geeft wellicht een antwoord op de vraag waaraan het ligt (het tekort van 1 miljoen: red.). Ligt het aan de zaken die van buiten komen, of aan de wijze waarop Oostzaan zijn werk doet? Dan moet ik daarover wat genuanceerder zijn en zeggen om nog eens naar die scan te kijken en hoe Oostzaan het daarin heeft gedaan,” aldus wethouder Lex Buskens.

Vaststellen Jaarrekening 2011 uitgesteld
Het was de bedoeling dat na de politieke ronde in de raadsvergadering de Jaarrekening 2011 werd vastgesteld. Door de interventie van de Lijst Julius kon dat afgelopen maandag niet en werd afgesproken dat het College van B. en W. nu eerst met een antwoord op de vragen van de Lijst Julius komt. Daar werd maandag nog aan toegevoegd het verzoek aan het college om op 25 juni ook een overzicht te geven van de incidentele mee- en tegenvallers in 2011 en om in te gaan op de voorbeelden die Siefko Julius gaf ten aanzien van de oorzaken van het structureel tekort van 1 miljoen euro.

Scheurtjes
De interventie van de Lijst Julius mag beschouwd worden als vrij stevig. De coalitie van VVD-CDA-PvdA kan alleen bestaan met steun van de Lijst Julius. Gelet op de reactie van Julius mag voorzichtig geconcludeerd worden dat hij het niet zal accepteren als het college niet serieus reageert op zijn inbreng afgelopen maandag. De wethouder heeft ingezet op een verschil van mening. Dat is in elk geval een onvoldoende reactie om een coalitiepartner binnenboord te houden. Scheurtjes in de Oostzaanse coalitie? De officiële reactie van B. en W. op de voorbeelden van Julius (KunstGreep tekort, Diftar Wegingsverschillen enz.) kan wel eens gevolgen krijgen voor het voortbestaan van deze coalitie. Het gaat niet om een nieuw bankje op het Kerkplein, maar om enorm structureel tekort van een miljoen. Uiteindelijk poets je dat niet zomaar weg.

Laatste Nieuws
Nieuwscategorieën
Archief