Archive for the ‘Politiek’ Category

Rob Monen treedt terug als raadslid
OOSTZAAN – Rob Monen, raadslid voor GroenLinks, treedt per 16 december terug als raadslid. Dat schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad. Met zijn terugtreden komt een eind aan een politieke carrière van 20 jaar, waarin Monen naast raadslid ook een aantal jaren wethouder is geweest voor zijn partij.

Goed moment
Monen schrijft aan de gemeenteraad dat het een goed moment is om te stoppen. “Naast persoonlijke overwegingen (tijdsinvestering, nieuwe uitdagingen) speelt vernieuwing in onze partij ook een rol.” Het vernieuwingsproces startte met het aantreden van een nieuwe lijsttrekker (Bert Jongert). Een vernieuwingsproces is alleen mogelijk, schrijft Monen, “…als er opvolging beschikbaar is.” Die opvolging is er. Monen wordt opgevolgd door Cindy de Boer. “Recent hebben wij goede afspraken kunnen maken over het inwerken”, stelt Monen.

Monen blijft in de Raad tot 16 december. Op 15 december zal hij tijdens zijn laatste raadsvergadering afscheid nemen.

Aanvaringen
Rob Monen speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de coalitie van GroenLinks-D66-Gemeentebelangen-Pvda in de vorige raadsperiode toen bleek dat de VVD-PvdA-CDA-coalitie geen meerderheid meer had in de gemeenteraad. In het slot van de vorige periode kreeg Monen het flink te verduren in de Aldi-affaire (zie elders op Beeld). De GroenLinks-politicus had regelmatig, ook in eerdere perioden, aanvaringen met de VVD-fractie. De stap van Monen om géén lijsttrekker te zijn bij de vorige verkiezingen is van belang geweest bij de vorming van de huidige coalitie, waarin (naast D66) zowel VVD als GroenLinks zitting hebben.

Aldi Markt naar Oostzaan?
OOSTZAAN – Het College van B. en W. wil de vestiging van een ALDI-supermarkt op Bedrijventerrein Skoon mogelijk maken. Dat blijkt uit een ontwerpbesluit waarover de Gemeenteraad binnenkort moet oordelen. B. en W. willen een principe uitspraak van de Gemeenteraad. De vestiging van een ALDI op Skoon is in strijd met het gemeentelijke en provinciaal beleid. Ondanks dat heeft het college kennelijk argumenten om de vestiging van de supermarkt door te zetten. B. en W. stellen de Gemeenteraad voor te besluiten om een planologische procedure te starten. Maandag 2 juni staat het voorstel op de agenda van de informatieve ronde.

Het voorstel is opvallend. In het gemeentelijk beleid ten aanzien van het bedrijventerrein is namelijk niets veranderd. In een memo dat B. en W. meesturen staat zelfs letterlijk: ‘De vraag is of deze vorm van detailhandel op een bedrijventerrein wenselijk is’. Het Rijk gaat er vanuit dat grootschalige detailhandel op een bedrijventerrein ongewenst is. Dat zou ‘niet duurzaam’ zijn en ‘op den duur leiden tot overbewinkeling en verzadiging van de markt’. Naar aanleiding hiervan kregen provinciebesturen de taak dergelijke ontwikkelingen in het ruimtelijk beleid tegen te gaan. Zo kwamen er bijvoorbeeld regels met beperkingen voor bepaalde branches zich te vestigen op bedrijventerreinen aan de randen van een gemeente (zoals Skoon). Onlangs heeft de Provincie Noord-Holland haar verordening die dateert uit juni 2010 opnieuw vastgesteld. B. en W. van Oostzaan constateren in het eerder genoemde memo dat de nieuwe ‘verordening geen nieuw beleid bevat’ en dat de nieuwe verordening detailhandel op bedrijventerreinen ook tot 1500 vierkante meter uitsluit. B. en W. in het memo: “Een vestiging van een supermarkt op Skoon is daarmee in strijd met de PVRS” (red.: Provinciale Verordening Structuurvisie).

Het eigen gemeentelijk beleid staat detailhandel ook niet toe op een bedrijventerrein. Als B. en W. dit toch mogelijk willen maken, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Dan moet worden onderbouwd dat een supermarkt in planologisch opzicht kan. Daarvoor is een zogenaamd Distributie Planologisch Onderzoek verricht. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen beletselen zijn.
Als voordelen noemt het College dat er door een supermarkt ook andere bezoekers naar Skoon gaan. Daar zouden, menen B. en W., andere bedrijven weer van kunnen profiteren. Verkeersproblemen lijken zich niet te gaan voordoen. Uit het Distributie Planologisch Onderzoek blijkt dat ‘de bestaande infrastructuur het grotere aanbod kan verwerken’.

Ontstemd
“De PvdA Oostzaan is ontstemd over de draai die het College heeft gemaakt inzake de vestiging van ALDI op Skoon en de overhaaste besluitvorming waarmee VVD-wethouder Schaafsma ALDI op Skoon probeert te krijgen”, lezen we in een FACEBOOK-bericht van Eelco Taams. De PvdA noemt de onderbouwing van de wens af te willen wijken van bestaand beleid ‘dubieus’. “Die wens om het destijds weloverwogen beleid om te gooien komt niet uit de Oostzaanse gemeenschap, maar van een supermarktketen die een Distributie Planologisch Onderzoek heeft laten uitvoeren waaruit blijkt dat er kansen liggen voor een ALDI in Oostzaan. Daarbij beweert men dat er nauwelijks effect is op de bestaande supermarkten en overige detailhandel in het dorp. Iets dat vervolgens in de memo van het College wordt betwijfeld. Daarin staat klip en klaar dat onzeker is welke effecten het zal hebben op de bestaande detailhandel in het dorp.”
Taams wijst ook op de precedentwerking van een vestiging van ALDI op Skoon: “De kans is groot dat hierdoor een cluster van detailhandel op Skoon ontstaat die de levensvatbaarheid van het centrum direct bedreigt.”

Veel vragen
De PvdA stelt in haar reactie met veel vragen te zitten over de gang van zaken. Zo vraagt de fractie zich af waar die grote haast voor nodig is. “De Raad heeft niet voor niets besloten € 15.000 ter beschikking te stellen om onderzoek te doen naar de gang van zaken rond de intentieovereenkomst die toenmalig VVD-wethouder Buskens overhaast en onbevoegd is aangegaan met ALDI. Het is verstandiger om de resultaten van dat onderzoek af te wachten…”, schrijft de PvdA.
Verder vraagt de PvdA-fractie zich af of “…niet eerst met de Provincie is gesproken over het voornemen van de nieuwe coalitie om af te wijken van het bestaande ruimtelijk beleid. Volgens de PvdA slaat het college een doodlopende weg in als er geen overeenstemming met de provincie tot stand komt.”

Zorg
Meer taken van rijksoverheid naar gemeente. Prima zaak, gemeenten staan dichter bij hun inwoners en komen ook sneller aan de weet welke problemen er in een huishouden zijn, waar hulp nodig is.
Het is goed, dat huishoudens niet automatisch hulp krijgen, maar moeten laten zien wat ze kunnen.
Maatwerk. Het is goed dat misbruik maken van financiële ondersteuning bestraft wordt.

Natuurlijk moet de zorg betaalbaar blijven, maar de nadruk moet liggen op sterke vermindering van geldverslindende tussenlagen en overbodige regelgeving en niet minder handen op de werkvloer.

Als hulp echt nodig is? Wat het voor gemeenten moeilijk maakt, is dat er 15 tot 40% bezuinigd wordt door het Rijk op de zorg. Nog steeds is niet duidelijk wat ook Oostzaan voor 2015 en de jaren daarna aan budget van het Rijk ontvangt. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog besluiten. Het is zo 2015!

Tegelijkertijd moeten ouderen met zogenaamde lichte beperkingen thuis blijven wonen, terwijl er op huishoudelijke hulp flink bezuinigd wordt.
Steeds meer wordt een beroep gedaan op mantelzorg en/of vrijwilligers, terwijl deze vaak zelf een baan hebben. De wet bijzondere ziektekosten wordt afgeslankt. Ouderen moeten ernstige beperkingen hebben, willen ze, vanaf 2015, nog in aanmerking komen voor een plaats in een verzorgingstehuis.

De persoonlijke verzorging blijft in handen van de zorginstellingen.
Hopelijk gaat het niet ten koste van de kwaliteit. Toch moet ook Oostzaan er vanaf 2015 voor zorgen dat er kwalitatieve hulp blijft. Of het nu gaat om huishoudelijke hulp, werklozen weer aan het werk helpen, armoedebestrijding, geestelijke en/of lichamelijke zorgverlening.

Oostzaan kan het niet alleen, het is te klein, dus overleg met andere gemeenten is al geruime tijd aan de gang. Maar er is tijdnood door onduidelijkheid!
Wat Oostzaan wel moet, is er bovenop zitten, eruit halen wat eruit te halen is.
Uiteindelijk blijft de vraag over: waar geeft de gemeenteraad voorrang aan?

Het CDA wil dat niemand tussen wal en schip valt. Er moet gekeken worden naar wat heeft een huishouden netto te besteden. Hoe groot is de financiële ruimte. Maar in de eerste plaats naar de maatschappelijke zorgproblematiek.

Het CDA heeft er geen moeite mee, dat huishoudens met een ruim netto besteedbaar inkomen meer moeten bijdragen dan huishoudens, die de touwtjes aan elkaar moeten knopen.

Teun Flens, fractievoorzitter CDA

Oostzaan

OOSTZAAN – Het ziet er naar uit dat Oostzaan een nieuwe coalitie krijgt welke naar we hopen de komende vier jaren blijft zitten en besturen.

Een brede coalitie waarin VVD, Groen Links en D66 vertegenwoordigd zijn – en ook een coalitie met overwicht. Maar liefst 9 van de 13 zetels die de raad telt steunen deze coalitie.

Wij, als het Oostzaanse CDA zijn van mening dat de samenstelling van de coalitie recht doet aan de samenstelling van de Oostzaanse gemeenschap. Met enkele jaren van politieke stormen en steeds wisselende wethouders achter ons kan Oostzaan zich niet meer veroorloven op deze heilloze weg voort te gaan.

Hetgeen betekent – en dat is de leidraad geweest tijdens de CDA campagne – dat samenwerking met behoud van de eigen kleur een absolute noodzaak is voor ons dorp.

Dat zo nu en dan wellicht door een van de coalitiegenoten wat water bij de wijn moet worden geschonken is een noodzaak welke vanuit het oogpunt van een goed bestuur en behoud van de Oostzaanse eigenheid wordt gerechtvaardigd.

Het Oostzaanse CDA benadert deze coalitie met open vizier en zal een constructieve politiek voeren in het belang van Oostzaan en haar inwoners.

Teun Flens, fractievoorzitter CDA


OOSTZAAN – Peter Visser beleefde vandaag zijn laatste dag uit zijn politieke carrière. Ruim 17 jaar was hij betrokken bij de Oostzaanse politiek. Maanden geleden kondigde de wethouder voor Gemeentebelangen zijn vertrek al aan. Hij was niet beschikbaar meer voor een plek op de lijst, maar wilde graag andere dingen gaan doen. Vandaag sloot hij de deur van zijn werkkamer in De Kunstgreep voor de laatste maal. Toch een gedenkwaardig moment, al is Peter Visser er nogal nuchter onder. “Het is mooi geweest”, zo omschrijft hij zijn gevoel op deze dag. Maar het zal nog wel enige tijd duren voor hij zich er helemaal los van kan maken. “Ik was nou eenmaal bij nogal wat projecten betrokken die nu uitgevoerd gaan worden, zoals Klein Twiske, het bouwplan aan de Wakerstraat bijvoorbeeld. Dus ik zal die ontwikkelingen van die projecten zeker blijven volgen.” Burgemeester Paul Möhlmann laat desgevraagd weten het erg jammer te vinden dat Visser stopt met de politiek. “Via Peter heb ik dingen over het dorp geleerd die voor mij erg belangrijk waren en waar ik veel aan heb gehad”, zegt Paul Möhlmann.

Sporthal-perikelen waren aanleiding
Peter Visser werkte 17 jaar geleden bij John en Tinie Roels in de Sporthal Oostzaan. Er waren toen problemen en de oplossingen zouden gevolgen kunnen hebben voor de sport in Oostzaan. Visser: “Dat heeft me getriggerd voor de politiek.” Hij raakte in 1997 in gesprek met Gemeentebelangen en volgde die club aanvankelijk vanaf de publieke tribune. Een jaar later stond Visser als lijstduwer op de kieslijst voor deze lokale politieke partij en na enige tijd werd hij fractieassistent. In die functie was hij nauw betrokken bij het bepalen van de politieke lijn van zijn partij en hij maakte belangrijke vergaderingen mee die vooraf gingen aan de introductie van het duaal bestel in Oostzaan.
Peter Visser was bijzonder goed ingevoerd in Oostzaan. Elke klinker in de straten kent hij, net als alle Oostzaners die er over heen hebben gewandeld. Zo vreemd was het dus niet dat hij in 2002 de nummer 1 van Gemeentebelangen werd. Een jaar waarin lokale politieke partijen door de moord op Pim Fortuyn ongelooflijk scoorden. Gemeentebelangen kreeg maarliefst drie zetels in de Raad. Visser kan het nog eigenlijk niet geloven: “Dat was een hele bijzondere gewaarwording. Want ik moest nu ineens keuzes gaan maken”, zegt Visser. Hij werkte voor de Heineken Brouwerij, maar nu gloorde een wethouderschap. De keuze was redelijk snel gemaakt: “het werd het wethouderschap”. Peter Visser voelde het wel als een flinke omslag, maar hij had het geluk dat hij met ervaren rotten in het vak te maken kreeg. “Wethouder Jaap van Splunter heeft me op sleeptouw genomen. Hij gaf me de dingetjes meer waarop ik moest gaan letten.” Een leerproces dat snel ging en gaandeweg voelde Visser zich enorm thuis in het besturen van Oostzaan, als wethouder en ook raadslid. “Tot op de dag van vandaag”, zegt hij met overtuiging.

Kringetje rond
Vorig jaar voelde Visser dat voor hem het politieke kringetje rond was. “Ik ben heel blij met het vertrouwen dat ik van veel mensen kreeg. Wel had ik me het einde wat anders voorgesteld. Maar dat is ook politiek.” Visser doelt op het gedwongen vertrek van wethouder Monen en het besluit om daaraan politieke consequenties te verbinden. D66-wethouder Marco Olij en Visser voelden zich in het kader van collegiaal bestuur genoodzaakt ontslag te nemen. Een stem van zijn eigen partij gaf de doorslag. Zuur, zoveel is wel duidelijk, maar met zijn opmerking ‘dat is ook politiek’ geeft Visser aan dat hij het moment verwerkt heeft. Hij noemt het ook niet op als we hem vragen wat hem bij blijft van mindere momenten in 17 jaar politiek. Wel de hoogspanningsproblematiek in het dorp. “Dat is wel iets wat van 2006 tot 2010 als een rode draad door mijn portefeuille heeft gespeeld.” Visser is er verbaast over dat de besluitvorming rond die hoogspanningslijnen zo gelopen is in een rijk land als het onze. Hij vindt het heel bijzonder dat we er niet goed zijn uitgekomen en dat we niet iedereen tegemoet kunnen komen. Visser: “Ik kan me voorstellen dat de mensen hun vertrouwen in de politiek kwijtraken door dit soort gebeurtenissen.”

Wat na de politiek?
Vanaf morgen is Peter Visser weer ‘helemaal vrij’ en kan hij wat anders gaan doen. Wat eigenlijk? Hij wil zo snel mogelijk weer een mooie baan, heeft hier en daar ijzers in het vuur, maar kan nog niet zeggen welke richting het op zal gaan. Allerlei instellingen, waaronder sportverenigingen hebben hem benaderd voor bestuurlijke functies. Voorlopig houdt Visser de boot nog even af. Niet omdat hij niet in is voor zulke functies, maar omdat hij zijn prioriteit eerst legt bij betaald werk. Daarna kan hij beter bepalen hoeveel tijd hij over heeft voor lokale zaken. Overigens blijft Visser natuurlijk betrokken bij de Ronde van Oostzaan en de Ronde van Noord-Holland. “Oostzaan is nog niet van me af”, zegt hij met een brede lach.

Beluister hieronder het hele interview met Peter Visser:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.
Foto’s gemaakt door Dré Prijs

Wethouder Peter Visser sluit deur werkkamer.


De PvdA in Oostzaan heeft samen met GroenLinks een motie ingediend naar aanleiding van de verwerpelijke manier waarop PVV leider Geert Wilders op 19 maart 2014 zijn achterban heeft opgezet tegen alle Marokkanen in Nederland. Daarmee is een grens overschreden die tot veel maatschappelijke onrust en heeft geleid. De PvdA vindt het belangrijk om ook op lokaal niveau in actie te komen tegen haatzaaien en discriminatie.

Met de motie roept de gemeenteraad de kiezers op om bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei niet op de PVV te stemmen omdat deze kwalijke en gevaarlijke manier van politiek bedrijven niet past bij de Oostzaanse gemeenschapszin. Ook wordt voorgesteld om op 4 en 5 mei in Oostzaan aandacht te besteden aan de rol die Marokkanen en Polen hebben gespeld bij onze bevrijding in de Tweede Wereldoorlog.Hieronder staat de integrale motie.

PvdA-motie tegen Wilders


OOSTZAAN – D66 heeft haar positie in de Raad van Oostzaan verstevigd door een mooie overwinning te boeken. Op eigen kracht haalt D66 Oostzaan twee zetels. Opvallende verliezer is Gemeentebelangen die na deze verkiezingen nog maar 1 zetel heeft. Minstens zo opmerkelijk is dat de VVD en GroenLinks hun positie in de Raad consolideren. De VVD haalt net als 4 zetels (waarvan 1 restzetel), ofwel precies dezelfde uitslag als in 2010. GroenLinks blijft ook op 3 zetels, waarvan 1 restzetel, en ook dat is exact dezelfde uitslag als in 2010. Zoals verwacht valt de Pvda terug in Oostzaan, maar behoudt wel een zetel in de Raad. Het CDA deed het onverwacht goed door dankzij de verdeling van restzetels uit te komen op 2 zetels. Burgemeester Paul Möhlmann maakte de stembusuitslag gisteravond even na 11 uur in het Atrium van het gemeentehuis bekend. Het gaat om een voorlopige uitslag, waarin dus de komende dagen nog wel iets kan veranderen.

Het is beloond
Er hing een sfeer in het Atrium van blijdschap en ook van de nodige opluchting. In het hele land kregen de regeringspartijen op hun donder en ook het CDA deed het gewoonweg slecht. Er klonk een luid “YES!” (Tine Schaafsma) toen bleek dat de VVD Oostzaan de grootste partij van Oostzaan blijft. “Geweldig! Ik ben er zo blij mee, zo trots op”, zegt Rosemarijn Dral de lijsttrekker van de VVD. “We hebben zo’n goed team, zo hard gestreden. Het is beloond!” Ze is ook vooral blij dat de landelijke teneur (terugval VVD) aan Oostzaan voorbij ging. De VVD heeft in Oostzaan opnieuw het initiatief en hoe gaat dat er uitzien? Dral: “Voor de verkiezingen heb ik al gezegd dat ik een breed draagvlak wil. Dus we gaan met alle partijen om de tafel om te zien of zo’n draagvlak te behalen is.” Dral is wel zo diplomatiek dat ze nog geen uitspraak wil doen over mogelijke coalitiepartners. Met een VVD die het initiatief mag nemen om de coalitie te formeren lijkt het logisch dat de VVD gaat voor de portefeuille Financiën. Alexander Buskens is de keuze van de VVD voor het wethouderschap in dat geval. Maar ook hierover doen de liberalen geen harde uitspraken. Eerst maar die onderhandelingen.

Audio – interview met Rosemarijn Dral en Alexander Buskens van de VVD

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


In de wolken
Ronduit in de wolken was Marco Olij, lijsttrekker van D66. Zijn partij komt op eigen kracht met twee zetels in de Raad. In 2010 kreeg D66 ook een zetel, maar dat was een restzetel. Dit is pure winst. “De grootste overwinning. We begonnen op een kleine restzetel en nu zijn we meer dan verdubbeld. Na GroenLinks en de VVD heeft het dorp het meeste vertrouwen in D66. Dat willen we de komende jaren waarmaken.” Marco Olij herhaalt zijn standpunt, als we hem vragen naar welke coalitie hij zou willen, dat hij geen herhaling van het 7-6 gedoe wil in de Raad. “Daar moeten we nou echt een keer vanaf proberen te stappen. We moeten gaan voor een coalitie van minimaal 8 zetels om de stabiliteit eens echt vier jaar te garanderen.” Hij zou het liefst de grote partijen in een coalitie willen zien. VVD-GroenLinks-D66 samen in één coalitie? Olij: “Ja, misschien moeten we dat maar eens proberen.”

Audio – interview met Marco Olij (lijsttrekker D66)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Daadkracht beloond
Ook het CDA won dus een (rest)zeteltje in de voorlopige uitslag. Teun Flens was daar spinnend tevreden mee. Hij had aan kiezers de vraag gesteld of men hem wel vertrouwde. Hij stond immers in Oostzaan te boek als een fractievoorzitter die een eigen wethouder naar huis stuurde. “Ik heb de vraag gesteld of men me eerlijk vond. Sommige mensen zeiden daar meteen ja op. Ik ben een christen en zou hypocriet zijn als ik onbetrouwbaar was. Hoogstwaarschijnlijk heeft dat invloed gehad op een aantal kiezers.” Maar dat is het niet uitsluitend stelt Flens. Hij is ook behoorlijk bekend in het dorp (langstzittend raadslid inmiddels). “Als er een gat in de weg zit en mensen krijgen geen gehoor bij de gemeente komen ze vaak bij mij. Dan pak ik het op. Je moet het niet laten bij woorden. Je moet uitgaan van daadkracht. Ik denk dat de betrouwbaarheid en de daadkracht ertoe heeft bijgedragen dat we zo goed uit de verf zijn gekomen.”

Audio – interview met Teun Flens (lijsttrekker CDA)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Brede volkspartij
GroenLinks consolideerde net als de VVD haar positie in de Raad van Oostzaan. Landelijk deed GroenLinks het iets minder. Een opvallende uitslag voor GroenLinks Oostzaan. Bert Jongert, lijsttrekker van GroenLinks is er ongelooflijk blij mee en trots op. “Voor GroenLinks is dit een fantastische uitslag. Ik denk dat de opkomst zo’n 54% is (werd 57,33%, red.). Dat is toch wat lager. Dat valt me heel erg mee. Kijk landelijk zijn wij natuurlijk een oppositiepartij met misschien 5-6% van de stemmen. Maar in Oostzaan zijn wij een brede volkspartij, zijn we de tweede partij van Oostzaan. Dat is een hele andere positie. We moeten het dus eigenlijk op eigen kracht doen.” Waarmee Jongert bedoelt dat GroenLinks Oostzaan minder gevoelig is voor landelijke trends. Zou de uitslag ook tot meer stabiliteit in de dorpspolitiek kunnen leiden? Dat denkt Jongert wel: “Het is niet voor niets dat alle partijen in Oostzaan zeggen dat we op zoek zijn naar een wat grotere coalitie.”

Audio – interview met Bert Jongert (lijsttrekker GroenLinks)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Lijstverbinding leverde niets op
De PvdA verliest een zetel en houdt er dus één volwaardige zetel over. Erg jammer voor lijsttrekker Peter de Wit. Maar het had veel slechter kunnen uitvallen. Landelijk heeft de PvdA namelijk een zeer forst verlies geleden. “Helaas. Ik denk inderdaad dat we last hebben van de landelijke tendens waarin de PvdA afgerekend is. Ik had nog hoop dat de lijstverbinding met GroenLinks nog wat zou opleveren. Maar dat zat er niet in. Gelukkig was er wel een opkomst van meer dan 50%. Dat vind ik wel belangrijk. Wat ons betreft is bescheidenheid geboden. We gaan vooralsnog even op de bank.” De Wit gaat er vanuit dat de PvdA in de oppositie terecht komt. “We gaan op een constructieve manier oppositie bedrijven of aanwezig zijn in de Raad. Een ding is wel duidelijk. De situatie met 8 wethouders die in de afgelopen periode zijn weggewerkt moeten we in Oostzaan niet meer willen hebben.”

Audio – interview met Peter de Wit (lijsttrekker PvdA)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Afstraffing Gemeentebelangen
Gemeentebelangen Oostzaan kreeg een flinke dreun te verwerken. Terwijl de partij in 2010 nog twee volwaardige zetels wist te behalen werd Gemeentebelangen nu gehalveerd. Ria Bisseling was gisteravond niet meer beschikbaar voor commentaar. Het verlies van Gemeentebelangen is opmerkelijk tegen de achtergrond van de flinke winst die lokale partijen in ons land vandaag hebben geboekt. De verwachting was dat Gemeentebelangen ook van die trend zou profiteren. Er zijn mogelijk twee oorzaken voor de afstraffing van Gemeentebelangen door de Oostzaanse kiezer. De eerste is de wisseling van politiek leiders. Enige maanden geleden liet Peter Visser weten niet meer beschikbaar te zijn voor de lokale politiek. Niet als raadslid en ook niet als wethouder. Vervolgens ontstond in de partij een moeilijke periode waarin gezocht moest worden naar continuïteit. Die werd gevonden in een ‘fusie’ van de fractie Bisseling en Gemeentebelangen. Mogelijk heeft de Oostzaanse kiezer deze ingrijpende veranderingen in de top van de partij niet erg gelukkig gevonden.
De tweede oorzaak zou kunnen zijn dat Gemeentebelangen vlak voor de verkiezingen er voor koos om mee te gaan in een motie van wantrouwen van de oppositie tegen wethouder Monen. Hoewel Gemeentebelangen wist dat dit betekende dat ook Peter Visser zou opstappen, zette de partij toch door. Los van de argumenten die Gemeentebelangen hiervoor had (de fractie stemde verdeeld), lijkt ook dit fenomeen te hebben geleid tot een afstraffing door de kiezer.

Foto’s

Marco Olij, lijsttrekker D66, dolblij met uitslag
Partijleden en kandidaten verzamelden zich in het Atrium van De KunstGreep
Ria Bisseling ziet haar club halveren in de Raad
Rosemarijn Dral dolblij met consolidatie positie VVD Oostzaan
Paul Möhlmann, licht uitslag toe


Bert Jongert Lijsttrekker GroenLinks Oostzaan
Wij geven u de Top 10
GroenLinks werk(t) voor Oostzaan

1. Oostzaan moet zelfstandig blijven.
Dit betekent voor Oostzaners een eigen bibliotheek, andere culturele en sport voorzieningen en een eigen gemeentehuis. Daardoor blijft de politiek dichtbij en van de Oostzaners.

2. Oostzaan moet groen blijven en een ontsluitingsweg moet voorkomen worden.
Het Oostzanerveld is een uniek cultuurhistorisch natuurgebied in Europa. Het bepaalt voor een groot deel het groene en open karakter van Oostzaan. GroenLinks vecht al tientallen jaren voor het openhouden, en daardoor behouden, van het Oostzanerveld. Een ontsluitingsweg door de Oostzaanse natuur staat daar dan ook haaks op. De tijdwinst van hooguit anderhalve minuut die dit zou kunnen opleveren voor automobilisten in de ochtendspits rechtvaardigt geen miljoeneninvestering en sloop van de Oostzaanse natuur.

3. Het Twiske mag geen pretpark worden.
GroenLinks voert al jaren campagne onder de leus ‘Het Twiske geen pretpark’. Wij zijn voor recreatie en sportactiviteiten in Het Twiske, maar dan wel met behoud van de prachtige én kwetsbare natuur.

4. Behoud van het verenigingsleven.
Oostzaan kent een bloeiend verenigingsleven met goede voorzieningen op het gebied van cultuur en sport. Daar blijven wij voor vechten, want het verenigingsleven is het cement van onze samenleving.

5. Voor betaalbare en energiezuinige woningen.
Het bouwen voor starters en senioren heeft onze prioriteit. Energiezuinige (huur)woningen betekent een directe besparing voor de bewoners. Wij staan echt voor het dorpse karakter van Oostzaan en zijn dus tegen hoogbouw en voor het behoud van het historische lint.

6. Voor een actief jeugdbeleid.
GroenLinks wil een kindvriendelijke openbare ruimte met voldoende speelplaatsen. Waar overlast door jongeren wordt ervaren helpt negeren net zo weinig als louter hard aanpakken. Duidelijkheid is ons parool. Preventie speelt hierbij een belangrijke rol.

7. Voor betere luchtkwaliteit en hoogspanning ondergronds of verplaatst.
De aantasting van de luchtkwaliteit en de gevaren van de hoogspanningsmasten zijn een grote bron van zorg. GroenLinks wil de hoogspanningskabels onder de grond of dat ze verplaatst worden. De Haagse uitkoopregeling is geen oplossing voor de gezondheidsdreiging, maar een fopspeen om het verzet af te kopen.

8. Een goed basisonderwijs in Oostzaan.
Elke leerling en leerkracht verdient optimale huisvesting. Wij waren tegen nieuwbouw van de Noorderschool. Wij realiseren ons zeer dat ons standpunt niet bij iedereen goed valt, maar wij staan – ook bij moeilijke keuzes – voor haalbare, betaalbare en ook rechtvaardige oplossingen voor iedereen.

9. Een sociaal Oostzaan.
Het verschuiven van rijkstaken naar gemeenten kan GroenLinks ondersteunen. Maar door de draconische bezuinigingen van het PvdA/VVD-kabinet, worden gemeenten voor een onmogelijke taak gesteld. GroenLinks blijft kiezen voor de menselijke maat, want zorg is mensenwerk. Bureaucratie en regeldrift past daar niet in. Wij kiezen voor zorg op maat en steun aan professionals en mantelzorger.

10. Een financieel en economisch gezond Oostzaan.
GroenLinks zorgt al tientallen jaren (mede) voor een sluitende begroting en een gezonde financiële situatie. Dit zal altijd het uitgangspunt voor ons in Oostzaan blijven. Economische winst en ruimte is gehaald door bedrijfsverplaatsingen, waarmee niet alleen de bedrijven en de bewoners worden geholpen, maar ook de financiële positie van Oostzaan wordt verbeterd. Een echte Win, Win, Win-situatie.

VOOR ONS COMPLETE PROGRAMMA ZIE: WWW.GROENLINKSOOSTZAAN.NL
HOUD OOSTZAAN GROEN, SOCIAAL EN ZELFSTANDIG.
STEM GROENLINKS. LIJST 2. BERT JONGERTIMG_1343
Zondag heerlijk getraind in het Twiske. Het was prachtig weer en de lente kondigt zich aan. Scholeksters en kievieten lieten zich horen en er waren veel bezoekers. We boffen maar dat wijlen CdK Roel de Wit, een van de grote PvdA bestuurders uit het verleden, zo’n mooi park in onze achtertuin heeft gerealiseerd. Natuur en landschap moest ook nabij de stad toegankelijk zijn voor de gewone burgers vond Roel als echte sociaal-democraat en het rijk, de provincie en de grote gemeenten hebben daar veel belastinggeld voor over. Oostzaan levert een zeer bescheiden bijdrage aan de exploitatie van het recreatieschap.

Mijn vader had er land en ik heb er nog koeien gemolken, maar de boeren moesten wijken voor de aanleg van het landschapspark. Het is er prachtig geworden en het heeft zelfs de Natura 2000 status gekregen vanwege de aanwezigheid van beschermenswaardige diersoorten.

Zo tegen de verkiezingen staan alle partijen weer pal voor het Twiske. Het moet blijven zoals het is. Het moet geen pretpark worden. En de financiële problemen kunnen worden opgelost door de overheadkosten te verlagen. Een onderbouwing van die stelling heb ik niet gezien en een verhoging van de gemeentelijke bijdragen van Amsterdam, Zaanstad en Purmerend zit er niet in. Vandaar dat er al een aantal jaren wordt gezocht naar verhoging van de inkomsten.

Hoe kunnen we natuur en landschap beschermen en toch tot een structureel sluitende begroting van het Twiske komen? Wat het antwoord op die vraag betreft zijn Oostzaan en Landsmeer aan zet. Eerdere voorstellen zijn maar beperkt tot ontwikkeling gekomen omdat wij er tegen waren (bijvoorbeeld en overdekt zwembad en verblijfsrecreatie) en het nieuwe bestemmingsplan maakt vernieuwende projecten op het gebied van recreatie zo goed als onmogelijk.

De PvdA stelt voor om tot een werkgroep van raadsleden uit Oostzaan en Landsmeer te komen met als kernopdracht oplossingen aan te dragen die tot een financieel gezond Twiske leiden waarin de belangen van natuur en recreatie beiden afdoende tot hun recht komen. De inbreng van zo’n werkgroep kan door burgerparticipatie worden versterkt.

Onderwerpen die kunnen bijdragen zijn:

  • Doorontwikkeling van de zorgboerderij in het kader van de decentralisaties en de participatiewet
  • Ontwikkeling van verblijfsrecreatie die past bij het landschap in de vorm van natuurcamping en camperplaatsen
  • Verbindingen tussen Twiske en de omgeving voor wandelaars met nieuwe, goed gedocumenteerde wandelroutes door dorp, veld en Twiske
  • Overnachtingsmogelijkheden voor recreatievaart langs de ringvaart nabij faciliteiten
  • Specialiseren in recreatie en toerisme voor mensen met een beperking
  • Potstal
  • Zwembad bij Twiskepoort

Een ander punt is de bestuurlijke toekomst van het recreatieschap. De besluitvorming is nu erg stroperig en onduidelijk in de gemeenschappelijke regeling. Laten we onderzoeken of die niet beter kan plaatsmaken voor de provincie of voor de gemeenten Oostzaan en Landsmeer. Als we het Twiske willen houden zoals het is, dan moeten we zelf meer verantwoordelijkheid willen nemen.

“Bijna de helft van de woningbezitters, verwacht dat na de verkiezingen de onroerende zaak belasting (ozb) fors omhoog gaat om oplopende tekorten te dekken. Dat is de uitkomst van een enquête onder 105.000 woningeigenaren”, aldus directeur Rob Mulder van de Vereniging Eigen Huis. “Mensen willen nu duidelijkheid over wat politici straks met de ozb gaan doen”,. “Ze willen niet verrast worden door een hoge rekening omdat politici er nu over zwijgen. Toch is driekwart van de huizenbezitters bereid om meer ozb te betalen. Maar dan moeten voorzieningen zoals zwembad, de bibliotheek of het theater wel openblijven.”

Bert Jongert
GroenLinks Oostzaan heeft in al de jaren dat zij in het college zaten de OZB niet of nauwelijks verhoogd. Ook in de begroting voor 2014 is het weer gelukt om de OZB niet te laten stijgen (er is alleen de inflatiecorrectie van 1% toegepast). Dit terwijl de bibliotheek en theater open blijven. Ook voor de komende jaren zullen we er alles aan doen om de OZB niet te laten stijgen. Bert Jongert GroenLinks lijsttrekker: “De OZB belasting in Oostzaan ligt op een gemiddeld landelijk niveau. Dit willen we zo houden, dus geen stijging van de OZB. GroenLinks voert dit al jaren als beleid.”

Hieronder staan de WOZ en OZB informatie voor Oostzaan (bron Vereniging Eigen Huis):

2014: Gemiddelde WOZ-waarde € 264770
OZB-tarief 0,1043 Te betalen OZB € 276,16

2013: Gemiddelde WOZ-waarde € 290000
OZB-tarief 0,1033 Te betalen OZB € 299,57

2012: Gemiddelde WOZ-waarde € 292500
OZB-tarief 0,1015 Te betalen OZB € 296,89

Laatste Nieuws
Nieuwscategorieën
Archief