Archive for May, 2012


Blijkt uit AD-Misdaadmeter
Net als in voorgaande jaren kon Zaanstreek-Waterland ook in 2011 als een van de veiligere regio’s van Nederland worden aangemerkt. De kans dat een inwoner van de regio het slachtoffer wordt van een misdrijf is 27% lager dan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit de Misdaadmeter, die het Algemeen Dagblad zaterdag publiceerde.

Het AD registreert jaarlijks de scores van gemeenten op 21 delictsoorten, waarbij dient te worden aangemerkt dat het AD uit gaat van daadwerkelijk gepleegde misdrijven. De pogingen nemen zij niet mee in de telling.
In de regio Zaanstreek-Waterland steeg in twaalf delictsoorten het aantal misdrijven. De stijging van het aantal gevallen van openlijke geweldpleging, straatroof en drugshandel is sterk. Desondanks scoort Zaanstreek-Waterland op alle delicten onder het landelijk gemiddelde. Dat cijfer varieert van -9% (vernielingen) tot -60% (straatroven, winkeldiefstallen en zakkenrollen).

Inbraken
Het aantal woninginbraken in de regio bedroeg volgens het AD 28,7 per 10.000 inwoners. Dat is een lichte stijging van 3% ten opzichte van 2010. Landelijk steeg het aantal woninginbraken met 6,3% tot 38,5 per 10.000 inwoners. Daardoor zit Zaanstreek-Waterland dus nog steeds 26% onder het landelijk gemiddelde. Net als in 2010 scoort de gemeente Landsmeer in 2011 met veertig woninginbraken boven het landelijk gemiddelde. Opvallend is de forse stijging van het aantal woninginbraken in de gemeente Beemster en een forse daling in Oostzaan. De politie kan de verschillen niet verklaren; de aanpak en preventieve maatregelen tegen woninginbraken worden in de gehele regio toegepast.

Overvallen
Landelijk is een lichte daling te zien van het aantal overvallen per 10.000 inwoners (1,2). Ook in Zaanstreek-Waterland is een daling waarneembaar. In 2011 was het aantal voltooide overvallen 0,9 per 10.000 inwoners; dat is 24% lager dan het landelijk gemiddelde. De gemeente Zaanstad zit de afgelopen vier jaar boven het landelijk gemiddelde, maar laat in 2011 wel een lichte daling zien. De gemeenten Waterland en Purmerend scoren voor het eerst boven het landelijk gemiddelde. Landsmeer laat al drie jaar een daling zien en komt nu niet meer boven het landelijk gemiddelde uit.

Mishandeling
Landelijke is het aantal mishandelingen per 10.000 inwoners stabiel. In Zaanstreek-Waterland was sprake van een stijging van 13%. Desondanks is het aantal mishandelingen in de regio nog steeds 15% lager dan het landelijk gemiddelde. Purmerend en Zaanstad zitten de afgelopen vier jaar boven het landelijk gemiddelde. Met name in Purmerend is vorig jaar een sterke stijging van het aantal mishandelingen waarneembaar.

Autocriminaliteit
In lijn met de landelijke tendens is ook in Zaanstreek-Waterland vorig jaar het aantal autodiefstallen gedaald en ligt nu 43% onder het landelijk gemiddelde. Zaanstad scoort net boven het landelijk gemiddelde. De gemeente Landsmeer, in 2010 nog op de 18e plek op de ranglijst, laat in 2011 een sterke daling zien.
Diefstallen uit voertuigen komt relatief vaak voor (landelijk 54,5 slachtoffers per 10.000 inwoners). In Zaanstreek-Waterland steeg het aantal auto-inbraken fors naar 40 per 10.000 inwoners. Het regionale gemiddelde ligt nog steeds ruim onder het landelijk gemiddelde (27%).

Bron
Bron van dit artikel: www.politie.nl


Weer tienertalent naar Compaen
OOSTZAAN – Compaen heeft opnieuw een jeugdig volleybaltalent voor de herenselectie weten te strikken. De Oostzaanse ploeg krijgt volgend seizoen de beschikking over de net 17 jaar geworden spelverdeler Koen Baas uit Hoofddorp.

Deze speler, met een lengte van 1.88 meter, maakte indruk in een wedstrijd tussen Compaen 2 en VC Hoofddorp. Vervolgens trainde Baas enkele keren mee met de eerste-divisionist, waarna coach Sandor Rieuwers overtuigd raakte van de kwaliteiten van de volleyballer. De speler toonde daarmee ook de ambitie om op een hoger niveau uit te willen komen.

Compaen krijgt door de komst van Baas de beschikking over twee spelverdelers, waar deze positie de afgelopen competitie met uitsluitend Nils Augustijn nogal kwetsbaar was. Dit geeft op deze functie meer mogelijkheden, terwijl coach Rieuwers nu ook weer zijn favoriete tactiek van de dubbele wissel kan toepassen.

Met Baas treedt de derde tiener toe tot de selectie van Compaen. Eerder kwam Daniel Homburg over van het tweede team en versterkte de van Zaanstad afkomstige Daan Hettinga de gelederen. Hier tegenover staat het vertrek van Rick van Broekhoven, Jordi Koomen en Jesper de Boer.

De Oostzaanse ploeg gold nog niet eens zo lang geleden als een rusthuis voor volleyballende veertigers, maar wemelt nu van het talent. Om de posities optimaal bezet te hebben, is Compaen nog op zoek naar een buitenaanvaller en een middenblokkeerder.

Komt die aanvulling er dan lijkt een verbetering van de gedeelde zesde plaats in de eerste divisie van de afgelopen competitie zeker haalbaar te zijn.


Wethouder Casper Stevens is boos op Gré Boom-Kopper. Stevens schreef haar een persoonlijke brief die hij vervolgens doorstuurde naar de griffie. Aanleiding is de manier waarop het buurtcomité Klaverweide op 23 april gebruik heeft gemaakt van haar recht op inspraak rond de plannen met het winkelcentrum Klaverweide. Stevens schrijft aan Boom dat hij zich ‘tamelijk onbehaaglijk voelde’ omdat het buurtcomité bij monde van Boom hem een verwijt zou hebben gemaakt. “Ik wil u niet verhelen, dat ik zeer teleurgesteld was om dit verwijt van u – een zeer gewaardeerd voormalig gemeenteraadslid – te krijgen zeker na alle aandacht en inzet naar u gepleegd”, schrijft een verbolgen wethouder.

Een brief aan Boom, omdat de wethouder het niet ‘fatsoenlijk achtte’ haar in verlegenheid te brengen voor een volle tribune. Vervolgens brengt de wethouder de brief in openbaarheid en dat lijkt in tegenspraak met wat hij fatsoenlijk achtte. Is er sprake van een kort Amstelveens lontje of is er echt wat aan de hand?

Voldoende geïnformeerd
De irritatie lijkt vooral te worden bepaald door de vraag of het college het buurtcomité voldoende heeft geïnformeerd. De wethouder vindt van wel blijkens zijn schrijven. Het buurtcomité is niet tevreden over de procedurele gang van zaken.

De wethouder herinnert de woordvoerder van het buurtcomité aan een bijeenkomst in 2010. Het comité werd toen geïnformeerd over hoe het plan was aangepast na kritiek vanuit de buurt. “Hoewel de stelling van u en de uwen wel min of meer duidelijk was – liefst geen ontwikkelingen in Klaverweide – heb ik deze avond als zeer open en positief ervaren”, schrijft Stevens. Wat de houding van het buurcomité betreft lijkt de wethouder de werkelijkheid anders te interpreteren. Gré Boom-Kopper in een reactie: “Het is niet juist! Tot op heden hebben het buurtcomité én de omwonenden die hun handtekening hebben gezet vanaf 2009 steeds benadrukt wel vóór modernisering en revitalisering van het winkelcentrum te zijn, maar bezwaren te hebben tegen het plan zoals het is gepresenteerd.” Er zijn teveel onzekerheden over winkelbehoefte, verkeer, groen en laden/lossen.

Aanspreekpunt
Het comité heeft tijdens een informatiebijeenkomst uitgesproken dat het onduidelijk was tot wie men zich moest wenden en wat de rol van college en gemeenteraad was. Stevens schrijft dat hij mevrouw Boom-Kopper toen heeft uitgenodigd voor een onderhoud. Een onderhoud dat een uur duurde en waar uitgebreid over de procedures, verantwoordelijkheden van B. en W. en Gemeenteraad werd gesproken. “Aanvullend heb ik u inzicht gegeven in uw mogelijkheden van bezwaar en beroep tegen een vastgesteld bestemmingsplan en afgegeven omgevingsvergunning. Naar mijn mening heeft dit gesprek voldaan aan de bij u toen levende wens naar inzicht in procedures en bevoegdheden”, schrijft Stevens.

Boom-Kopper over de bijeenkomsten met Stevens: “Het waren bijeenkomsten waarop het buurtcomité, de omwonenden of ikzelf informatie kregen over het plan en vragen konden stellen. Tevens werd de procedure uitgelegd en de heer Stevens zei: Hier moet u het mee doen, u kunt te zijner tijd bezwaar maken of naar de rechter stappen. Uit de brief van de wethouder begrijp ik dat hij hiermee vindt dat ‘alle aandacht en inzet’ is gegeven.”

Het valt mevrouw Boom-Kopper op dat de wethouder helemaal geen woord zegt, noch in zijn brief, noch tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag over wat er na de tervisielegging van het voorontwerp is gebeurd. Ook de inspraak in de Informatieronde van 23 april neemt de wethouder niet mee in zijn reactie. “Het lijkt er op of hij dit deel helemaal niet heeft meegemaakt”, zegt Boom-Kopper.

“Er is na 12 weken en ná de sluitingstermijn pas een (toegezegde) reactie gekomen van het college op het inspreken in de informatieronde van 26 september 2011 (14 december 2011). Het comité heeft hierop geantwoord op 23 januari 2012, waarop het college weer heeft geantwoord op 6 maart 2012. In de inspraak van 23 april heb ik onze ontevredenheid uitgesproken over deze briefwisseling.”

De ontevredenheid betrof de opmerkingen dat de plannen in principe definitief zijn. Een verzoek van het comité om over een en ander in gesprek te gaan werd door wethouder Stevens geweigerd. Boom-Kopper: “De heer Stevens ging hier bij de laatste inspraak niet op in, reden waarom ik desgevraagd antwoordde dat ik niet tevreden was met zijn reactie.”

Boosheid
Het is niet goed te begrijpen waarom wethouder Stevens nu boos is op Boom-Kopper. “…, Ik heb neergeschreven wat ik aan u kwijt wilde, daarmee is het over. “ De wethouder schrijft tenslotte nog dat we de komende tijd verder moeten met het plan Klaverweide ieder in zijn eigen rol. “Dat is wat mij betreft geen probleem; bij mij geen harde gevoelens.”

De wethouder besluit zijn brief met de mededeling dat hij de brief doorstuurt aan de griffie “met het oog op een juist beeld bij de gemeenteraadsleden.” Het mag duidelijk zijn dat de wethouder een ander ‘juist beeld’ voor ogen heeft dan het comité. Het is wel vreemd dat de gemeenteraad, met uitzondering van de fractie van GroenLinks, aan de opmerkelijke brief van de wethouder geen aandacht heeft besteed. Kennelijk is de raad het wel eens met de gang van zaken rond Klaverweide.Oostzaan – Twee Oostzaanse volleybaltalenten maken komend seizoen deel uit van de selectie van Compaen.
Daniel Homburg krijgt na enkele veelbelovende invalbeurten in de afgelopen competitie een vaste plaats in de hoofdmacht van de vereniging. Hij moet zich waarmaken op de posities van buiten- en diagonaalaanvaller. Compaen weet zich verder versterkt door Daan Hettinga. Deze middenblokkeerder begon zijn volleyballoopbaan bij Compaen, waarna hij zich verder bekwaamde bij de jeugdopleiding van Zaanstad. Bij deze club werd hij enkele keren Nederlands kampioen, maar nu wil hij zich op het niveau van de eerste divisie bewijzen.

Uit de basis van het team van Compaen van afgelopen seizoen verdwijnt alleen Rick van Broekhoven. De Heerhugowaarder vond de reisafstand vanaf Heerhugowaard te bezwaarlijk worden. Verder besloten Jesper de Boer en Jordi Koomen te stoppen bij de Oostzaanse vereniging.
Dit betekent dat de smalle selectie nog wel enige aanvulling kan gebruiken. Vooral op de positie van middenblokkeerder is versterking gewenst.

Compaen legde afgelopen seizoen, ondanks tegenslag met blessures, beslag op een verdienstelijke gedeelde zesde plaats. De inzet voor de komende competitie is verbetering van dat resultaat. Het is nog niet bekend of de Oostzaners uitkomen in de noordelijke of zuidelijke eerste divisie.Haarlem – Met de overhandiging door burgemeester Paul Möhlmann van Oostzaan en burgemeester Peter Tange van Wormerland van het boek OVER-stappers, ‘Over gemeenten die hun grenzen verkennen’ aan de Commissaris van de Koningin Johan Remkes en gedeputeerde Elvira Sweet is op maandag 14 mei het officiële startsein gegeven voor de instapcampagne van OVER-gemeenten.

Uitbreiden serviceorganisatie
De instapcampagne is gericht op de verdere uitbreiding van de serviceorganisatie OVER-gemeenten. Door samen te werken met meer gemeenten worden de voordelen van samenwerking groter, de kwetsbaarheid van de organisatie minder en wordt de kwaliteit van de dienstverlening verder verbeterd. De twee gemeenteraden en de twee colleges gaan gemeenten van vergelijkbare omvang in de regio benaderen om OVER-gemeenten onder de aandacht te brengen. In het boek OVER-stappers, ‘Over gemeenten die hun grenzen verkennen’ staat beschreven wie en wat OVER-gemeenten is. Ook staan in het boek ervaringen van gemeenteraadsleden, collegeleden en medewerkers.

Gedeputeerde Elvira Sweet vindt het verstandig dat de gemeenten op zoek gaan naar nieuwe partners: “In een bredere samenwerking wordt de kwetsbaarheid minder en dat is goed voor de dienstverlening naar de inwoners.” Ook is de gedeputeerde erg te spreken over de timing van de gemeenten: “Ik zie in de regio Waterland meer gemeenten bezig met het versterken van samenwerking. Nu OVER-gemeenten daar een alternatief naast zetten, lijkt het mij goed als er in de regio wordt besproken hoe de bestuurlijke toekomst er uit ziet.”

Over OVER-gemeenten
OVER-gemeenten is de samengevoegde werkorganisatie van de gemeenten Wormerland en Oostzaan. De twee gemeenten zijn bestuurlijk zelfstandig gebleven met ieder een eigen gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders. De twee ambtelijke organisaties zijn samengevoegd in één serviceorganisatie – OVER-gemeenten. OVER-gemeenten is op 1 januari 2010 van start gegaan. Om de voordelen van samenwerking verder te vergroten en de kwetsbaarheid te verkleinen is OVER-gemeenten op zoek naar gemeenten om aan te sluiten bij OVER-gemeenten.

Bron
Het artikel is aangeleverd door OVER-gemeenten. Op de foto staan van links naar rechts: Paul Möhlmann (burgemeester Oostzaan), Peter Tange (burgemeester Wormerland), Elvira Sweet (Gedeputeerde Noord-Holland) en Johan Remkes (Commissaris van de Koningin in Noord-Holland).
Eric Koller maakt al jaren woordloos cabaret. Zijn voorstellingen zijn een aaneenschakeling van grappige, herkenbare, alledaagse, knap uitgebeelde, zeer humoristische, ondefinieerbare, goed getimede en juist geplaatste grappen, mét een flinke dosis zelfspot. Na successen als ’Fool Koller’, ’Hippopotomonstrosesquipedaliofobie (angst voor lange woorden)’ en ’BULL’ gaat Koller de theaters in om te try-outen met zijn nieuwe voorstelling. Op donderdag 24 mei kan iedereen dit fenomeen komen zien in Theater de KunstGreep in Oostzaan. De voorstelling begint om 20.30 uur.

De vorige voorstelling van Koller in de KunstGreep was een groot succes. Dit keer gaat de altijd klungelige, slungelige, stuntelige Koller experimenterend met zijn nieuwe vondsten de vloer op om te zien waar en hoe de lach valt, of juist die gevoelige snaar te raken is. Dat Koller tijdens de try-out helemaal zijn mond zal houden is nog niet te garanderen, maar dat hij ook deze voorstelling vol zal stoppen met prachtige humorvolle fysieke energieke miniatuurtjes staat vast. Koller weet de onvolkomenheden van de mens, onze moedwil en misverstanden, met een Toon Hermans-achtige eenvoud tot een feest der herkenning te maken.

Over ‘BULL’: ‘Vernieuwend, geestig en scherp in de uitvoering van het ene na het andere waanzinnige idee.’ – Dagblad van het Noorden.

‘De rekbaarste theaterman van Nederland krijgt het ook nu weer voor elkaar dat de zaal een brokje in de keel krijgt. Hij kan met zijn mimiek ontroering en mededogen oproepen voor bijna alles en je tegelijkertijd laten schateren van het lachen.’ – Cultureel Persbureau.

Theater de KunstGreep ligt naast de Grote Kerk in Oostzaan. Adres: Kerkbuurt 4

Kaarten voor Eric Koller (€ 17,50 + € 2,25 voor een drankje) zijn 24 uur per dag te koop via www.dekunstgreep.nl. Telefonisch kaarten bestellen kan van dinsdag t/m vrijdag van 13.00 en 17.00 uur via 0900 – 33 44 55 3 (€ 0,30 p.m.). Kaarten zijn ook verkrijgbaar bij de receptie van het gemeentehuis in Oostzaan, 075-6512100.

Op maandag 7 mei heeft een meerderheid van de gemeenteraad van Oostzaan besloten om de financiële werkgroep voortaan in beslotenheid plaats te laten vinden. De enige partijen die vast bleven houden aan de openbaarheid van de werkgroep waren D66 en de fractie Julius.

In het debat over de financiële werkgroep gaven de voorstanders van beslotenheid aan dat de werkgroep bedoeld is om domme vragen in het debat te voorkomen en om te leren. Er is ook gezegd dat de werkgroep niet politiek van aard is maar slechts informatief is, het zou meer over de vorm dan over de inhoud moeten gaan. D66 en fractie Jullius zien niet in waarom dit soort besprekingen besloten zouden moeten zijn. De tegenstanders van een openbare financiële werkgroep veranderen een goed functionerende werkgroep, die met deskundigen de financiën van de gemeente besprak in een soort van bijlesklasje in de kelder.

Als D66 en fractie Julius vinden we het belangrijk dat over gemeentefinanciën in een tijd van bezuinigen, met een aanzienlijk tekort over 2011 in het openbaar gesproken wordt. De inwoners van Oostzaan moeten net zo goed op de hoogte kunnen zijn van de onderwerpen in de politiek als de politiek zelf. De inwoners en de media moeten de politiek immers controleren, om te beoordelen of het gemeenschapsgeld goed besteed wordt. Daarom willen wij principieel niet deelnemen aan besprekingen van belangrijke openbare financiële stukken, zoals de begroting en de jaarrekening, in de beslotenheid.

De gemeente Oostzaan heeft een heel transparant bezuinigingstraject ingezet met de bezuinigingsmarkt als kenmerkend voorbeeld. We waren als Oostzaan op de goede weg wat betreft openheid en transparantie, maar helaas wil de meerderheid van de raad nu een stapje terug doen.

Fracties van D66 en JULIUS


Oostzaan – Op dinsdag 8 mei is in de gemeente Oostzaan de realisatie van een unieke, waterdoorlatende dijk afgerond. De dijk bestaat uit stenen die het regenwater zuiveren terwijl het door de dijk heen sijpelt. Tauw heeft de zuiverende dijk ontworpen.

De dijk maakt onderdeel uit van een innovatief watersysteem, dat is aangelegd op het nieuwe bedrijvenpark De Bombraak in de gemeente Oostzaan. Door de bebouwing kan het regenwater er minder makkelijk wegstromen. Om wateroverlast te voorkomen wordt het regenwater opgevangen in een wateropvangbekken. Vanuit het opvangbekken stroomt het water vertraagd via een waterdoorlatende dijk naar de omliggende watergang. Speciale steensoorten in de dijk en het wateropvangbekken zuiveren het regenwater, zodat de kwaliteit van het oppervlaktewater op peil blijft.

Innovatieve dijk
Op kleinere schaal is het idee van de waterdoorlatende dijk al eerder toegepast in Castricum en Bergen. Voor het eerst is de innovatieve dijk nu op grotere schaal toegepast met een zuiverende functie en een regelbare afvoer, die ook extreme neerslag zonder overlast opvangt en afvoert. Tauw heeft hiervoor samengewerkt met de gemeente Oostzaan en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Het wateropvangbekken krijgt ook een recreatieve en ecologische functie. Het Bombraak-gebied maakt deel uit van een open landschap, doorsneden door verschillende sloten. Aan de oost- en noordzijde van het gebied wordt deze kenmerkende uitstraling teruggebracht met rietkragen en natuurlijke oevers. Dit gedeelte wordt ingericht als ecologische zone. Daarnaast worden er voet- en fietspaden en houten bruggen aangelegd, zodat er een recreatief wandelgebied ontstaat.

Bron:
Dit artikel is overgenomen van de website www.tauw.nl
Het YouTube-filmpje komt van de website van de gemeente Oostzaan

Oostzaan – Het schouwspel was een beetje bizar. Een oplegger met een levensgrote zeecontainer op het Kerkplein in Oostzaan. Niet zomaar een container, maar een die bekleed leek met houten panelen, ja mogelijk deuren en ramen. Wat was er aan de hand? Dan bel je even met de receptie van de gemeente Oostzaan, maar nadat het hele gemeentehuis in rep en roer was gebracht door die ene vraag, was het antwoord toch ook wel weer ontnuchterend: “Geen idee!”
Piet Knollema van Radio9 Oostzaan liet de uitzending er even voor in de steek en kwam met nieuws: Oostzaanse scholieren gaan naar HUIS. Zo? Was het daar nog niet wat te vroeg voor 11.10 uur)? Nee hoor, het is een Jeugdtheatergezelschap, Het Filiaal en die brengen voor de groepen 5 t/m 8 een schoolvoorstelling met de titel HUIS.

Het Filiaal-acteur Ron van Lente stapte even later samen met Nico Bennemeer van Stichting Jeugdtheater Oostzaan de studio binnen om tekst en uitleg te geven. Het Filiaal brengt al jaren in het hele land locatietheater voor scholieren. Besloten voorstellingen, ook al is het hier op zo’n manifeste plek als een kerkplein waar mensen met een boodschappentas van Dirk langsfietsen. Cultuureducatie van de bovenste plank, want dat moet gezegd “HUIS” kreeg zeer lovende recensies en is inmiddels al bijna 200 keer gespeeld.

Ron van Lente speelt in de solovoorstelling een oude man die in zijn werkzaam leven treinconducteur was. Weliswaar oud, maar met een jonge geest. Ondanks die jonge geest is wat hem betreft de dood welkom om hem te komen halen. Dat lijkt een zwaar thema, maar schrijver Jellie Schippers heeft het juist zo niet geschreven. Er zit veel humor in het stuk. Van Lente: “Kinderen kunnen dat wel heel goed aan. Ze hebben vaak al wel eens iets met de dood meegemaakt. Een opa of oma die is overleden. Of een huisdier dat ziek geworden is en dood gaat.” Schippers laat zien dat doodgaan niet altijd een droevige gebeurtenis hoeft te zijn. Het kan ook een mooie afsluiting van het leven zijn.
In HUIS is alles perfect in orde. De oude man wil wel nog wat zaken regelen. Maar dat gaat hem niet gemakkelijk af. Met de spullen om zich heen en met zichzelf ligt hij voortdurend overhoop. Doodgaan, het wil niet lukken. Tot een ongeluk met een miniatuurtrein een waterballet veroorzaakt. Pas dan kan hij het leven loslaten.

Unieke voorstelling
De voorstelling is uniek. De scholieren zitten op bankjes die rondom in de zijwanden van de container zijn bevestigd. Zo krijgt iedereen de mogelijkheid de voorstelling vanuit een ander perspectief te zien. Deze week worden maarliefst 10 voorstellingen gegeven voor de Oostzaanse scholieren. De reacties van de scholieren na afloop zijn enthousiast.
Initiator van deze jeugdvoorstellingen op het Kerkplein in Oostzaan is Stichting Jeugdtheater Oostzaan. De stichting timmert al jaren aan de weg als het gaat om deze pure stukjes cultuureducatie.

Meer info
Wil je meer weten over Het Filiaal? Kijk dan even op www.hetfiliaal.nl

Foto’s
Nico Bennemeer van Stichting Jeugdtheater Oostzaan maakte deze week een aantal foto’s van HUIS. Verder kregen we via de stichting ook wat foto’s die zijn gemaakt van het interieur tijdens het spel! En de regenfoto’s zijn gemaakt door Ger Muijs. Bekijk ze hieronder:

HUIS van het Filiaal in Oostzaan (foto Nico Bennemeer)
Oostzaanse Scholieren bezoeken de voorstelling (foto: Nico Bennemeer)
Oostzaanse scholieren bezoeken HUIS (foto: Nico Bennemeer)
HUIS, Cultuureducatie: Wel Toegestaan!! (Foto: Nico Bennemeer)
Ponchos tegen de regen (foto: Ger Muijs)
De voorstelling gaat door, ook als het regent! (foto Ger Muijs)
Wat de scholieren zien tijdens HUIS (foto via Nico Bennemeer)
Wat de scholieren zien tijdens HUIS (foto via Nico Bennemeer)
Ron van Lente, acteur bij het Filiaal hier in HUIS (foto via Nico Bennemeer)
Wat de scholieren zien tijdens HUIS (foto via Nico Bennemeer)


Laatste Nieuws
Nieuwscategorieën
Archief