Author Archive

Alle natuurliefhebbers zijn welkom op de 8ste Noord-Hollandse Natuurdag die op zaterdag 22 november 2014 gehouden wordt in de Aristozalen tegenover Station Sloterdijk in Amsterdam. De biodiversiteit in Noord-Holland staat centraal en komt uitvoerig aan bod bij twaalf lezingen van professionals en vrijwillige natuuronderzoekers. Landschap Noord-Holland en de POFF (Provinciale Organisaties Flora en Fauna) presenteren bovendien twee nieuwe atlassen: één van de zoogdieren en één van de flora. In de wandelgangen presenteren veel bedrijven en natuurorganisaties zich. Alle informatie staat op: www.landschapnoordholland.nl/natuurdag.

Hoe staat het met de natuur in Noord-Holland?
Biodiversiteit, de verscheidenheid aan levensvormen, neemt in grote delen van Noord-Holland nog steeds af. De visstand in het IJsselmeer is bijzonder laag en de vogels van het boerenland gaan al jaren achteruit. Er zijn o.a. lezingen over de veranderingen bij de zoogdieren en de flora, de groei van de ganzenpopulaties en de invloed van exoten op de visstand. Verder komen pioniers van het natuuronderzoek in de stad en in de duinen komen aan het woord. Uiteraard worden de Noordzee en het IJsselmeer niet vergeten met lezingen over zwarte zee-eenden en visdieven en spiering. De afsluiting is dit keer met verrassende filmpjes van verborgen camera’s in de natuur.

Twee nieuwe atlassen: flora en zoogdieren
De langverwachte Noord-Hollandse zoogdieratlas is klaar en een prachtig boek geworden. De spectaculaire opkomst van boommarter en huisspitsmuis staan er bijvoorbeeld in beschreven. En de opmerkelijke vondst van de 11de vleermuissoort in Noord-Holland. Ook in de nieuwe flora-atlas veel nieuwe wetenswaardigheden, bijvoorbeeld dat de zoetwaterplanten langzaam de provincie veroveren en dat de brakwaterplanten verdwijnen. Tegelijkertijd verschijnen er langs de snelwegen zouttolerante planten. De atlassen worden overhandigd aan gedeputeerde Jaap Bond die verantwoordelijk is voor het natuurbeleid én de biodiversiteit in Noord-Holland. De boeken zijn die dag te koop voor de voorintekenprijs.

Nadere informatie
De toegang is gratis en de dag duurt van 10.00 uur tot 16.00 uur. Het pand van Aristo Amsterdam staat tegenover Station Amsterdam Sloterdijk. Vanaf dit station is het 2 minuten lopen. Het navigatieadres is Tempelhofstraat 2, 1043 EC, Amsterdam. Kijk voor informatie over het programma op www.landschapnoordholland.nl/natuurdag.

Organisatie
De POFF (Provinciale Organisaties Flora en Fauna) en Landschap Noord-Holland organiseren de dag, de Nationale Postcode Loterij maakt het financieel mogelijk. In de POFF werken de volgende Noord-Hollandse clubs samen: alle Vogelwerkgroepen verenigd in SVN, NOZOS, Vlinderstichting, RAVON, Floron, KNNV en de vrijwillige weidevogelgroepen van Landschap Noord-Holland.

Route du SoleilOOSTZAAN – Op zaterdag 22 november vindt in Oostzaan een energiemarkt plaats. Inwoners van Oostzaan en de omliggende gemeenten kunnen in het gemeentehuis van Oostzaan terecht met al hun vragen over de installatie en subsidiemogelijkheden van zonnepanelen, maar ook over verdere verduurzaming van hun woning, bijvoorbeeld door middel van isolatie. De energiemarkt start om 10.00 uur en duurt tot 14.00 uur en wordt georganiseerd door de gemeente Oostzaan in samenwerking met Route du Soleil.

De praktijk leert dat mensen die interesse hebben om hun woning te verduurzamen, bijvoorbeeld via zonnepanelen zich goed willen laten informeren. De vragen zijn divers: Is mijn dak geschikt? Hoeveel zonnepanelen passen er op mijn dak? Hoe kan mijn woning eenvoudig energiezuiniger worden gemaakt? Wat bespaar ik straks? Wat is de terugverdientijd? Is er subsidie beschikbaar?

Via deze energiemarkt wil de gemeente haar inwoners op weg helpen met deze vragen. Naast informatie kunt u ook producten bekijken, zoals zonnepanelen, omvormers, dakbevestigingssystemen en een monitoringssysteem. Daarnaast zullen er presentaties worden gegeven over woningverbetering en beplanting in de gemeente.

Duurzame bijdrage
Joop Klinkhamer, wethouder milieu: “Ik ben bijzonder geïnteresseerd in het gebruik van zonne-energie, omdat we met behulp van zonnepanelen gezamenlijk een duurzame bijdrage kunnen leveren aan energiebesparing. Daarnaast is het heel aantrekkelijk om je eigen woning eens onder de loep te nemen en eens te bekijken hoe je eenvoudig energie kunt besparen, bijvoorbeeld door isolatie. Hiermee ben je niet alleen duurzaam bezig maar zo verlaag je ook je jaarlijkse energierekening.”

Subsidie en landelijke regeling: Ik investeer slim”
De gemeente Oostzaan heeft subsidie mogelijkheden voor onder andere zonnepanelen, dubbele beglazing en dakisolatie. De energiemarkt biedt u de gelegenheid zich nader te informeren.
Ook is er een landelijke energiebespaarlening: “Ik investeer slim”: je huis verbeteren tegen een lage rente. De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren. Via maandelijkse betalingen van de lening spreidt u de kosten over meerdere jaren. Maar nog belangrijker: misschien gaat u wel direct besparen! Afhankelijk van hoeveel energie u verbruikt, kan die besparing genoeg zijn om de maandelijkse betaling van uw Energiebespaarlening te dekken. Voor verdere informatie kunt u naar de website: www.ikinvesteerslim.nl

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.routedusoleil.nl of volg een en ander via Twitter of Facebook.
www.twitter.com/mdij of www.twitter.com/route_dusoleil


Dit artikel hebben we overgenomen van www.oostzaan.nl.

markt-lishofOostzaan – In het verzorgingshuis Evean Lishof te Oostzaan, wordt zaterdag 22 november van 10:30 tot 15:00 uur een najaarsmarkt gehouden. Op de sfeervolle najaarsmarkt vindt u kramen met verschillende producten speciaal voor de komende feestdagen. Degelijk handwerk van zelfgebreide mutsjes, sokken en sjaals voor de koude najaarsdagen, maar er zijn natuurlijk ook de creatieve en vrolijke bloemstukken waar u verliefd op kunt worden.

Verder is er een kleine rommelmarkt en staan er diverse kraampjes met sieraden, verzorgingsproducten, potjes met zelfgemaakte jam en draait het rad van avontuur, waar weer prachtige prijzen te winnen zijn. Durft u een gokje te wagen?

’s Middags heeft u de gelegenheid om een heerlijke kop soep met een broodje gezond of een broodje kroket te halen. De opbrengst van de markt komt geheel ten goede aan de bewoners van het verzorgingshuis Evean Lishof.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de receptie, tel.: 075-6847500. U bent van harte welkom!

r-meerhofOOSTZAAN 22.00 uur – De gemeenteraad van Oostzaan wil Rob Meerhof als opvolger voor Paul Möhlmann. Dat werd zojuist bekend gemaakt in een extra gemeenteraadsvergadering. Rob Meerhof is op dit moment wethouder in de gemeente Muiden. Hij is 58 jaar oud en ongehuwd. Het is de bedoeling dat hij eind januari 2015 als burgemeester in Oostzaan gaat starten.

Er was erg veel animo voor de vacante burgemeesterspost in Oostzaan. Maarliefst 37 kandidaten solliciteerden. De vertrouwenscommissie heeft op 17 september in een onderhoud met Johan Remkes, Commissaris van de Koning, de kandidaten doorgenomen. Dat leidde tot een eerste schifting, waaruit 19 kandidaten overbleven die goed aansloten op het profiel dat door de Raad was vastgesteld. Met deze kandidaten is door de commissie gesproken. Op basis van die gesprekken bleven er 5 kandidaten over waar een tweede gesprek mee werd gevoerd. Het resultaat was dat er consensus bestond over één kandidaat, Rob Meerhof. De Raad besloot vanavond de voordracht van de vertrouwenscommissie over te nemen. De voordracht wordt als aanbeveling naar de Minister van Binnenlandse Zaken gestuurd.

Ervaren bestuurder
Rob Meerhof is sinds februari 2012 voor de PvdA wethouder in de gemeente Muiden. Van 1986 tot 2009 was hij lid van de gemeenteraad van Velsen en de laatste vijf jaar fractievoorzitter van de PvdA. In die laatste periode werd hij ook lid van Provinciale Staten. In 2009 werd hij lid van Gedeputeerde Staten. Die benoeming volgde na een onstuimige tijd in Noord-Holland, waarbij het College van Gedeputeerde Staten struikelde over de Landsbanki-affaire. Als gedeputeerde was hij verder belast met de landinrichting, landelijk gebied, nationale parken en was hij bestuurslid van recreatieschappen, voorzitter Stuurgroep Wonen in Groen, voorzitter Stuurgroep Laag Holland, voorzitter Stuugroep Ilperveld Integraal, en meer van dit soort functie.
Sinds 2011 is Meerhof weer gewoon Statenlid. Hij is in die functie voor zijn partij financieel woordvoerder en vice-voorzitter van de fractie.

Rob Meerhof is ook zeer betrokken geweest bij de gezondheidszorg. Met name op het gebied van de behartiging van patiëntenbelangen. Dat uitte zich in een grote mate van betrokkenheid bij het opzetten van lokale en landelijke organisaties die op dit gebied activiteiten ontplooiden. Hij is enige tijd voorzitter geweest van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie. Na die functie werd hij bestuurder van de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling voor de Zorgsector.

Aanbeveling tot voordracht
De benoemingsprocedure is nog niet afgerond. Het is een aanbeveling tot voordracht die naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties wordt gestuurd. Als hij de aanbeveling volgt – meestal is dat wel het geval – komt er een Koninklijk Besluit tot benoeming. De Raad hoopt in een buitengewone vergadering op 28 januari 2015 Rob Meerhof te installeren als burgemeester.

Ria-Bisseling
OOSTZAAN – We hebben een turbulent jaar achter de rug. Daarbij denk ik aan de verkiezingen , de installatie van het nieuwe college die overigens meteen voortvarend aan de slag is gegaan met de voorbereiding van de uitvoering van de 3 decentralisaties die in januari 2015 zijn beslag gaan krijgen.
Deze zaken kosten veel tijd en energie van het college, de ambtenaren en de raad.

Dat betekent niet in de laatste plaats dat wij de financiën op orde moeten brengen.

Echter daarbij moeten wij ervoor waken dat wij de belangen van de ouderen, de zieken en de gehandicapten die afhankelijk zijn van de WMO ter harte nemen en niet uit het oog verliezen.
Dat geld ook voor de mensen die een beroep moeten doen op de jeugdzorg of diegenen die vallen onder de participatiewet , te weten de mensen die onvrijwillig werkeloos zijn geworden de WSWers en dan nog een groep die nergens onder lijkt te vallen of moet ik zeggen overal buiten vallen de ZZP-ers.

Als we het dus hebben over het op orde brengen van de begroting hebben wij het niet over kille cijfers, maar over mensen voor wie het gevolgen heeft als wij bezuinigen.
Daarbij moet het beleid transparant en verklaarbaar zijn voor de oostzaanse bevolking. Dat blijkt niet altijd even gemakkelijk.

De mensen in Oostzaan vragen zich af waarom op SKOON het landje met de wortel nog niet bebouwd is, was daar geen gegadigde voor? Wat gaat er gebeuren met de locatie van de oude BIEB, er is gras gezaaid er staat een hek, en wat heeft het opgebracht?
Nu lezen we in de begroting dat er op de oude Bieblocatie nog 83.000 Euro is toegelegd.

Hoe moet je in dat licht dan aan die mensen verkopen dat erop de WMO bezuinigd moet worden Hoe moet je aan de minima verkopen dat er een voorstel ligt om de stadspassen af te schaffen omdat er onder hen ook mensen zijn met een zogenaamd “hoog” inkomen volgens het college. Dit, terwijl om voor deze stadspas in aanmerking te komen een echtpaar niet meer dan 21.068 Euro Bruto op jaar basis mag verdienen en een alleenstaande niet meer dan 16.166 Euro Bruto per jaar. Dat is respectievelijk 1755 euro bruto per maand voor een echtpaar en 1347 Bruto Euro per maand voor een alleenstaande. Hoezo een “hoog” inkomen!

Het behoeft geen betoog dat Gemeente Belangen tegen deze voorstellen is.
We moeten kijken of we een mogelijkheid kunnen vinden om de zwaksten uit de samenleving uit de wind te houden en ze te helpen hun persoonlijke situatie te verbeteren.

Het aantal mensen wat een beroep moet doen op schuldsanering neemt hand over hand toe. Mensen die een beroep moeten doen op een uitkering i.v.m. werkloosheid zien zich geconfronteerd met de derde golf van de crisis, de banen liggen niet voor het opscheppen en het beginnen van een eigen zaakje, blijkt voor velen ook uit te lopen op een fiasco omdat de mensen geen geld hebben om werk uit te besteden. De room is er even af.

De verwachting is ,dat de maatschappelijk werker zijn/haar handen vol krijgt om de nodige zorg en begeleiding te kunnen blijven leveren. Ook in Oostzaan. Daarom vindt Gemeente Belangen dat we indien nodig, bereidt moeten zijn om, als het geld dat beschikbaar is gesteld voor de 3 D’s niet voldoende blijkt ,extra gelden vrij te maken uit de algemene middelen om de zorg aan eenieder te kunnen blijven bieden.

Dat zelfde geld eigenlijk voor de ondersteuning van de mantelzorgers. Er zal meer nog dan in het verleden een beroep op hen worden gedaan. Bezuinigingen op de WMO bijvoorbeeld op
de huishoudelijke hulp zullen zich waarschijnlijk direct vertalen in een zwaardere taak van de mantelzorgers. Voorzitter, hoe betrokken en sociaal deze mantelzorgers ook zijn, ook aan hun
fysieke en psychische kracht zit een eind en men moet erop beducht zijn om mensen niet te overvragen. Ik las in de krant dat uit onderzoek gebleken is, dat er een direct verband is tussen ouderen mishandeling en overbelasting van mantelzorgers.

Dus indien nodig zullen we bereid moeten zijn wat extra te investeren in de ondersteuning van de mantelzorgers.

Dit wat betreft de zogenaamde groene bezuinigingsvoorstellen.

Bij de oranje voorstellen worden tot verbazing van Gemeente Belangen extra inkomsten ook als extra bezuinigingen gepresenteerd. Zo zou de WOZ met 6 % verhoogd moeten worden om alsnog de 80.000 Euro voordeel op te kunnen leveren . Dit voorstel verbaast Gemeente Belangen zeer omdat de coalitiepartijen bij de verkiezingen luidkeels geroepen hebben dat zij dat niet zouden laten gebeuren. Daarenboven stelt het college, weliswaar als onwenselijke rode bezuiniging, maar toch, het wordt wel genoemd, dat ze daar nog eens 2 % bij op zouden kunnen doen.

In de afgelopen jaren is de waarde van de huizen gezakt dus er is geen sprake, van inflatie zoals het college doet voorkomen, maar van deflatie van de WOZ waarde. Het OZB tarief wordt gewoon gebruikt als melkkoe en betekent een ordinaire lastenverzwaring voor de burger waar niets aantoonbaars tegenover staat. Integendeel, we hebben het jaar in jaar uit over hoe het met minder kan, en moet, minder voor nieuw beleid, minder subsidies voor de verenigingen minder voor onderhoud etc.

Wij van Gemeente Belangen zijn tegen de verhoging van het OZB tarief.

De afschrijvingstermijn van de Kunstgreep is van 40 jaar weer terug gebracht naar 60 jaar.
Zonder die discussie weer in zijn geheel over te doen vinden wij dat door die maatregel er onnodig een last gelegd wordt op de toekomstige schouders, of moeten we zeggen toekomstige natte en koude schouders, want bij regen lekt het gebouw als een mandje en bovendien is het niet warm te stoken.

Hoewel we moeten bezuinigen zou het fijn zijn als we een paar dingen beter zouden kunnen organiseren voor de burgers. Zo hebben we het gescheiden inzamelen van plastic ingevoerd.
Een prima maatregel dat een werkelijke bijdrage is voor het milieu. Daardoor zijn wij ons bewust geworden hoeveel plastic wij eigenlijk gebruiken als verpakkingsmateriaal en hoe volumineus dat is.
Het geeft echter wel veel afvalzakken bij huis. Het zou mooi zijn als we de ophaalfrequentie zouden kunnen verhogen naar tweemaal per maand.

Twee weken geleden heeft de eerste Wijk/ Buurt bijeenkomst plaatsgevonden. Helaas was er juist op dat moment een wolkbreuk met hevig onweer, waardoor veel mensen neem ik aan thuis zijn gebleven . De avond was zeer goed georganiseerd waarvoor een compliment voor de betrokken wethouder en de ambtenaren.

De buurtbewoners hadden veel ideeën ingebracht en men mocht middels het plakken van drie post-its zijn stem uitbrengen op de ideeën. Gemeente Belangen was blij verrast dat een van de ideeën was, om een zebrapad aan te leggen van het Hannie Schaftplein naar de Lekkere Dingen Bakker i.v.m. een veilige oversteek. Daarenboven kreeg dit idee ook nog eens heel veel post-its. Het hoeft geen betoog dat dat idee feilloos aansloot bij het amendement dat Gemeente Belangen die maandag daarvoor net had ingediend. Wij hopen dan ook dat de wethouder zijn negatieve advies nog eens wil heroverwegen om de eerste poging tot participatie van de bevolking, niet meteen de kop in te drukken maar tot een succes te maken.
Daarop aansluiten waren wij van Gemeente Belangen ook verbaasd over het bezuinigingsvoorstel onder het programma bestuur en organisatie aangaande de post burgerparticipatie en communicatie. Juist nu , nu je het wijk en buurtgericht werken wilt introduceren moet je bereidt zijn in de communicatie daarover te investeren.
De kost gaat ook in dit geval voor de baat uit.

Er stonden bij de rode dus volgens het college onwenselijke bezuinigingsvoorstellen ook zaken genoemd, waar wij van Gemeente Belangen ook niet direct op willen bezuinigen maar waar wij wel benieuwd zijn naar wat er precies voor het geld is gebeurd in het verleden en gaat gebeuren in de toekomst.
Het zou fijn zijn als wij wat actiever geïnformeerd zouden worden over wat er concreet gebeurd is op het gebied van het jongerenwerk en wat er precies gebeurt met de bijdrage ten behoeve van het Oostzanerveld.

De toekomst van Oostzaan zien we met zorgen tegemoet. Zoals het er nu naar uit ziet zullen we ook in de komende jaren te maken krijgen met grote tekorten op ons budget, o.a. door het overhevelen van taken van het rijk, zonder het bijbehorende budget.
Natuurlijk bieden dit soort nieuwe situaties ook kansen om het anders en misschien zelfs beter te doen, maar naar het zich laat aanzien kunnen we dat zeker niet alleen maar op den duur ook niet met Over-gemeenten in de huidige samenstelling. Wij zullen als een speer andere gemeentes moeten enthousiastmeren om met ons samen te gaan werken. Gemeente Belangen is van mening dat daarbij ten alle tijden de kwaliteit van de dienstverlening aan de bevolking voorop moet staan.

wapen-oostzaanOOSTZAAN – De gemeenteraad van Oostzaan neemt dinsdag 4 november een besluit over de aanbeveling van de te benoemen burgemeester. Om 20.30 uur begint de vergadering met een besloten bijeenkomst van de gemeenteraad en de vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie deelt haar bevindingen met de raad. In deze besloten vergadering wordt vervolgens de aanbeveling voor de te benoemen burgemeester vastgesteld.

Na het besloten deel volgt een openbare raadsvergadering. Hierin wordt de aanbeveling bekendgemaakt. Op dit moment is nog niet bekend hoe laat het openbare en dus toegankelijke deel van de raadsvergadering begint. Geïnteresseerden kunnen het moment van aanvang afwachten in het Atrium van de KunstGreep.

De Jol Najaar 2014

De Jol, het halfjaarlijks magazine van Stichting Oudheidkamer Oostzaan, is net gepubliceerd. Het 44-pagina’s tellend magazine heeft in verband met de donateuravond veel aandacht voor het ontstaan en de ontwikkeling van Oostzaan. Gemeentearcheoloog Piet Kleij schreef er een interessant artikel over, waarin hij onder meer ingaat op wat hij tijdens zijn onderzoekingen in het dorp aantrof.

Dat er veel is veranderd in het dorp blijkt ook uit het artikel van Trijnie Posch over de ‘Oostzaanse Kermis’, want die is niet meer zoals vroeger. Vroeger was de kermis veel groter en kinderen kwamen regelmatig te laat op school.
De najaars-Jol opent overigens met het artikel ‘Mijn Meijn Verhaal’, geschreven door Wesley Dekker de achterachterkleinzoon van Klaas en Naatje Meijn-Rep. Hij dook in de geschiedenis van zijn familie, luisterde naar hun verhalen en schreef ze op.

Verder is er een vervolg op een eerdere publicatie over de warme en koude bakkers van Oostzaan. Dat bakkers een onderwerp is dat leeft onder de lezers van De Jol blijkt wel uit het grote aantal reacties, waardoor onze informatie steeds completer wordt.

Goos Vonk beschrijft herinneringen aan de oorlogsjaren, over hoe hij in de rij op de Zuiddijk stond te wachten om voedselbonnen in te leveren, over de gaarkeuken, de bombardementen. Herinneringen die opborrelen als op de eerste maandag van de maand de sirenes klinken.

Ger Muijs schreef een vervolg op de bussenstrijd en Jaap Keijzer twee korte verhaaltjes.

Kortom, een zeer informatieve en afwisselende De Jol. Donateurs van de Oudheidkamer hebben De Jol inmiddels ontvangen. De Jol is in een beperkte oplage ook verkrijgbaar bij de firma Top-1-Toys aan het Zuideinde 77 in Oostzaan. De kosten zijn € 3,95 per stuk.

Meer informatie over Stichting Oudheidkamer Oostzaan? Dinsdagen is er vanaf 14.00 uur inloopmiddag op de Leliestraat 1 in Oostzaan (telefoon: 075 – 614 1532). Kijk ook eens op www.oudheidkameroostzaan.nl, of volg de Oudheidkamer Oostzaan via Facebook (www.facebook.com/oudheidkamer.oostzaan).

Donateuravond
Als u meer wil weten over het ontstaan en de ontwikkeling van Oostzaan, bezoek dan de donateuravond van Oudheidkamer Oostzaan, aanstaande maandag (3 november) in de zaal van Theater De KunstGreep. Gemeentearcheoloog Piet Kleij geeft een inleiding over zijn boek Het land van de zeerover en de kruidenier (zaal open 19.30 uur, de avond begint om 20.00 uur)

OOSTZAAN – Vrijdag 31 oktober treedt Piepschuim op in Theater de KunstGreep met het programma ‘Recept’. De bijsluiter bij het programma vermeldt dat de bittere pillen, wrange drankjes en enge injecties wel weg kunnen, want Piepschuim is eindelijk op recept verkrijgbaar! Het loutert, herstelt, zuivert en ontsmet en kan ook nog eens in combinatie met andere geneesmiddelen worden gebruikt. Rijvaardigheid wordt niet door Piepschuim beïnvloed en het is totaal ongevaarlijk bij zwangerschap. Kortom, er is geen enkele reden om niet heel veel Piepschuim in of tot je te nemen!

PiepschuimRecept is het derde programma dat Cor Burger, Robbert Koekkoek en Jacco Westeneng in de theaters brengen. Er is wel aan het trio gevraagd hoe we hun programma’s moeten plaatsen. Of het muzikaal cabaret is, of theatermuziek, maar dat vinden de makers eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Het trio werkt niet volgens vastgestelde kaders. In een interview zegt Cor Burger dat het programma “…niet per se grappig hoeft te zijn om in de voorstelling te komen, maar er wordt bij onze shows wel veel gelachen. De grapdichtheid is misschien niet hoog genoeg voor cabaret. Tegelijkertijd vinden we het leuk om een mooi verhaal te vertellen en de mensen bij de neus te nemen. Vaak lachen de mensen ook om zichzelf en reageren dan geschrokken ‘oh jee, dat waren wij waar het over ging.'” Heerlijk om te doen. Piepschuim staat niet in de traditie van linkse cabaretiers die hun gelijk willen halen. Cor Burger zegt daar niet zo van te houden. “Dat doen we niet, al is het wel leuk om af en toe een vraag op te werpen om het publiek te laten nadenken over wat die vraag in feite betekent.” Zo komen maatschappelijk behoorlijk relevante zaken aan bod in de voorstelling, die emotiesnaren in beweging brengen.

Piepschuim bestaat al een tijdje, maar is nu vier jaar professioneel actief, in die zin dat het trio er ook van kan leven. Burger: “Wij zijn opgepikt door het Impressariaat Jacques Senf. Uit het niets stond Jacques Senf bij onze festival-tent (Festival Boulevard) en hij zei nog één plek te hebben en die was voor ons. Er zijn in ons land drie van dit soort jongens die het hele veld domineren en daarvan is hij er één. Een week later kregen we zijn secretaresse aan de lijn met de mededeling dat we op zijn kantoor werden verwacht.” Senf had trouwens nog helemaal géén voorstelling gezien, maar vooral bij de tent gekeken hoe het publiek op Piepschuim reageerde. Dat was voor hem voldoende aanleiding om het trio contractueel vast te leggen.

Bij eerdere voorstellingen werd er altijd eerst hard gewerkt aan de muziek en kwam het ontwikkelen van een programma altijd wat achterop. Maar die werkwijze heeft Piepschuim inmiddels wel verlaten. Cor Burger: “Het heeft ook met onze geschiedenis te maken. Wij zijn in eerste instantie muzikanten. Als je de theaters in gaat moet je iets meer doen dan een aantal liedjes op een rij spelen. Bij het eerste programma hadden we dertig liedjes waaruit we een keuze hebben gemaakt. Maar bij het volgende programma kregen we al meer discussie over wat we wilden vertellen. Voor het programma ‘Recept’ hebben we eerst het hele programma bedacht, voordat we de muziek gingen schrijven. Dus niet meer op de manier ‘ik heb een liedje geschreven, laten we daar eens een show omheen bouwen’.”

Ziekenfonds
Recept kunnen we dus vrijdag gaan zien in de KunstGreep. Wel een aparte titel voor het programma. Cor Burger: “Er is ooit iemand bij ons in de zaal geweest en die zei ‘jullie zijn zo leuk, jullie zouden gewoon in het ziekenfonds moeten zitten want ik voel me, als ik bij jullie ben geweest, een stuk beter.’ Dat vonden wij een leuk uitgangspunt voor een programma. Tijdens het schrijfproces werd mijn zus ernstig ziek. Dat verhaal drong zich op aan de voorstelling. De realiteit haalde het idee van onze voorstelling in. Als je denkt met mooie teksten en liedjes mensen te kunnen beter maken, wat ga je dan tegen je zus zeggen. Wat zeg je tegen iemand die heel ziek is? Dat is een universeel gevoel. Dat heeft iedereen. Het is een moeilijke vraag, waar tegelijkertijd iedereen een antwoord op wil.” Voor mensen denken dat het een heel zwaar programma is, dat is het dus niet. “Het is een lichtvoetig programma, waar een zwaar verhaal onder zit. Er komt een antwoord op de vragen waar mensen mee zitten. Ik ga dat natuurlijk hier niet verklappen.”

Meer informatie
Voor meer informatie over Piepschuim: www.piepschuim.com.

Reserveren/kaartverkoop
Voor reserveren of kaartverkoop: www.theaterdekunstgreep.nl

Met dank aan www.schotopdreef.nl


OOSTZAAN – Aanstaande zaterdag, 1 november, verzorgt het Uriël Ensemble een concert voor KIOZK in de Grote Kerk te Oostzaan. Het ensemble, dat voornamelijk uit leden van het Koninklijk Concertgebouw Orkest bestaat, viert dit jaar het 10-jarig jubileum. Door de KCO-achtergrond heeft het ensemble in het afgelopen decennium een grote naam weten op te bouwen, zowel in eigen land als daarbuiten. Er worden concerten gegeven in een van trio tot septet variërende bezetting. Het repertoire waaruit het Uriël Ensemble put is breed en loopt van het classicisme tot de 20-ste eeuw. Een ensemble dat bovendien gewend is om in kerken te spelen, gelet op de eigen concertserie in de Amstelkerk (Ouderkerk aan de Amstel).

In de Grote Kerk te Oostzaan speelt het Uriël Ensemble werken van W.A. Mozart (Pianokwartet), G. Mahler (Pianokwartet) en J. Brahms (Pianokwartet opus 26). Voor deze gelegenheid bestaat het ensemble uit Marijn Mijnders (viool), Roland Krämer (altviool), Yke Viersen (cello0 en Mitsuko Saruwatarí (piano).

Expositie
Tijdens het concert verzorgt kunstenares Hetty Kamphorst een kleine expositie met door haar gemaakte beelden.

Reserveren
Het reserveren van kaartjes kan het makkelijks via de website van KIOZK: www.kiozk.nl
Het concert begint om 20.00 uur.

clusterkaart

OOSTZAAN – Het Bewonersplatform Oostzaan kan deel nemen aan de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Dat maakte Rob van der Pol vanavond namens het platform bekend. Er hebben zich tijdig en voldoende mensen zich aangemeld. Eind van deze week wordt de ledenlijst naar het secretariaat van de ORS opgestuurd. De mensen die zich hebben kandidaatgesteld kunnen vanaf 1 november worden benaderd. De ORS zal dan willen bepalen of de lijst klopt en de aanmelding kloppen.

Als u meer wil doen dan “op de hoogte blijven” kunt u zich tot 10 november aanmelden als kandidaat voor de volgende functies:
-bestuurslid (5 vacatures )
-kiesman/-kiesvrouw (1 vacature, mag de stem uitbrengen namens ons platform)
-clustervertegenwoordiger (1 vacature mag, mits gekozen, in ORS het woord voeren namens Cluster Zwanenburg)

Als uu interesse heeft in één of meer functies dan ziet het bewonersplatform graag een berichtje tegemoet. Dat kan via zien we uw bericht graag tegemoet via: bewonersplatformoostzaan@outlook.com

Voor meer informatie over de ORS gaat u naar www.omgevingsraadschiphol

Laatste Nieuws
Nieuwscategorieën
Archief