Author Archive

Marja van der Pol, archief  Beeld van een Dorp
Door: Arjen Ronner
OOSTZAAN – Afgelopen maandag, 24 maart 2014, heeft de Raad van Oostzaan afscheid genomen van het GroenLinks raadslid Marja van der Pol.
Zij had ervoor gekozen om een stap terug te doen. Niettemin waren er op 19 maart kiezers die hun stem uitbrachten op Marja. En terecht. Zoals een bewoner zei, ik stem op de partij die het meest doet voor Oostzaan, op een vrouw die pal staat voor het Oostzanerveld.

20 jaar lang was Marja actief in de raad voor GroenLinks, ze was het boegbeeld in de strijd voor het behoud van het Oostzanerveld en actief betrokken op het Twiske. Om het Twiske als natuurgebied te behouden voor laagdrempelige kleinschalige recreatie. Ze ging voor in de strijd voor het behoud van het eigene van ons dorp, het lint en haar doorkijkjes. Voor de levende natuur, het groen en de weidevogels, voor een goede en liefdevolle dierenbescherming.

Marja bracht haar idealen niet alleen met woorden tot uitdrukking, maar vooral met daden. Al die jaren stond ze letterlijk met de poten in het veen. Om verruiging van het veld tegen te gaan.

De laatste jaren ging he tin de Oostzaanse politiek vaak over betrouwbaarheid en persoonlijke integriteit. Woorden die op Marja van toepassing waren, maar bovenal ook de woorden onbaatzuchtig, principieel, strijdvaardig en loyaal. Marja bedreef politiek met hoofd hart en handen. Veel woorden had ze overigens meestal niet nodig. Maar het waren altijd eigenzinnige woorden, die met overtuiging werden gebracht. Zo werd ze bij vele bewoners geliefd, door sommigen in de politieke arena gevreesd.

Gelukkig stopt Marja niet helemaal met de politiek. Helemaal niet eigenlijk. Ze wordt lid van de steunfractie en zal zich dus blijven inzetten voor Oostzaan. De fractie van GroenLinks, maar bovenal de Oostzaanse bevolking zullen nog heel veel plezier aan haar beleven

De fractie en afdeling willen Marja heel hartelijk bedanken voor al het werk dat ze heeft gedaan!

Fotobron:
De foto is gemaakt door Dré Prijs tijdens de campagne voor de periode 2010 – 2014


Bert Jongert Lijsttrekker GroenLinks Oostzaan
Wij geven u de Top 10
GroenLinks werk(t) voor Oostzaan

1. Oostzaan moet zelfstandig blijven.
Dit betekent voor Oostzaners een eigen bibliotheek, andere culturele en sport voorzieningen en een eigen gemeentehuis. Daardoor blijft de politiek dichtbij en van de Oostzaners.

2. Oostzaan moet groen blijven en een ontsluitingsweg moet voorkomen worden.
Het Oostzanerveld is een uniek cultuurhistorisch natuurgebied in Europa. Het bepaalt voor een groot deel het groene en open karakter van Oostzaan. GroenLinks vecht al tientallen jaren voor het openhouden, en daardoor behouden, van het Oostzanerveld. Een ontsluitingsweg door de Oostzaanse natuur staat daar dan ook haaks op. De tijdwinst van hooguit anderhalve minuut die dit zou kunnen opleveren voor automobilisten in de ochtendspits rechtvaardigt geen miljoeneninvestering en sloop van de Oostzaanse natuur.

3. Het Twiske mag geen pretpark worden.
GroenLinks voert al jaren campagne onder de leus ‘Het Twiske geen pretpark’. Wij zijn voor recreatie en sportactiviteiten in Het Twiske, maar dan wel met behoud van de prachtige én kwetsbare natuur.

4. Behoud van het verenigingsleven.
Oostzaan kent een bloeiend verenigingsleven met goede voorzieningen op het gebied van cultuur en sport. Daar blijven wij voor vechten, want het verenigingsleven is het cement van onze samenleving.

5. Voor betaalbare en energiezuinige woningen.
Het bouwen voor starters en senioren heeft onze prioriteit. Energiezuinige (huur)woningen betekent een directe besparing voor de bewoners. Wij staan echt voor het dorpse karakter van Oostzaan en zijn dus tegen hoogbouw en voor het behoud van het historische lint.

6. Voor een actief jeugdbeleid.
GroenLinks wil een kindvriendelijke openbare ruimte met voldoende speelplaatsen. Waar overlast door jongeren wordt ervaren helpt negeren net zo weinig als louter hard aanpakken. Duidelijkheid is ons parool. Preventie speelt hierbij een belangrijke rol.

7. Voor betere luchtkwaliteit en hoogspanning ondergronds of verplaatst.
De aantasting van de luchtkwaliteit en de gevaren van de hoogspanningsmasten zijn een grote bron van zorg. GroenLinks wil de hoogspanningskabels onder de grond of dat ze verplaatst worden. De Haagse uitkoopregeling is geen oplossing voor de gezondheidsdreiging, maar een fopspeen om het verzet af te kopen.

8. Een goed basisonderwijs in Oostzaan.
Elke leerling en leerkracht verdient optimale huisvesting. Wij waren tegen nieuwbouw van de Noorderschool. Wij realiseren ons zeer dat ons standpunt niet bij iedereen goed valt, maar wij staan – ook bij moeilijke keuzes – voor haalbare, betaalbare en ook rechtvaardige oplossingen voor iedereen.

9. Een sociaal Oostzaan.
Het verschuiven van rijkstaken naar gemeenten kan GroenLinks ondersteunen. Maar door de draconische bezuinigingen van het PvdA/VVD-kabinet, worden gemeenten voor een onmogelijke taak gesteld. GroenLinks blijft kiezen voor de menselijke maat, want zorg is mensenwerk. Bureaucratie en regeldrift past daar niet in. Wij kiezen voor zorg op maat en steun aan professionals en mantelzorger.

10. Een financieel en economisch gezond Oostzaan.
GroenLinks zorgt al tientallen jaren (mede) voor een sluitende begroting en een gezonde financiële situatie. Dit zal altijd het uitgangspunt voor ons in Oostzaan blijven. Economische winst en ruimte is gehaald door bedrijfsverplaatsingen, waarmee niet alleen de bedrijven en de bewoners worden geholpen, maar ook de financiële positie van Oostzaan wordt verbeterd. Een echte Win, Win, Win-situatie.

VOOR ONS COMPLETE PROGRAMMA ZIE: WWW.GROENLINKSOOSTZAAN.NL
HOUD OOSTZAAN GROEN, SOCIAAL EN ZELFSTANDIG.
STEM GROENLINKS. LIJST 2. BERT JONGERTBert Jongert
Het basisonderwijs is in Oostzaan van goed niveau. Wij vinden dat elke leerling optimale huisvesting verdient. Toch hebben wij om goede redenen tegen de nieuwbouw van de Noorderschool gestemd .De investering van één miljoen euro staat niet in verhouding tot het aantal leerlingen (minder dan 50) dat hiervan profiteert. Als we dan bedenken dat een deel van die leerlingen zelfs niet uit de buurt komt, ligt het voor de hand naar andere mogelijkheden te kijken, zoals hoogwaardige verbouw. Ook de onveilige verkeerssituatie die de nieuwbouw met zich mee zou brengen heeft bijgedragen aan onze afwijzing. De veiligheid voor kinderen staat voorop. Hoewel wij ons realiseren dat het niet bouwen van een compleet nieuwe school niet bij iedereen goed valt, staat GroenLinks – ook bij moeilijke keuzes – voor haalbare, betaalbare en ook rechtvaardige oplossingen voor iedereen in Oostzaan. Wij respecteren het democratisch genomen besluit van de gemeenteraad om die één miljoen euro uit te geven, maar zullen de vinger aan de pols houden waar het gaat over mogelijke kostenoverschrijdingen en aantasting van de verkeersveiligheid
Het aantal van 50 leerlingen is inclusief de kinderen die straks komen uit de nieuw te bouwen wijk Klein Twiske.
Verder neemt het aantal leerlingen ook in Oostzaan af en krijgen we met steeds meer leegstand van klaslokalen te maken

P1020491
Om de kiezer te verleiden om op jouw partij te stemmen kun je twee dingen doen. Je kunt je boodschap zo goed mogelijk proberen uit te dragen, maar je kunt ook de andere partijen zwart maken. Stemmingmakerij en politiek vandalisme. En als je die boodschap maar zoveel mogelijk herhaalt gaat de kiezer dat ook nog geloven. Uiteindelijk doet dat schade aan het vertrouwen in de politiek. Maar hoe moet je daar tegen verdedigen?

Twee weken voor de verkiezingen werden de wethouders in Oostzaan naar huis gestuurd. Daarbij werd wethouder Monen beschuldigd van het onjuist informeren van de Raad. Puur beeldvorming en niet op feiten gebaseerd. In de verkiezingsstrijd werd dit beeld constant herhaald. Om dit te weerleggen laten we de heer Monen aan het woord:

“Als wethouder en college ben je verantwoordelijk voor de dossiers die je in beheer hebt, óók voor de uitvoering van besluiten/beleid en de fouten uit vorige periodes. Als wethouder is het de bedoeling om transparant te zijn zonder je voorganger te beschadigen en te werken aan herstel. Nu in de verkiezingsstrijd de beschuldigingen persoonlijk worden gemaakt, wil ik toch graag feitelijk reageren”.

Beschuldiging 1: de Raad zou onjuist geïnformeerd zijn over de procesgang rondom Aldi. Het dossier is belast geraakt omdat in april 2013 (een paar dagen voor de heer Buskens stopte als wethouder) afspraken zijn gemaakt door de heer Buskens met Aldi waar geen rechtsgeldig collegebesluit aan ten grondslag heeft gelegen . Dit heeft verwachtingen gewekt bij Aldi en bij andere belanghebbenden waardoor dit dossier nodeloos gecompliceerd geworden is. Als het gaat om de procesgang heeft het college naar beste weten en kunnen de relevante informatie verstrekt.

Beschuldiging 2 : De rioleringsheffing wordt verhoogd. De feiten: begin 2013 is geconstateerd dat er een fout zat in de verordening, (niet alle objecten waren vermeld). De gemeente Oostzaan zou daardoor financiële schade kunnen oplopen. Dit is gemeld bij voormalig VVD-wethouder Buskens, die besloot hier niets mee te doen en het college, noch de ambtenaren hierover in te lichten.
De rioleringsheffing werd dus niet verhoogd, maar feitelijk werd een fout van de vorige wethouder hersteld om financiële schade te voorkomen.

Beschuldiging 3. Verkoop oude bibliotheek tegen een te lage prijs. Deze besluitvorming heeft plaatsgevonden in 2012. Het toenmalige college – met de verantwoordelijk wethouders Buskens (VVD) en Stevens (CDA)- koos om in te gaan op de bieding van Eigen Haard (mét de gewraakte prijsafspraken) om daar starterswoningen te realiseren. Het huidige college heeft dit besluit netjes uitgevoerd. De raad is hier meerdere keren over geïnformeerd. Het is onzin om dit besluit van een vorig college de huidige wethouder kwalijk te nemen!

Het is slecht voor het aanzien van de Oostzaanse politiek om ‘valse’ beeldvorming als wapen te gebruiken. Op 19 maart is het aan de kiezer om dit te belonen of niet.
Ik hoop dat na de verkiezingen een nieuwe start gemaakt kan worden met een college dat op basis van vertrouwen en openheid het dagelijks bestuur vorm gaat geven, ik heb de afgelopen periode ervaren dat dit kan. En als we toch naar de feiten kijken: het huidige financieel beleid heeft de kwalificatie ‘Goed’ gekregen van de Provincie, en dat kunnen maar heeeel weinig gemeenten zeggen. We hebben, zonder verlies van voorzieningen, de grootste bezuinigingsoperatie uit de historie van Oostzaan uitgevoerd. Dát zijn de feiten!

“Bijna de helft van de woningbezitters, verwacht dat na de verkiezingen de onroerende zaak belasting (ozb) fors omhoog gaat om oplopende tekorten te dekken. Dat is de uitkomst van een enquête onder 105.000 woningeigenaren”, aldus directeur Rob Mulder van de Vereniging Eigen Huis. “Mensen willen nu duidelijkheid over wat politici straks met de ozb gaan doen”,. “Ze willen niet verrast worden door een hoge rekening omdat politici er nu over zwijgen. Toch is driekwart van de huizenbezitters bereid om meer ozb te betalen. Maar dan moeten voorzieningen zoals zwembad, de bibliotheek of het theater wel openblijven.”

Bert Jongert
GroenLinks Oostzaan heeft in al de jaren dat zij in het college zaten de OZB niet of nauwelijks verhoogd. Ook in de begroting voor 2014 is het weer gelukt om de OZB niet te laten stijgen (er is alleen de inflatiecorrectie van 1% toegepast). Dit terwijl de bibliotheek en theater open blijven. Ook voor de komende jaren zullen we er alles aan doen om de OZB niet te laten stijgen. Bert Jongert GroenLinks lijsttrekker: “De OZB belasting in Oostzaan ligt op een gemiddeld landelijk niveau. Dit willen we zo houden, dus geen stijging van de OZB. GroenLinks voert dit al jaren als beleid.”

Hieronder staan de WOZ en OZB informatie voor Oostzaan (bron Vereniging Eigen Huis):

2014: Gemiddelde WOZ-waarde € 264770
OZB-tarief 0,1043 Te betalen OZB € 276,16

2013: Gemiddelde WOZ-waarde € 290000
OZB-tarief 0,1033 Te betalen OZB € 299,57

2012: Gemiddelde WOZ-waarde € 292500
OZB-tarief 0,1015 Te betalen OZB € 296,89
OOSTZAAN – Leden van de fractie van GroenLinks Oostzaan en Tweede kamer lid Linda Voortman gingen afgelopen vrijdag 7 maart jl. in gesprek met ouderen, wijkverpleegkundigen en vrijwilligers van het serviceloket, de SHO en de WMO raad om te peilen wat er leeft om van hen te leren. Ze werden hartelijk ontvangen door enkele bewoners van het appartementencomplex aan de Glazenmaker. Dit soort gesprekken zijn ontzettend belangrijk voor zowel gemeenten als de Tweede kamer om goed te voelen en snappen hoe maatregelen uitpakken. Uit dit soort bijeenkomsten komt de inspiratie naar voren om o.a. met onderstaande nota te komen.

Bert Jongert lijsttrekker: “Het is belangrijk dat wij een directe lijn hebben met onze Tweede kamer leden die over dit soort belangrijke dossiers gaan. Zij voorzien ons van kennis en wij kunnen met het organiseren van dit soort bijeenkomsten hun van kennis voorzien. De draconische bezuinigingen van VVD en PvdA op zorg kunnen wij ook niet onmiddellijk terugdraaien, maar wij kunnen wel ons uiterste best doen om de gevolgen voor de inwoners van Oostzaan zo klein mogelijk te houden.”

Mensen betalen teveel voor hun zorg, omdat zij niet kunnen controleren hoe prijzen van zorgbehandelingen, zorgpremies en medicijnen tot stand komen. Dat stelt Linda Voortman in haar initiatiefnota Zekerheid over zorg. Voortman doet in de nota verschillende voorstellen om zorgverzekeraars en farmaceutische bedrijven te dwingen meer openheid te geven over de totstandkoming van prijzen.

Doordat de zorg steeds verder aan de markt is toevertrouwd, komt er steeds meer macht in de handen van zorgverzekeraars en de farmaceutische industrie te liggen. In de initiatiefnota stelt Voortman dat als burgers niet over meer informatie kunnen beschikken, zij onmogelijk kunnen controleren waar het geld dat zij voor hun zorg betalen uiteindelijk terecht komt.

Linda Voortman: “Ik zou graag willen weten wat de werkelijke kostprijs van medicijnen is en hoeveel geld er gaat naar de marketing en lobby van grote farmaceutische bedrijven. Ik ben ervan overtuigd dat als die informatie openbaar wordt, het opeens mogelijk zal blijken om medicijnen goedkoper te produceren.”

In Zekerheid over zorg bepleit GroenLinks dat ook zorgverzekeraars moeten worden gedwongen openheid te geven over hun bestedingen, bijvoorbeeld aan marketing, sponsoring en lobby.

Voortman: “We storen ons allemaal aan de grote reclamecampagnes van zorgverzekeraars aan het einde van elk jaar. Bovendien zijn er zorgverzekeraars die voetbalclubs sponsoren. Mensen hebben het recht om te weten hoeveel van hun zorgpremie opgaat aan reclame en de salarissen van profvoetballers.”

De initiatiefnota Zekerheid over zorg is vandaag naar de Kamer gezonden. De Kamer en het kabinet zullen zich in een speciaal debat over de initiatiefnota buigen en besluiten of de aanbevelingen worden overgenomen.

Lees hier de hele Initiatiefnota Zekerheid over Zorg.

A8
OOSTZAAN – Voor GroenLinks zijn de luchtkwaliteit en straling van de hoogspanning een bron van zorg. Bewoners spreken ons hier terecht over aan en wij zetten dit met regelmaat op de agenda. De straling is een moeilijk tastbaar begrip, want mensen zien het niet zien en worden er niet onmiddellijk ziek van. Daardoor blijven de noodzakelijke maatregelen uit. GroenLinks wil dat de hoogspanningskabels onder de grond geplaatst worden of desnoods verplaatst (de A8-route).

De verbreding van de A8 zal de kwaliteit van de door ons ingeademde lucht verder doen verslechteren en de geluidsoverlast doen toenemen. GroenLinks staat voor de volgende maatregelen:

  • Het geluidsscherm langs de A8 doortrekken tot het BP-station. De extra verkeersdrukte maakt meer herrie en de aan de westkant geplaatste schermen weerkaatsten het geluid naar Oostzaan
  • Het geluidsscherm wijzigen in een luchtzuiverend en geluiddempend luchtscherm
  • Een filter plaatsen in het afzuigsysteem van de Tweede Coentunnel
  • Waar mogelijk bomen te planten langs de snelweg, want bomen dempen geluid en halen fijnstof uit de lucht

Marja van der Pol-Gase
Het Oostzanerveld is een uniek en beschermd veengebied voor weidevogels en zangvogels. De weidevogels maken dankbaar gebruik van de dunne laag ” droge grond ” tussen het waterpeil en het gras om met hun snavel de insecten uit de grond te prikken en de zangvogels vinden een schuilplek in de veenmos-rietlandjes.
De bruikbare weilanden worden gepacht- en beheerd door boeren die zorgen voor bemesting en beweiding. Door het natuurvriendelijk gebruik (o.a. werken met ruige stalmest ) ontstaat een rijk bodemleven dat als voedsel dient voor de weidevogels.
In het broedseizoen houden de boeren rekening met de weidevogels door te wachten met maaien tot de jonge vogels uitvliegen en de nesten te beschermen tegen het vee en de maaimachines. Vrijwilligers van Water- Land en Dijken helpen de boeren met het lokaliseren van de nesten en het plaatsen van nestbeschermers.

Veenmos-rietlandjes en onbruikbare weide landjes worden beheerd door Staatsbosbeheer. Jaarlijks bepalen zij met de wetlandwacht van de vogelbescherming welke rietlandjes gemaaid moeten worden en wat er voor de zangvogels moet blijven staan.
Op de rietlandjes ontkiemen ook bomen en struiken die een bedreiging vormen voor de weidevogels (verruiging).
Weidevogels zien in bomen een uitkijk- en aanvalsplek van roofvogels en maken geen nest in een cirkel van 200 meter rond een boom of bomengroep.
Fabel: Staatsbosbeheer doet niets aan de stukken die zij in eigendom heeft en daarom verruigt het veld.
Feit: Staatsbosbeheer is wettelijk verplicht om te koop aangeboden onbruikbare stukken over te nemen en te beheren.
Door inkrimping (halvering) van het beheersbudget kan Staatsbosbeheer de verruiging maar gedeeltelijk de baas blijven (1 veldmedewerker beschikbaar voor Wormer- Jisper- en Oostzanerveld).

Staatsbosbeheer werkt inmiddels 10 jaar samen met de gemeente, een groep vrijwilligers van vogelwacht Zaanstreek en een Oostzaans bedrijf om riet te maaien en op te ruimen en de bomen te verwijderen zodat de kwaliteit van de landjes voor zangvogels (en roerdompen) en de noordse woelmuis behouden blijft. Afgelopen Winterseizoen is in 7 werk-ochtenden met inzet van de (harde) werkers ruim 5 hectare natuur hersteld.

Zaterdag 15 maart 2014 is dit seizoen uw laatste kans om aan den lijve te ondervinden hoe dankbaar dit werk is.
We verzamelen om 09.15 uur bij restaurant het Zaans Hoekje

Naast de (vele) leden van de vogelwacht vindt u 9 vastberaden Oostzaners in de groep vrijwilligers waarvan 5 tot “bomenploeg” opgeleid zijn.

5 hectare is natuurlijk een mooi resultaat voor een (gemiddelde) ploeg van 25 mannen en vrouwen maar om het boomvrije gebied bij te houden en uit te kunnen breiden is meer inzet zeer welkom.
Met meer handen is het leuker en kan een groter stuk van het veld op de juiste manier ingericht- en beheerd worden.

Naast de weilanden en stukken van Staatsbosbeheer liggen diverse stukken land van particuliere eigenaren ( vaak erfgenamen) waarop bomen staan.
Ook deze bomen zijn een bedreiging voor de weidevogels en moeten ( buiten het broedseizoen) geruimd worden.

Wat kunnen we samen doen om de natuur te helpen zichzelf te redden?
Vaar niet harder dan de maximaal toegestane 6 km per uur, harder varen veroorzaakt afslag van de slootkanten, rietkragen en nesten van futen, eenden, koeten en waterhoenders.
In de faunawet staat niet voor niets dat het verstoren van broedende vogels verboden is:
Vaar in het broedseizoen dus niet dwars door het veld maar ga langs de snelweg en de brede sloten naar de Jagersplas of blijf tenminste in de brede sloten.

Ga niet het land op om bij een nest of nestbeschermer te gaan kijken, een kraai, ekster en Vos volgen daarna moeiteloos jouw spoor om het nest leeg te roven.
Als je op het land loopt of door de sloot ernaast vaart vluchten de ouders weg van het nest en koelen de eieren of de jongen teveel af en sterven.
Geniet van het Oostzanerveld en laten we er samen voor zorgen dat ook uw kleinkinderen er van kunnen genieten.
Ga een keer mee met de vrijwilligersploeg

Hoe staan wij hierin?
GroenLinks is van mening dat elk initiatief ten gunste van het Oostzanerveld steun verdient.
Vanuit dit standpunt doen we een beroep op de politieke partijen om de financiële bijdrage en ambtelijke ondersteuning voor het beheer structureel in de begroting op te nemen. Dankzij het initiatief van GroenLinks gebeurt dit al jaren. Dit moet uiteraard ook na deze verkiezingen zo blijven
De wethouder en ambtenaar kunnen dan met de deskundigen (SBB en wetlandwacht) jaarlijks bepalen hoe en waar de steun het beste resultaat oplevert.

De verwilderde landjes van particulieren moeten ook nodig aangepakt worden om het broedgebied van de weidevogels te herstellen.
Wij willen dat de eigenaren overtuigd worden van de noodzaak (en wettelijke plicht) om hun percelen schoon te maken en schoon te houden. Dat betekent dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid moet nemen en in overleg moet gaan met de eigenaren.

Rol van de stichting Vrienden van het Oostzanerveld.
GroenLinks heeft indertijd ingestemd met het voorstel om de nieuwe stichting “Vrienden van het Oostzanerveld” te helpen met de oprichtingskosten en een ambtenaar die de stichting ondersteunt.
Het zou mooi zijn als de stichting volgend seizoen uit de oprichtingsfase komt en kennis maakt met de vrijwilligers en het werk dat zij doen.
De website VVD meldt dat de stichting vrijwilligers (op)levert maar dat is helaas nog niet het geval.

Alleen praten is niet voldoende, er moet gewoon gewerkt worden aan het herstel door de handen uit de mouwen te steken.

OOSTZANERVELD: GroenLinks gaat ervoor en werkt er in!Laatste Nieuws
Nieuwscategorieën
Archief