Archive for June, 2011


Pvda-initiatief leidt mogelijk tot oprichting stichting
Oostzaan (21.00 uur) - De Pvda in Oostzaan heeft de afgelopen weken het initiatief genomen om een laatste poging te wagen om Jongerenunit De Wereld open te houden. Pim Beudeker vertelde maandagavond tijdens de politieke ronde dat besprekingen met jongeren, ouders en een aantal professionals goed verlopen en dat men bezig is om de oprichting van een stichting voor te bereiden. De mededeling was voor een aantal raadsleden kennelijk nogal verrassend, temeer daar het college van B. en W. een aantal scenario’s had voorgekookt waaruit de raad een keuze zou kunnen maken. Een van de scenarios, extra bezuiniging door het budget voor De Wereld te schrappen, werd door alle fracties naar de prullenbak verwezen.

Een ander scenario is het inzetten van het huidige budget jongerenwerk via de algemene subsidieverordening. Als derde scenario suggereert het college investeren in het jongerenwerk en het openhouden van De Wereld. Het Pvda-initiatief is niet een nieuwe variant stelt Beudeker, maar past binnen het tweede scenario. Beudeker:  “Het hoeft ook niet voor het volledige subsidiebedrag dat in het verleden naar de stichting Welsaen ging.” De uitwerking van het initiatief is in volle gang. Beudeker: “Er zijn vijf jongeren die in een specifieke taakverdeling zitting willen nemen in een bestuur. Daarnaast zijn er ook een aantal Pvda-leden die dat willen doen en ouders die een rol willen spelen als toezichthouder.”

Een aantal raadsleden spraken hun verbazing uit dat het college kennelijk niet in staat is gebleken om in een half jaar iets tot stand te brengen, waar een Pvda-initiatief al in twee weken resultaat lijkt te gaan boeken. Een amendement dat bij de begroting 2011 was ingediend (herijking jongerenbeleid, destijds ingediend door Siefko Julius) is niet goed uitgewerkt door het college. Teun Flens van het CDA reageerde wat bozig, omdat de stichting Welsaen, die geen rol meer speelt bij de vraag of  de unit open blijft of niet, al tegen de jongeren had gezegd dat de tent dicht gaat. Flens: “Hoe kan het dat Welsaen voor haar beurt spreekt, terwijl het college hier eindverantwoordelijk is?” Ook Tine Schaafsma van de VVD was niet te spreken over de gang van zaken. “De VVD gaat niet voor sluiten van De Wereld. Je moet het kind niet met het waswater weggooien. Hou het in stand. Ik ben wel heel blij met het initiatief van de Pvda en ben benieuwd of een stichting al voor oktober kan functioneren.”  Die haast is namelijk wel geboden. Al vond Marco Olij van D66 dat als het tegen die tijd nog niet helemaal rond is en het perspectief wel gunstig blijkt de raad dan maar wat extra geld beschikbaar moet stellen.

Siefko Julius sprak zijn verwondering uit dat het college uitgebreid heeft overlegd met stichting Welsaen, terwijl die organisatie wat het jongerenbeleid betreft in Oostzaan geen rol zal spelen. Hij vond ook dat de inbreng van de jongeren in die discussie onvoldoende is geweest. Marco Olij stoorde het vooral dat het college slecht heeft gecommuniceerd met de raad over de herijking van het jongerenbeleid. “In januari wist men al dat de uitvoering moeilijk zou worden. Ik word er dan niet enthousiast van als de raad pas in juni er bij betrokken wordt,” aldus het D66-raadslid die in de toekomst bij vergelijkbare situaties het college meer achter de vodden wil zitten.

Het Comité Dag van de Ouderen gaat verder onder de naam ‘Comité Oostzaanse 50+ dag‘. Het comité vond dat het tijd was geworden voor een nieuwe naam, omdat de oude niet goed aansloot bij doelgroep waarvoor op deze speciale dag activiteiten worden georganiseerd. Dat schrijft voorzitter Gré Boom in een persbericht aan Beeld van een Dorp.

Het Comité Oostzaanse 50+ dag is al druk doende met de voorbereiding van de Oostzaanse 50+ dag die op 6 oktober wordt gehouden. Een aantal activiteiten zullen lijken op die van eerdere edities, maar er zullen ook nieuwe programmaonderdelen worden opgenomen. Het comité houdt de kaken nog even op elkaar als het gaat om de vraag welke nieuwe activiteiten op de Oostzaanse 50+ Dag worden aangeboden. “Dat is nog een verrassing”, schrijft Boom.

Op 23 juni om 15 uur vindt in Havengebouw de Roemer de laatste bestuursvergadering van Het Twiske plaats. Daarin wordt de fusie met Landschap Waterland en de zorgelijke financiele situatie van dit natuur- en recreatiegebied besproken.

Betrokken burgers en natuurliefhebbers maken zich zorgen, waaronder vertegenwoordigers van de waterrecreatievereniging, de vogelaars, IVN, het Platform Twiske Geen Pretpark en de lokale D66 afdelingen van Landsmeer en Oostzaan.

De financiele situatie van Het Twiske is precair. Onder verantwoordelijkheid van het provinciebestuur in de persoon van gedeputeerde Jaap Bond (CDA) vertoont de begroting van het Twiske een structureel tekort en bewust teruglopende reserves. Als het zo door gaat, is er over vijf jaar nauwelijks geld meer voor onderhoud.

Je zou verwachten dat de bijdrage van de betrokken gemeentes en de provincie zou worden verhoogd om de tekorten te dekken. Maar nee. Men verlaagt de participantenbijdrage in 2 jaar met zo’n 10% tot 80.000 euro per jaar, zo blijkt uit de financiele bestuursstukken, terwijl er niet wordt bezuinigd op de ingehuurd personeelskosten van de beleidsmedewerkers en beheerders van recreatieschap NH.

De verkoop van Boerderij Balder en haven De Roemer moeten uitkomst bieden, maar dat zijn incidentele meevallers. Voor de verkoop van De Roemer rekent het bestuur in 2012 op 600.000 euro, maar het ziet er niet naar uit dat een recreatieve uitbater van de Roemer deze lasten kan dragen. Het bestuur overweegt nu de vestiging van een kantoor op deze locatie, maar hoe valt dat te rijmen bij de bestemming van Het Twiske als natuur- en recreatiegebied?

Voeg dit bij het voorgenomen besluit om 24-uurs toegankelijkheid van het Twiske te realiseren en wij vragen ons serieus af wat het bestuur voor heeft met de toekomst van het Twiske. Ook het eerdere bestuursadvies van betaald parkeren levert vooralsnog financieel verlies op en – nog erger – verlies aan recreanten.

De ervaring leert dat het Twiskebestuur alleen pro forma met de betrokken natuurverenigingen overlegt. In de vergaderingen gaat het over geld en besluitvorming, maar weinig over de natuurwaarden van Het Twiske of de compenserende natuurwaarde voor bijvoorbeeld de slechte luchtkwaliteit in onze regio.

Na de fusie met Landschap Waterland wordt het voor kleine gemeenten als Landsmeer en Oostzaan moeilijker om invloed op het beleid uit te oefenen. Momenteel wordt Het Twiske bestuurd door afgevaardigde raadsleden van de vijf omliggende gemeentes (Amsterdam, Zaandam, Purmerend, Landsmeer en Oostzaan) plus de provincie. Het nieuwe Landschap Waterland bestrijkt een veel groter gebied met 10 gemeenten. Er zal net als nu een gewogen stemming worden gehanteerd, waarbij degenen die het meest betalen – de Provincie NH en de gemeenten Amsterdam, Zaanstad en Purmerend – het straks voor het zeggen hebben.

Wij vinden dat de gemeenteraden van Landsmeer en Oostzaan een stem met invloed dienen te houden op de ontwikkelingen in het Twiske aangezien het hun grondgebied betreft. En wij doen een dringend appel op de bestuurders – en provinciebestuur in het bijzonder – om de inkomsten en uitgaven weer in balans te brengen, in plaats van bouwplannen als financieel lapmiddel te gebruiken.

D66 Oostzaan en Landsmeer starten een Stichting Vrienden van Het Twiske om – gevoed met ideeën van betrokken burgers – plannen te ontwikkelen om Het Twiske financieel te ondersteunen of te verfraaien. Denk bijvoorbeeld aan gesponsorde banken of een houten brug i.p.v. de huidige betonnen platen. Mocht u willen reageren of ideëen hebben, laat het ons weten via www.D66landsmeer.nl of d66oostzaan@gmail.com.


Het is een lust voor het oog om al die prachtige schepen op het IJsselmeer te zien zeilen. Driemasters, nautische monumenten, die allemaal spic en span gemaakt zijn voor deze zomer. Prachtig vanaf de wal, maar heeft u wel eens gedacht dat meezeilen een fantastische belevenis is. Rederij Hollands Glorie biedt volop mogelijkheden om dat deze zomer eens te gaan doen. Gewoon even een paar uur het water op op zijn nautisch monument. Niet alleen voor oud, maar ook voor jong een aanbeveling waard.

Zo’n schip is bijvoorbeeld Driemaster Sanne Sophia. Vorige maand nog tipte ‘Uit in Noord-Holland’ dat dit bij uitstek een mogelijkheid biedt voor jongeren om mee het water op te gaan, vanzelfsprekend onder begeleiding. Vanuit Muiden, een historische havenplaats, wordt rond 09.30 uur koers gezet naar IJsselmeer. De tocht voert langs het Muiderslot. Als je mazzel hebt kun je misschien de Groene Draeck nog even zien (al dan niet met een verdwaalde hoogheid aan boord). De bemanning zal u alles vertellen over het zeilen. En je mag ook meehelpen met het hijsen van de zeilen.

Een van de stops is forteiland Pampus. Hier kan je wat rondstruinen en een gids vertelt alles over de geschiedenis van dit bijzonder fort. Na de stop en de lunch gaat het verder langs de zuidelijke kustlijn van het IJsselmeer en passeert u IJburg, Durgerdam, Marken, Almere, Lelystad, Muiderberg en Muiden.

De hele tocht duurt tot ongeveer 16.30. De ontscheping is weer te Muiden.

Meer informatie
Voor meer informatie over alle mogelijke arrangementen (zelfs boothuur e.d.) kan je het best even kijken op www.hollandsglorie.nl

De oplossing voor de Oostzaanse hoogspanningsproblematiek lijkt ´uitkopen´ te worden. Gistermiddag werd bekend dat minister Verhagen een brief aan de Tweede Kamer stuurt, waarin hij aangeeft dat hij voelt voor het voorstel van netbeheerder TenneT om mensen die onder hoogspanningslijnen wonen te compenseren. Er staan zo´n 45.000 tot 50.000 woningen onder of dichtbij hoogspanningslijnen. De oplossing die de TenneT aandraagt zou moeten gelden voor alle gevallen in het hele land. Het gaat om een financiele compensatie. Eigenaars van woningen die pal onder hoogspanningslijnen staan zouden uitgekocht moeten worden, vanwege het feit dat een dergelijke woning niets meer waard is.

Enkele weken geleden is er in de Tweede Kamer een hoorzitting georganiseerd naar aanleiding van de hoogspanningsproblematiek in Oostzaan. De kamercommissie toonde zich bijzonder kritisch. Duidelijk was toen dat de minister niet met een loos voorstel moest komen. Een lastige kwestie voor de minister. Want voor Oostzaan iets regelen, zou betekenen dat elders in het land om eenzelfde regeling zouden kunnen gaan vragen. Daarom heeft de minister kennelijk gekozen voor een voorstel waarmee hij gelijke gevallen gelijk kan behandelen. Het voorstel komt uit de koker van TenneT. Volgens de regionale omroep TVNH zal door het voorstel van TenneT de electriciteitsprijs per huishouden met ongeveer 4,50 euro per jaar stijgen. Landelijk moeten zo´n 1300 gezinnen worden uitgekocht en dat kost zeker een half miljard euro.

Het is nog onduidelijk hoe het nu allemaal verder gaat. Tine Schaafsma toonde zich verheugd dat er nu een oplossing is voor Oostzaan. Zij dacht gisteren nog dat ook het ondergronds brengen van de leiding tot de opties zou kunnen behoren. Naar het zich laat aanzien is die optie verlaten. Evenmin wordt nog gesproken over een ander tracé.

In een reactie op SBS6 verklaarde Kees Lust niet te weten of hij blij of teleurgesteld moet zijn op de geboden compensatie.

Onduidelijkheden
Hoewel de oplossing die minister Verhagen aanbiedt is het nog onduidelijk of de voorgestelde maatregelen ook van kracht zijn op bedrijven die onder de hoogspanningslijnen liggen. Komt de firma Ruig bijvoorbeeld ook in aanmerking voor compensatie? Of wordt die bedrijf uitgekocht en kan het worden verplaatst? In de gemeente Zaanstad liggen nogal wat kwetsbare locaties, zoals scholen en kinderdagverblijven. Kunnen die ook onder deze regeling van Verhagen vallen? Het zijn allemaal onduidelijkheden.

Onduidelijk is ook of veel Oostzaners onder hoogspanningslijnen gebruik zullen maken van de compensatieregeling.

Feit blijft wel, zoals Tine Schaafsma ook verwoord, dat ´het bijzonder knap is dat een kleine gemeente als Oostzaan gedaan heeft gekregen dat voor mensen onder hoogspanningslijnen iets wordt gedaan.´

UPDATE 19 juni 2011: eerste reactie college van B. en W.
Mooi resultaat
Deze eerste handreiking van de minister is hoopvol. De hoogspanningsproblematiek staat nu, mede dankzij Oostzaan, definitief op de agenda en er worden concrete oplossingen bedacht. Toch zijn er ondanks dit mooie eerste resultaat ook nog enkele vragen. De handreiking die nu gedaan wordt, is gericht op woningen die direct onder de hoogspanningskabels staan. Doordat de minister voor de bestaande situatie de Europese norm hanteert valt een grote groep die dichtbij de kabels, maar buiten de zakelijk recht strook woont, buiten de uitkoopregeling. Daarbij is ook de vraag wat er gedaan wordt als mensen niet willen verkopen en of deze regeling geldt voor bedrijven die gevestigd zijn direct onder het hoogspanningstracé.

De minister heeft in het overleg met de Kamer op 9 juni toegezegd een aantal zaken te gaan uitzoeken en daar in november van dit jaar op terug te komen.


Sinds juni 2006 exposeren Zaanse fotografen Annemieke Loots en Jan Willem Verkerk hun permanente wisselexpositie ‘Mystiek Moment’. Elke maand hangen in de etalage van J&W fotoservice op de Gedempte Gracht in Zaandam, 2 foto’s van een magisch, spiritueel of bijzonder plekje dat zij ooit bezocht hebben. Met hun werk laten Loots en Verkerk het winkelende publiek even stil staan bij de schoonheid en stilte die zo dichtbij is. De plekken die tot nu toe aan bod zijn gekomen zijn Nederland, Duitsland, België, Malta en Engeland. De onderwerpen variëren sterk; bijzondere natuurgebieden, oude kastelen, spookplekken, maar ook oude heidense bronnen. Om de afgelopen vijf jaar te vieren stelden Annemieke Loots en Jan Willem Verkerk de overzichtsexpositie met werk van de afgelopen jaren samen. Met deze overzichtsexpositie hopen zij nog meer mensen bij ‘Mystiek Moment’ te betrekken. Uit de exposities is het boek ‘Mystieke Plekken, Bijzondere plaatsen in Nederland, België en Duitsland’ voort gekomen.

Speciaal voor deze expositie zijn in juni de foto’s van de expositie voor slechts € 17,50 euro te koop. Het formaat van de foto’s is 30 x 45 cm. De prijs is exclusief passe partout en lijst. Van de meeste foto’s is slechts één exemplaar beschikbaar.

De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van De Bieb Krommenie, Heiligeweg 170 te Krommenie.
maandag t/m vrijdag 13.30 – 20.30 uur
zaterdag 11.00 – 15.00 uur

Fotobron
De foto bij dit artikel is van Jan Willem Verkerk/ Annemieke Loots (beschikbaar gesteld door De Bieb)

Meer informatie
Voor meer informatie kijk je op: www.mystiekmoment.nl

Pinksteren valt dit jaar op zondag 12 en maandag 13 juni. Het is een van de mooiste tijdens van het jaar om met een gids en schipper het water op te gaan. Wij nodigen u uit in onze open excursieboot voor een speciale
Pinksterbloementocht op beide dagen door natuurgebied Ilperveld in Landsmeer, vlak bij Amsterdam, Purmerend en Zaandam. De boot vertrekt op beide dagen om 13.30 uur en de tocht duurt ca. 2 uur. Onderweg stappen we nog even uit op een van de vele eilanden.

U hoeft niets van de natuur af te weten om er echt van te kunnen genieten. De stilte, de vogels en de pinksterbloemen verrassen u vanzelf. En onze gids en schipper weten op veel vragen het antwoord. U bent van harte welkom bij Landschap Noord-Holland aan de Kanaaldijk 21A, 1121 NX Landsmeer. Reserveren kan op 088-0064455 of op www.landschapnoordholland.nl/de-natuur-in.
De kosten bedragen € 10,00 per persoon, Beschermers betalen € 6,50. Kinderen tot 12 jaar € 4,50, van Beschermers € 3,50. Trek waterdichte schoenen of laarzen aan en warme (regen)kleding. Op het
water is het vaak wat kouder.

De Wereld, het Straathoekwerk en de Try-out presenteren tijdens luilaknacht voor de vierde keer de Nacht van Oostzaan. Verschillende DJ’s draaien op die 10e juni tussen 22.00 uur en zaterdagochtend 06.00 uur voor jong Oostzaan. Het beloofd net als andere jaren weer een fantastisch feest te worden waarbij hardcore liefhebbers volop aan hun trekken komen. Maar niet alleen Hardcore, ook House, Club, Techno, Oldschool en Hardstyle zijn de muziekstylen die tijdens luilaknacht De KunstGreep op de kop zullen zetten.

Het feest is voor alle leeftijden, legitimatie is verplicht. De kaartverkoop loopt via De Wereld, het Straathoekwerk en de Try-out (voorverkoop aan vijf euro, aan de deur € 7,50).
Radio9 Oostzaan, meer in het bijzonder Jong op 9 (Jon9) is er live vanaf 22 uur bij en volgt het hele spektakel tot 06.00 uur. Luisteren op 106.4 FM, of 103.3 FM kabel en natuurlijk via de live-stream van Radio9.

Luilakontbijt
Zaterdagochtend 11 juni vindt alweer het TIENDE Luilakontbijt plaats in de Grote Kerk van Oostzaan. De organisatie rekent op 400 – 450 Oostzaners die tussen 06.00 – 09.00 uur een goed verzorgd ontbijt komt genieten. Altijd weer een oergezellige afsluiting van Luilak, waar menig Oostzaner van de gelegenheid gebruik maakt om bij te praten, te netwerken, of gewoon gezellig een hapje te eten.

Als alles goed gaat is een deel van het ontbijtend publiek uit bed getoeterd door Concordia en Excelsior. Beide muziekverenigingen trekken op een wagen elk een deel van het dorp in om de ‘Luilak-Symfonie’ ten gehore te brengen.

Het seizoen voor het recreantenvolleybal bij Compaen draait op z’n eind. Dinsdagochtend was de laatste keer. Tot spijt van Sjaan Stokvis. Elke dinsdag fietst zij vanuit Landsmeer naar de Sporthal Oostzaan om een lekker potje volleybal te spelen. Ze doet dat al twintig jaar. Een paar weken geleden werd ze even in het zonnetje gezet door de club. Niet alleen omdat ze al zolang van de partij is. Ook omdat ze één van de oudste is. Hoe oud? Eigenlijk hoor je dat niet aan een vrouw te vragen, maar ze reageert meteen en spontaan met een rekensom: “Twee keer 40 jaar.” Nou duidelijk toch. Maar ook bijzonder dat iemand van ‘2×40′ nog zo actief is. Enkele fietskilometers in de benen en dan nog even een hele ochtend sporten. Hoeveel mensen van ‘2×40′ zitten thuis achter de vergeetmenietjes? “Bijzonder? Man ik weet niet anders”, reageert Sjaan Stokvis. Ze vindt het duidelijk niet bijzonder en is zelfs van plan om nog gewoon door te gaan. “Om te beginnen eerst maar een jaartje. Daarna zien we wel verder.” Sjaan heeft een puike conditie en volgens trainer Ruud Dijst blijft ze nog wel jaren het mooie spelletje spelen.

Wat er eigenlijk zo leuk aan is? Sjaan Stokvis: “Compaen en zij (ze wijst op de andere dames) zijn de stimulans om dit te  blijven doen. Het is eigenlijk mijn wekelijkse uitje. Het is gezellig. Bezig zijn met elkaar en het is ook een erg leuk spel.” Een spel dat ze ook behoorlijk onder de knie heeft. Vooral de service van Stokvis mag er wezen. “Ach ja, die gaat wel goed he?”

Competitie heeft Sjaan niet gespeeld. “Nee hoor, gewoon lekker recreantenvolleybal. Dat deed ik vroeger ook met een ploegje op Landsmeer. Daar is het gestopt. Ik heb toen een beetje om mee heen gekeken en kwam uiteindelijk bij Volleybalvereniging Compaen terecht.” Ze is ook bijzonder tevreden over de begeleiding door Compaen.

Hoe vormen ze eigenlijk elke dinsdagochtend een team. Voetje-voetje? Of wijst Ruud Dijst aan wie met wie in een ploegje zit? Sjaan: “We bekijken het gewoon. Ruud geeft wel advies, maar we komen daar altijd wel uit.” Eind mei is stopt het. Stokvis: “Ja dan duurt het wel weer lang voor we weer in de zaal aan de slag gaan.” Compaen organiseert om die lange rusttijd een beetje te onderbreken wel eens fietstochten en vorig jaar nog Nordic Walking met het team in ‘t Twiske. Dus helemaal stil valt het niet.

Franny Dijst speelt ook met de recreanten mee. “Compaen is al 25 jaar met deze dinsdagochtendgroep bezig. Ongeveer eenderde van de groep doet al vanaf het begin mee. We kunnen wel wat nieuw bloed erbij gebruiken. Met de ouderdom komen soms ook de blessures. Dan kan het wat lastiger worden. We hebben wel eens een periode gehad dat we alleen 3 tegen 3 konden spelen. Maar nu is het weer ‘volle bak’ en kunnen 6 tegen 6 opstellen.” Een paar jongere meiden (;-)) zijn al van de partij bij het recreantenvolleybal. Tja, dan moet je wel als 2×40-senior mee in het spel. Sjaan Stokvis met een brede lach: “Nou, als het lukt doen we dat ook hoor.” Dijst: “Het merkt het wel in het spel. Mensen die iets minder bewegen gaan dan automatisch meer bewegen. Het spel wordt dan nog veel leuker.”

Niet pingpongen
“Ik wil graag dat ze leuk volleyballen. Het moet geen pingpongen worden, want dan is het snel afgelopen”, zegt trainer Ruud Dijst. “Dus als ze in tweeën of drieën spelen hebben ze een leuker spel en worden ze warmer. Daar gaat het natuurlijk om. Je ziet het vaak bij recreanten: de bal moet weg. Zo snel mogelijk over het net. Je kunt echter meer scoren als je de aanval laat lopen over meer spelers.” Dijst geeft al 18 jaar deze training. Hij hoeft niet veel meer te zeggen tegen deze groep, omdat ze al zo goed op elkaar zijn ingespeeld – allemaal oude rotten in het vak.  Zo af en toe kan hij niet laten om een spelletje mee te spelen. “Dat vind ik ook heel leuk. Al helemaal als ik door hen gepiepeld wordt, als een bal uitgaat. Die meiden staan dan echt te genieten.”

Marja van der Pol volleybalt ook mee met het recreantenvolleybal. Zij neemt de ‘warming up’ voor haar rekening. Van der Pol: “Vooral bij ons is dat heel belangrijk. We hebben toch de neiging om een beetje in mekaar te zakken. Dus is het wel erg belangrijk om de warming up eerst te doen.” Ze zijn best wel fanatiek stelt Van der Pol. “Maar er wordt wel veel bij gekletst.” Dat zal de politica toch niet zo erg vinden. “We hebben heel veel lol. Er wordt veel gelachen. Er wordt fanatiek gespeeld. Natuurlijk kunnen we het ook waarderen als een ander leuk speelt.”

Het recreantenvolleybal van Compaen is op de dinsdagochtend. Ze beginnen om 08.45 uur. Rond 10.00 uur is het afgelopen. De start van het seizoen ligt altijd zo kort na de grote schoolvakantie (september) en loopt door tot eind mei.

Meer informatie
Mensen kunnen altijd tijdens het seizoen op de dinsdagochtend even binnenlopen om te ervaren hoe het gaat. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met Ruud Dijst: 075 – 684 1730.
Er is géén aparte mannen recreantengroep. Mannen die recreatief willen volleybal kunnen dat ook bij Compaen doen. Ze komen dan in Heren 4 van Compaen terecht.

Youtube kanaal Beeld van een Dorp: Bekijk het filmpje op BeeldvaneenDorp op YouTube.
Bekijk de foto’s van de laatste speeldag in mei Foto’s Recreantenvolleybal Compaen

Laatste Nieuws
Nieuwscategorieën
Archief